27 martie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Drepturi și garanții în asigurările sociale de stat pentru anul 2023

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Drepturi și garanții în asigurările sociale de stat pentru anul 2023
Sfatul economistului. Drepturi și garanții în asigurările sociale de stat pentru anul 2023
gov.kz
 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii privind siste­mul public de asigurări sociale nr. 489/1999 și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, nr. 357 din 22.12.2022, în anul 2023:

 1. Angajatorii instituțiilor bu­getare și ai autorităților publice la autogestiune pentru persoanele angajate în bază de contract indi­vidual de muncă sau cu alte con­tracte achită 29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar, asigurându-i pentru toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat; angajatorii din sectorul privat, din instituțiile de învățământ supe­rior și instituții medico-sanitare – 24% la suma salariilor și recompen­selor calculate lunar (toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat).
 2. Angajatorii instituțiilor bu­getare și autorităților publice la autogestiune pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care activează în condiții speciale de muncă (per­sonalului din aviaţia civilă) achită 39% la suma salariilor și recompen­selor calculate lunar, asigurându-i pentru toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat; anga­jatorii sectorului privat din aceleași domenii – 32% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar (toate tipurile de prestații de asi­gurări sociale de stat).
 3. Persoanele care exercită inde­pendent profesia de medic în una dintre formele de organizare pre­văzute de Legea ocrotirii sănătății, nr. 411/1995, achită 24% la venitul medicului de familie titular al prac­ticii medicului de familie (toate ti­purile de prestații de asigurări so­ciale de stat).
 4. Angajatorii-rezidenți ai parcu­rilor pentru tehnologia informației achită pentru salariații lor 7956 de lei lunar, ce constituie 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, asigurându-i pentru toate tipurile de prestații de asigu­rări sociale de stat.
 5. Angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) achită pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea exe­cutării de lucrări sau prestării de servicii:

– din mijloacele angajatorului – 18% la suma salariilor și recom­penselor calculate lunar pentru toți angajații (toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat);

– de la bugetul de stat – 6% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar.

 1. Persoanele fizice (fondatori ai întreprinderilor individuale, gospo­dăriilor țărănești, de fermier, care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amă­nuntul, care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vege­tal) achită taxă fixă anuală în mări­me de 14700 de lei, asigurându-se pentru pensia pentru limită de vâr­stă și ajutorul de deces.
 2. Liber profesioniștii care practică activitate în sectorul justiției (avocați, notari, executori jude-cătorești etc.) achită taxă fixă anu­ală în mărime de 27772 de lei, asi­gurându-se pentru toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat;
 1. Titularii patentei de între-prinzător achită taxă fixă anuală în mărime de 14700 de lei, asigu-rându-se pentru pensia pentru li­mită de vârstă și ajutorul de deces.
 2. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează trans­port rutier de persoane în regim de taxi, achită taxă fixă anuală în mărime de 14700 de lei, asigu-rându-i pentru pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces.
 3. Beneficiarii – pentru persoa­nele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu carac­ter ocazional desfășurate de zilieri, achită 6% din remunerația zilnică, asigurându-i pentru pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de de­ces.
 4. Persoanele care nu se regă­sesc în categoriile menţionate pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţio­nală de Asigurări Sociale, achitând 14700 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – 3744 de lei pe an, dar nu mai pu­ţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensi­ei pentru limită de vârstă şi a ajuto­rului de deces.
 5. Baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, proporțional timpului lucrat. Contribuția de asigurări sociale calculată la baza lunară de calcul pentru fiecare sa­lariat cu timp de muncă parțial sau regim de activitate redusă nu poate fi mai mică de 25% din contribuția de asigurări sociale calculată la sa­lariul minim lunar pe țară.
 6. Conform pct. 28 din ane­xa nr. 3 la Legea nr. 489/1999, din tipurile de drepturi şi de venituri aferent cărora nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, face parte ajuto­rul material acordat din mijloacele sindicatelor şi ale patronatelor, în limita unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat, per angajat anual, cu excepția ajutorului acor­dat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia. Ast­fel, în anul 2023, ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi ale patronatelor din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat constituie suma de 11700 de lei. În cazul în care aju­torul material este mai mare, din suma ce depășește 11700 de lei se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.
 7. Începând cu 01.01.2023, Casa Națională poate efectua în­scrierea datelor în conturile per­sonale de asigurări sociale ale per­soanelor asigurate pentru care nu au fost prezentate declarațiile de către plătitorii de contribuții care au fost lichidați sau sunt în proces de lichidare, în condițiile cores­punderii indicatorilor declarați în documentele aferente calculării și utilizării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu do­cumentele aferente impozitului pe venit prezentate Serviciului Fiscal de Stat în perioada respectivă.

Regulamentul privind înscrie­rea datelor în conturile personale, publicat în Monitorul Oficial nr. 385-391 din 2 decembrie 2022, stabilește modalitatea de com­pletare a conturilor personale cu informația  privind contribuțiile de asigurări sociale achitate în peri­oada anilor 1999-2017, dar nede­clarate de angajator în termenele prevăzute de legislație, inclusiv în cazul entităților lichidate, în pro­ces de lichidare sau reorganizare. E de menționat faptul că înscrie­rea datelor în conturile personale de asigurări sociale se va efectua doar în cazul în care au fost achi­tate contribuții la bugetul asigură­rilor sociale de stat în perioadele respective.

 1. Cuantumul ajutorului de de­ces veteranilor de război de la 1100 de lei la 5000 de lei.
 2. Începând cu 1 ianuarie 2023, indemnizația unică la nașterea co­pilului constituie 10932 de lei.
 3. Indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlini­rea vârstei de trei ani, persoanelor asigurate constituie 30% din baza de calcul.
 4. Indemnizația lunară pentru creșterea copilului pentru o pe­rioadă de 24 de luni, persoanelor asigurate constituie: pentru prime­le 12 luni – 60% din baza de calcul; pentru următoarele 12 luni – 30%.
 5. Indemnizația lunară pentru creșterea copilului pentru o perioa­dă de 12 luni, persoanelor asigura­te – 90% din baza de calcul.
 6. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani, persoanelor asigurate și neasigurate -1000 de lei.
 7. Indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de trei ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singu­ră sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate constituie 500 de lei.

Conform Legii nr. 156/1998 pri­vind sistemul public de pensii:

 1. Începând cu 01.01.2023, au dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă persoa­nele care s-au pensionat până la 01.01.2019 şi au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin doi ani după acordarea pensiei şi nu au beneficiat de reexaminarea pensiei la etapele anterioare.
 2. De la 01.01.2023 se aplică o nouă formulă de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă pentru stagiul de cotizare realizat după acordarea pensiei. Astfel, reexaminarea se efectuează după formulele:

Pr = P + Pn

Pn = 2,0% x Tn x Vav, unde:

Pr este cuantumul pensiei ree­xaminate;

P – cuantumul pensiei calculate;

Pn – cuantumul pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea/reexaminarea pensiei calculate după reexaminare;

2,0% – rata de acumulare pentru anii de cotizare realizați după sta­bilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

Tn – stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei pentru limi­tă de vârstă, ani;

Vav – venitul  mediu  lunar  asi­gurat  valorizat, pentru perioada de activitate după stabilirea/ree­xaminarea pensiei pentru limită de vârstă.

 1. De la 01.01.2023, se reexa­minează şi pensiile de dizabilitate stabilite de la 1 ianuarie 1999, pen­tru persoanele care au un stagiu de cotizare după realizarea drep­tului la pensie, de cel puțin șapte ani.
 2. Beneficiarii de pensii pen­tru limită de vârstă care au depus la etapele anterioare cereri de re­examinare a pensiei şi au primit refuz din motiv că cuantumul pen­siei reexaminate era mai mic decât pensia calculată, pot să depună o cerere repetată pentru reexamina­rea pensiei pentru limită de vârstă începând cu 01.01.2023. Pentru de­punerea cererii într-un mod sigur, rapid şi eficient, încurajăm utiliza­rea serviciului electronic „e-Cerere. Reexaminare pensieˮ, care poate fi accesat pe pagina web-oficială cnas.gov.md sau portalul guverna­mental servicii.gov.md.
 3. Începând cu 1 ianuarie 2023, CNAS va reexamina pensiile pentru limită de vârstă și pensiile de diza­bilitate stabilite/reexaminate în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 de­cembrie 2021, la calcularea cărora a fost inclusă în stagiul de cotizare perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu diza­bilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asis­tent personal, luând drept bază de calcul a pensiei salariul mediu lunar pe țară la data calculării inițiale/re­examinării pensiei.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor