17 septembrie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistulului. Impozitul pe bunurile imobiliare – schimbare de macaz

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistulului. Impozitul pe bunurile imobiliare – schimbare de macaz
Sfatul economistulului. Impozitul pe bunurile imobiliare – schimbare de macaz
privateimobiliare.ro

Ce înseamnă impozit pe bunurile imobiliare? Cine achită și cine are facilitate la plata acestuia? Fiind pensionară, nu achi­tam acest impozit, dar anul acesta am primit bon de plată.

Valentina Sizova, Chișinău

  Sfatul economistulului. Impozitul pe bunurile imobiliare – schimbare de macaz

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform art. 276 (Titlul VI) din Codul fiscal, impozitul pe bunu­rile imobiliare este impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunuri­lor imobiliare (terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor).

Subiecţi ai impunerii sunt per­soanele juridice şi persoanele fizi­ce rezidenţi şi nerezidenţi ai Repu­blicii Moldova:

 • proprietarii bunurilor imobili­are de pe teritoriul R. Moldova;
 • arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
 • deţinătorii drepturilor patri­moniale asupra bunurilor imobili­are proprietate publică de pe teri­toriul Republicii Moldova;
 • arendaşii sau locatarii bunu­rilor imobiliare ale autorităţilor pu­blice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
 • locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
 • arendaşii sau locatarii bunuri­lor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiu­ne nu prevede altfel.

Obiecte ale impunerii sunt bu­nurile imobiliare, inclusiv terenuri­le din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bu­nurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de trei ani după începutul lucră­rilor de construcţie. Gradul de fi­nalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în construcţii, în baza metodei stabilite de organul central de specialitate în domeniul construcţiilor.

Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea esti­mată a acestor bunuri.

Conform alin (1) al art.283 din Codul fiscal, de impozitul pe bu­nurile imobiliare sunt scutiţi:

 • autorităţile publice şi insti­tuţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
 • societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statu­tare ale acestor societăţi;
 • întreprinderile penitenciare­lor;
 • Centrul Republican Experi­mental pentru Protezare, Ortope­die şi Reabilitare al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei So­ciale;
 • obiectivele de protecţie civi­lă;
 • organizaţiile religioase – pen­tru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;
 • misiunile diplomatice şi ofici­ile consulare acreditate în R. Mol­dova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acre­ditate în R. Moldova, în baza prin­cipiului reciprocităţii, în conformi­tate cu tratatele internaţionale la care R. Moldova este parte;
 • persoanele de vârstă pensio­nară, persoanele cu dizabilităţi se­vere şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoane­le cu dizabilităţi medii, precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate;
 • familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apăra­rea integrităţii teritoriale şi inde­pendenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
 • familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţi­nute de aceştia;
 • familiile care au copii cu diza­bilităţi în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la între­ţinere şi îngrijire permanentă per­soane cu dizabilităţi;
 • familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de parti­ciparea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;
 • instituţiile medico-sanitare publice, cabinetele individuale ale medicului de familie şi centrele medicilor de familie, prevăzute la art.365 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, finanţate din fonduri­le asigurării obligatorii de asisten­ţă medicală;
 • Compania Naţională de Asi­gurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale;
 • Banca Naţională a Moldovei;
 • proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în inte­res public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei;
 • abrogată
 • organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează institu­ţiile de asistenţă socială.

Categoriile de persoane indica­te la lit.h)–l) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impu­nerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita valorii stabilite de admi­nistraţia publică locală, precum şi pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritori­ale care sunt ocupate de locuinţe ce constituie domiciliul persoanei, pentru loturile de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (inclusiv terenurile atribuite de către autori­tăţile administraţiei publice locale ca loturi de pământ de pe lângă domiciliul persoanei şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan).

Prin Decizia Consiliului muni­cipal Chișinău nr. 25/4 din 29 de­cembrie 2020, pentru municipiul Chişinău limita valorii bunurilor imobiliare scutite de impozitul pe bunurile imobiliare este de 500.000 lei. Cota impozitului pen­tru bunurile imobile cu destinație locativă a fost stabilită în mărime de 0,185% din valoarea estimată în scopul impozitării, care se efec­tuează de către organul cadastral. În anul 2020, cota aferentă impo­zitului pentru bunurile imobiliare constituia 0,1%.

Conform modificărilor la le-gislația fiscală prin Legea 257 din 16.12.2020, termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobili­are a fost stabilit data de 30 iunie 2021 (art. 282 din Codul fiscal). În anul curent, reducerea de 15% nu se mai aplică, fiind abrogat alin.(2) al art. 282 din Codul fiscal.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și