20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistulului. Impozitul pe bunurile imobiliare – schimbare de macaz

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistulului. Impozitul pe bunurile imobiliare – schimbare de macaz
Sfatul economistulului. Impozitul pe bunurile imobiliare – schimbare de macaz
privateimobiliare.ro

Ce înseamnă impozit pe bunurile imobiliare? Cine achită și cine are facilitate la plata acestuia? Fiind pensionară, nu achi­tam acest impozit, dar anul acesta am primit bon de plată.

Valentina Sizova, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform art. 276 (Titlul VI) din Codul fiscal, impozitul pe bunu­rile imobiliare este impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunuri­lor imobiliare (terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor).

Subiecţi ai impunerii sunt per­soanele juridice şi persoanele fizi­ce rezidenţi şi nerezidenţi ai Repu­blicii Moldova:

 • proprietarii bunurilor imobili­are de pe teritoriul R. Moldova;
 • arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
 • deţinătorii drepturilor patri­moniale asupra bunurilor imobili­are proprietate publică de pe teri­toriul Republicii Moldova;
 • arendaşii sau locatarii bunu­rilor imobiliare ale autorităţilor pu­blice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
 • locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
 • arendaşii sau locatarii bunuri­lor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiu­ne nu prevede altfel.

Obiecte ale impunerii sunt bu­nurile imobiliare, inclusiv terenuri­le din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bu­nurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de trei ani după începutul lucră­rilor de construcţie. Gradul de fi­nalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în construcţii, în baza metodei stabilite de organul central de specialitate în domeniul construcţiilor.

Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea esti­mată a acestor bunuri.

Conform alin (1) al art.283 din Codul fiscal, de impozitul pe bu­nurile imobiliare sunt scutiţi:

 • autorităţile publice şi insti­tuţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
 • societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statu­tare ale acestor societăţi;
 • întreprinderile penitenciare­lor;
 • Centrul Republican Experi­mental pentru Protezare, Ortope­die şi Reabilitare al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei So­ciale;
 • obiectivele de protecţie civi­lă;
 • organizaţiile religioase – pen­tru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;
 • misiunile diplomatice şi ofici­ile consulare acreditate în R. Mol­dova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acre­ditate în R. Moldova, în baza prin­cipiului reciprocităţii, în conformi­tate cu tratatele internaţionale la care R. Moldova este parte;
 • persoanele de vârstă pensio­nară, persoanele cu dizabilităţi se­vere şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoane­le cu dizabilităţi medii, precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate;
 • familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apăra­rea integrităţii teritoriale şi inde­pendenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
 • familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţi­nute de aceştia;
 • familiile care au copii cu diza­bilităţi în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la între­ţinere şi îngrijire permanentă per­soane cu dizabilităţi;
 • familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de parti­ciparea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;
 • instituţiile medico-sanitare publice, cabinetele individuale ale medicului de familie şi centrele medicilor de familie, prevăzute la art.365 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, finanţate din fonduri­le asigurării obligatorii de asisten­ţă medicală;
 • Compania Naţională de Asi­gurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale;
 • Banca Naţională a Moldovei;
 • proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în inte­res public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei;
 • abrogată
 • organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează institu­ţiile de asistenţă socială.

Categoriile de persoane indica­te la lit.h)–l) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impu­nerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita valorii stabilite de admi­nistraţia publică locală, precum şi pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritori­ale care sunt ocupate de locuinţe ce constituie domiciliul persoanei, pentru loturile de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (inclusiv terenurile atribuite de către autori­tăţile administraţiei publice locale ca loturi de pământ de pe lângă domiciliul persoanei şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan).

Prin Decizia Consiliului muni­cipal Chișinău nr. 25/4 din 29 de­cembrie 2020, pentru municipiul Chişinău limita valorii bunurilor imobiliare scutite de impozitul pe bunurile imobiliare este de 500.000 lei. Cota impozitului pen­tru bunurile imobile cu destinație locativă a fost stabilită în mărime de 0,185% din valoarea estimată în scopul impozitării, care se efec­tuează de către organul cadastral. În anul 2020, cota aferentă impo­zitului pentru bunurile imobiliare constituia 0,1%.

Conform modificărilor la le-gislația fiscală prin Legea 257 din 16.12.2020, termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobili­are a fost stabilit data de 30 iunie 2021 (art. 282 din Codul fiscal). În anul curent, reducerea de 15% nu se mai aplică, fiind abrogat alin.(2) al art. 282 din Codul fiscal.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor