16 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Transmiterea bunului gajat

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Transmiterea bunului gajat
Sfatul avocatului. Transmiterea bunului gajat
spokoino.ru

Am luat un credit de la bancă şi am pus în gaj automo­bilul meu. Am achitat doar câteva rate, după care nu am mai plătit, deoarece nu aveam bani. Mi-au venit mai multe somaţii de plată pe care le-am ignorat. Acum mi-a venit aviz de executare, prin care mi se cere ca, într-un termen de 15 zile de la data recepţionării, să transmit automobilul băncii. Poate oare banca să îmi ceară să le dau automobi­lul meu? Ce se poate întreprinde pentru schimbarea situa­ţiei şi care este procedura?

V. Ciobanu, or. Donduşeni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Creditorul gajist (în cazul dat, banca) este în drept să pună sub urmărire obiectul gajului în cazul neexecutării obligației garantate prin obținerea pose­siei și vânzarea bunurilor gajate. Dacă acesta intenționează să exercite dreptul de gaj, atunci trebuie să notifice faptul dat prin transmiterea unui aviz de executare debitorului gajist, după care este în drept să preia în posesie bunul corporal ga­jat sau să întreprindă orice alte măsuri de protecție convenite cu debitorul gajist în contractul de gaj ori altfel, sau cele dispuse de către instanța de judecată, la cererea creditorului gajist.

Avizul de executare trebu­ie să fie expediat la domiciliul sau la sediul debitorului gajist prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Avizul dat poate fi expediat și prin alte mijloace de comunicare, stabili­te în contractul de gaj, care să permită confirmarea expedierii și recepționării avizului.

Avizul de executare trebu­ie să conțină suma datorată a obligației garantate, inclusiv do­bânda, penalitățile și alte costuri sau cheltuieli ce trebuie achitate, pentru a evita continuarea pro­cedurii de exercitare a dreptului de gaj, sau alte acțiuni ce trebu­ie întreprinse de către debitor în vederea înlăturării omisiunii de executare corespunzătoare a obligațiilor sale; descrierea bunurilor gajate care fac obiec­tul urmăririi; mențiunea privind inițierea exercitării dreptului de gaj și dreptul debitorului gajist sau al altor persoane interesate de a se opune urmăririi; somația de executare a obligației garan­tate sau de transmitere a bu­nului corporal gajat în posesia creditorului gajist și termenul de transmitere; și semnătura creditorului gajist.

Transmiterea bunului gajat în posesie creditorului gajist poate fi benevolă ori silită. Creditorul gajist care a obținut transmite­rea în posesie a bunului gajat poate încheia doar acte juridice de administrare în privința bu­nurilor gajate până la momentul vânzării.

Creditorul gajist poate prelua în posesie bunul corporal gajat dacă debitorul gajist a consimțit, în contractul de gaj sau altfel, asupra intrării benevole a credi­torului gajist în posesia bunului și creditorul gajist a transmis avizul de executare a gajului și a înregistrat avizul de executare. Actul de transmitere în pose­sie a bunului corporal gajat va conține lista bunurilor transmise și va fi semnat de debitorul ga­jist și creditorul gajist.

În cazul ipotecii, transmiterea benevolă în posesie a bunului ipotecat se face în baza unui acord privind transmiterea be­nevolă în posesiune a acestui bun, încheiat în formă autentică între creditorul ipotecar și debi­torul ipotecar, în orice moment convenit de părți.

Creditorul gajist care nu poate intra în posesia bunu­lui corporal gajat are dreptul să obțină posesia bunului în baza unei ordonanțe sau ho­tărâri judecătorești, sau fără a recurge la procedură judecă­torească, prin intermediul unui executor judecătoresc, conform dispozițiilor Codului civil și al Codului de executare.

Creditorul gajist nu este în drept să procedeze la transmi­terea silită în posesie până la expirarea termenului de cel pu­ţin 10 zile din data recepționării avizului de executare, decât dacă bunul gajat este suscepti­bil de pieire ori distrugere sau este perisabil.

Actul care îndreptățește cre­ditorul gajist la transmiterea posesiei bunului îi oferă drep­tul creditorului gajist să intre în posesia originalelor actelor care confirmă dreptul debitorului gajist asupra bunului. În cazul în care debitorul gajist nu-și execută obligația de a transmite creditorului gajist originalele ac­telor, creditorul gajist are drep­tul să solicite și să obțină de la oricare autoritate sau persoană competentă un duplicat.

De asemenea, creditorul ga­jist poate alege să obțină po­sesia bunului fără a recurge la procedura judecătorească dacă debitorul gajist a consimțit, în contractul de gaj sau altfel, asu­pra obținerii posesiei bunului de către creditorul gajist fără a recurge la procedura judecă­torească şi creditorul gajist a transmis avizul de executare a gajului în modul stabilit și a în­registrat avizul de executare.

Prin derogare de la dis-pozițiile Codului de executare, la transmiterea silită în pose­sia creditorului gajist a bunu­rilor corporale gajate se aplică următoarele reguli: creditorul gajist prezintă executorului ju­decătoresc în original contrac­tul de gaj, avizul de executare a gajului înregistrat în registrul garanțiilor și lista bunurilor gajate, care urmează a fi ridi­cate, iar executorul judecăto­resc reține copii ale acestora și certifică corespunderea lor cu originalul; în termen de 48 de ore de la primirea tuturor documentelor menționate mai sus, executorul judecătoresc inițiază procedura de executa­re după consultarea registrului garanțiilor cu privire la înregis­trarea avizului de executare a gajului și merge la locul indicat de creditorul gajist, ridică bu­nul gajat și îl predă creditorului gajist sau persoanei desemnate de acesta; la predarea bunului gajat, executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal și transmite câte o copie a aces­tuia creditorului gajist și debi­torului gajist.

În cazul în care creditorul gajist este în imposibilitate de a indica locul de aflare a bunu­rilor gajate, debitorul gajist, la cererea executorului judecăto­resc, este obligat să indice ime­diat locul de aflare a bunurilor.

Creditorul gajist avansează cheltuielile legate de transmite­rea silită în posesie și își asumă riscul pieirii sau al deteriorării bunurilor gajate preluate în po­sesie.

Debitorul gajist se poate opune urmăririi de către cre­ditorul gajist a bunului gajat, plătind creanța garantată sau, după caz, înlăturând încălcările menționate în avizul de execu­tare și cele ulterioare, plătind în ambele cazuri cheltuielile afe­rente expedierii și înregistrării avizului de executare.

Debitorul gajist sau orice altă persoană care are un interes le­gitim poate contesta în instanța de judecată acțiunile creditoru­lui gajist ori acțiunile executo­rului judecătoresc întreprinse în vederea transmiterii bunurilor în posesie.

Instanța de judecată este în drept să suspende sau să anuleze transmiterea bunului în posesia creditorului gajist exclusiv în următoarele teme­iuri: obligația garantată a fost executată sau altfel stinsă; con­tractul de gaj a fost declarat nul prin hotărâre judecătorească irevocabilă; executarea contrac­tului de gaj a fost suspendată prin act judecătoresc; creditorul gajist nu a transmis avizul de executare debitorului gajist sau nu l-a înregistrat; creditorul ga­jist a încălcat drepturile credito­rilor gajiști de rang superior.

Creditorul gajist este respon­sabil pentru prejudiciul cauzat în cazul în care transmiterea în posesie este declarată ilegală. Anularea de către instanța de judecată a transmiterii în pose­sie nu împiedică creditorul ga­jist să procedeze la exercitarea dreptului de gaj prin procedură judecătorească ordinară (con­tencioasă) sau simplificată (în ordonanță).

După ce a obținut în pose­sie bunul gajat, creditorul gajist este îndreptățit, dacă a depus sau a înregistrat la registru un aviz de executare, să procedeze la vânzarea prin negocieri di­recte sau prin licitație publică a bunului gajat. În cazul vânzării bunului ipotecat ca urmare a exercitării silite a dreptului de ipotecă în temeiul actului no­tarial învestit cu formulă exe­cutorie, creditorul ipotecar sau, după caz, executorul judecă­toresc aplică, drept modalitate de vânzare, licitația publică, cu excepția cazului în care exis­tă acordul scris al debitorului ipotecar, eliberat creditorului ipotecar după apariția dreptului său de exercitare a dreptului de ipotecă, de a vinde bunul în alt mod prevăzut de lege.

În cazul dvs. nu aveţi multe opţiuni: ori achitaţi datoria in­tegral până la vânzarea bunului de către bancă (puteţi încerca să negociaţi cu banca plata eşa­lonată a datoriei sau un alt mod de plată), ori vă conformaţi şi transmiteţi bunul gajat, urmă­rind să fie vândut automobilul la un preţ comercial rezonabil şi să recuperaţi suma rămasă după plata tuturor creanţelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor