20 iunie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real 

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real 
Sfatul economistului. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real 
sputnik.md

Ce înseamnă cuantum minim garantat al salariului și pentru care întreprinderi el este obligatoriu? Întreprin­derile monopoliste, la care cuantumul salariului tarifar pentru categoria I de calificare este mai mare decât cuan­tumul minim garantat al salariului în sectorul real, pot efectua majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare? În fiecare an, la 1 mai, se reexamina acest cuantum, în anul curent vor mai fi modificări la el?

Valentina Sizova, Chișinău

  Sfatul economistului. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii salarizării nr. 847/2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este valoarea minimă obliga­torie a retribuţiei muncii garantată de către stat pentru munca pre­stată de salariaţi în sectorul real.

Statul reglementează retribu­irea muncii salariaţilor din unită­ţile sectorului real (întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară) al economiei, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, prin stabi­lirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, altor norme şi garanţii de stat, stabilite prin legislație.

Pentru prima dată cuantumul minim garantat al salariului în sec­torul real a fost stabilit prin Ho­tărîrea Guvernului nr. 165/2010, după consultarea partenerilor so­ciali. Mai apoi, conform legislației, cuantumul minim garantat al sala­riului în sectorul real s-a reexami­nat anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţuri­lor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel na­ţional. În anul 2020 acest cuantum nu a fost reexaminat în legătură cu situația precară a unităților econo­mice, legată cu pandemia.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.  922 din 22.12.2020 a fost mo-dificată Hotărîrea Guvernului nr. 165/2010 în baza indicatorilor anului 2019. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost stabilit în mărime de 17,37 lei pe oră, sau 2935 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Conform Legii Salarizării, acest cuantum urmează să fie reexa­minat anul acesta încă o dată în baza indicatorilor anului 2020 (cu condiția dacă vor fi pozitivi).

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tari­fare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile/lucrările execu­tate şi cu complexitatea lor.

Cu alte cuvinte, conform pct. 21 al Hotărîrii Guvernului nr. 473/2002, cuantumurile mi­nime ale salariilor de funcții/sala­riilor tarifare stabilite, ca urmare a diferențierii lor în baza criteriilor enumerate în alineatul pre­cedent, vor fi următoarele:

Categorii de angajați după nivelul de pregătire profesionalăCoeficientul de multiplicitate față de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
1. Muncitori necalificați1,0
2. Muncitori de calificare medie1,2
3. Muncitori de calificare superioară1,4
4. Specialiști1,5
5. Personal de conducere2,0

În cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se in­clude salariul suplimentar (sporuri, suplimente, adaosuri și premiile curente) și alte plăți de stimulare sau compensare.

În sectorul real, în cazul aplică­rii sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a re­ţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salari­ilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete.

Salariul tarifar pentru catego­ria I de calificare (de salarizare) se stabileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al sala­riului în sectorul real, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de ramură.

În unităţile unde salariaţii şi angajatorii nu au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective la nivel de ramură sau la nivel de unitate pri­vind aplicarea sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare se va sta­bili în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 165/2010, întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital ma­joritar de stat şi cele monopoliste, indicate de Guvern, la care cuantu­mul salariului tarifar pentru cate­goria I de calificare este mai mare decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, pot efectua majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare nu­mai pe măsura creşterii volumului producţiei (lucrări, servicii) în pre­ţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului precedent, cu condiţia sporirii volumului pro­ducţiei livrate în preţuri efective, obţinerii beneficiului din vânzarea producţiei şi rentabilităţii produc­ţiei.

În cazurile în care creşterea sumară a indicelui preţurilor de consum de la momentul majorării anterioare a salariului tarifar pen­tru categoria I de calificare depă­şeşte rata de creştere a volumului producţiei (lucrărilor, serviciilor) în preţuri comparabile, întreprin­derea care dispune de mijloace financiare necesare este în drept să majoreze salariul tarifar pentru categoria I de calificare pe măsu­ra creşterii indicelui preţurilor de consum.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și