20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Premiul anual: modul și condițiile de acordare a acestuia

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Premiul anual: modul și condițiile de acordare a acestuia
Sfatul economistului. Premiul anual: modul și condițiile de acordare a acestuia
Vocea poporului

Spuneți, vă rog, care este modalitatea de acordare și plată a premiului anual pentru personalul din unită-țile bugetare, care este mărimea acestuia și când se plătește?

Viorica M., Chișinău

 

Sergiu IURCU

șef-adjunct

Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

sergiu.iurcu@cnsm.md

 

Modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare este re­glementat de art. 21 prim din Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, și anume, prin Anexa nr.10 Regu­lament privind modul de calcula­re și plată a premiului anual per­sonalului din unitățile bugetare.

Plata premiului anual a fost in­trodusă prin Legea 175/2019, fiind pusă în aplicare din 1.01.2020.

Astfel, potrivit art. 21 prim din legea 270/2018 personalul din unitățile bugetare poate benefi­cia de premiu anual pentru rezul­tatele activității în anul de gestiu­ne, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

Nemijlocit, de premii anuale pot beneficia persoanele cu func­ţii de demnitate publică, funcţi­onarii publici, inclusiv cu statut special, persoanele care ocupă funcții din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, persoanele care ocupă funcţii cu statut special specifice apărării naţionale, securităţii statului şi or­dinii publice, personalul didactic și personalul științifico-didactic, inclusiv cu funcții de conducere, alt personal angajat în baza con­tractului individual de muncă din instituţiile finanţate integral din bugetul de stat sau din bugete­le locale, precum şi personalul CNAS.

Totodată, premiul nu se acordă salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesi­onală ineficientă sau necorespun­zătoare, apreciată de conducător, după caz, în urma evaluărilor lu­nare/trimestriale/anuale, ori au fost sancționați disciplinar, pen­tru perioada în care este validă sancțiunea disciplinară.

Mărimile premiilor pentru conducătorii unităților bugeta­re se stabilesc de către organul ierarhic superior. Este necesar de menționat că persoanele cu funcții de demnitate publică că­rora le-a expirat mandatul în anul de gestiune beneficiază de pre­miul anual în mărime de 50% din salariul de bază la data demisiei, conform timpului efectiv lucrat.

Pentru acordarea premiului anual pot fi utilizate mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual, cal­culate la data de 30 noiembrie a anului de gestiune sau la ultima zi de activitate în cadrul unității bugetare anterioară datei de 30 noiembrie, proporțional timpului efectiv lucrat în anul de gestiune.

Premiul anual se acordă în luna decembrie a anului de gestiune, în limitele volumului cheltuielilor de personal prevăzute în bugete­le unităților bugetare.

Nu se include în timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuan­tumului premiului anual, perioa­da în care este validă sancțiunea disciplinară, perioada aflării în staționare, timpul aflării salaria­tului în concediu de odihnă anual şi concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu me­dical, în grevă, în concediu fără plată pe motive familiale, în con­cediu parțial plătit pentru îngriji­rea copilului până la vârsta de 3 ani, în concediu suplimentar ne­plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani sau a unui copil cu diza­bilităţi cu durata de până la 2 ani, alte perioade de suspendare a ra­porturilor de serviciu specificate în art. 76, art. 77, cu excepţia lit. e1), şi art. 78 din Codul muncii nr. 154/2003 și în alte prevederi simi­lare din legile speciale, precum şi timpul de urmare a unui curs de formare profesională la iniţiativa angajatului, ocupare a unei func­ţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale şi absenţă fără motive întemeiate de la serviciu.

Pentru personalul didactic, premiul anual se va acorda ținând cont de salariul de bază cuvenit pentru funcția ocupată conform normei didactice real stabilite. Dacă pe parcursul anului pentru care se acordă premiul sarcina di­dactică a suferit modificări, mări­mea premiului anual se va calcula ținând cont de sarcina didactică avută la sfârșitul lunii noiembrie. Conducătorilor și altui personal, inclusiv cu funcții de conducere, care desfășoară activitate didac­tică în timpul orelor de program, premiul anual pentru aceste ore nu li se calculează.

În cazul în care salariatul, în afară de funcția de bază, mai acti­vează prin cumul în temeiul unui contract individual de muncă dis­tinct în aceeași unitate bugetară sau în altă unitate, salariatul în ca­uză va beneficia de premiu anual atât pentru funcția de bază, cât și pentru funcția cumulată.

Salariații ale căror raporturi de serviciu au încetat pe parcursul anului de gestiune în temeiurile indicate la art. 82 lit. a), f) și i), art. 82 prim, art. 85, art. 86 alin. (1) lit. b), c), d), y1 și u) şi art. 301 alin. (1) lit. c) din Codul muncii nr. 154/2003 și în alte prevederi simi­lare din legile speciale, precum şi cei care au demisionat în legătură cu pensionarea, stabilirea gradu­lui de dizabilitate, înmatricularea într-o instituţie de învăţământ, alegerea într-o funcţie electivă, îngrijirea unui copil cu dizabili­tate din propria iniţiativă bene­ficiază de premiul anual pentru timpul efectiv lucrat până la data desfacerii contractului individual de muncă.

În cazul transferului salariatu­lui la o altă unitate, conform art. 86 alin. (1) lit. u) din Codul muncii nr. 154/2003 și altor prevederi si­milare din legile speciale, premiul anual se calculează separat, în funcție de timpul efectiv lucrat în fiecare unitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor