28 iulie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Când pensia de urmaș e prea mică pentru a o moșteni 

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Când pensia de urmaș e prea mică pentru a o moșteni 
Sfatul economistului. Când pensia de urmaș e prea mică pentru a o moșteni 
economic.com

Am lucrat cu soțul peste 40 de ani. Eu mi-am stabilit pen­sia în baza formulei vechi, iar soțul în baza formulei noi și pensia lui este cu mult mai mare decât a mea. Cu pen­siile noastre puteam să achităm serviciile comunale și să ne întreținem cumva. Anul trecut, soțul a decedat, bucurân­du-se de pensie doar pe parcursul a nouă luni. Cu pensia mea de 2520 de lei mi-i foarte greu să mă descurc și m-am adresat la Casa teritorială de asigurări sociale pentru a-mi stabili pensia de urmaș, iar ei mi-au dat răspuns că nu pot beneficia, dat fiind faptul că jumătate din pensia soțului este mai mică decât pensia mea. E corect așa ceva?

Ecaterina Ghimuș, Chișinău

  Sfatul economistului. Când pensia de urmaș e prea mică pentru a o moșteni 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabi­litate.

Se stabileşte pensie de urmaş soţului supravieţuitor dacă, la mo­mentul decesului întreținătorului sau pe parcursul a cinci ani după deces, a împlinit vârsta de pensi­onare sau a fost încadrat în grad sever sau accentuat de dizabilita­te, a avut cel puţin 15 ani de căsă­torie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit.

Cuantumul pensiei de urmaș se calculează în mărime de 50% din pensia întreținătorului. Dacă 50 la sută din pensia soțului este mai mică decât pensia dvs., rămâ­ne în plată pensia mai mare, adică pensia dumneavoastră.

Totodată, este de menționat că, dat fiind faptul că soțul a be­neficiat de pensie doar 9 luni și dacă el a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă, dum­neavoastră aveți tot dreptul la indemnizații, în baza Legii nr. 156 din 05.12.2019 cu privire la acor­darea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.

Legea prevede că, în cazul decesului soțului care a bene­ficiat de pensie pentru limită de vârstă mai puțin de cinci ani după stabilirea dreptului la pen­sie conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, soțului supraviețuitor i se acordă indemnizație lunară.

 

În loc de pensie de urmaș, aveți dreptul la indemnizație lunară

 

Cuantumul indemnizației se stabilește în mărimea pensiei pentru limită de vârstă în plată la data decesului beneficiarului de pensie, dar nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul în care a avut loc decesul persoanei.

Indemnizația se acordă lunar, pentru o perioadă calculată con­form formulei

T = 5-p, unde:

T – perioada pentru care soțul supraviețuitor va beneficia de indemnizație;

p – perioada în care soțul de­cedat a beneficiat de pensie pen­tru limită de vârstă.

Indemnizația se acordă dacă, la data decesului beneficiarului de pensie, soțul supraviețuitor a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată. Aceasta se acordă indiferent dacă soțul supraviețuitor este sau nu bene­ficiar de pensie în sistemul public de pensii.

Dreptul la indemnizație poa­te fi solicitat de către soțul supraviețuitor timp de trei ani de la data decesului soțului.

Cererea pentru stabilirea in-demnizației se depune personal de către soţul supravieţuitor la organul teritorial de asigurări sociale la care este arondat do­miciliul acestuia, cu prezentarea actelor ce confirmă dreptul la indemnizație.

Indemnizaţia se stabileşte din luna depunerii cererii. În cazul depunerii cererii în luna în care a survenit decesul soțului, indemnizația se stabilește din luna următoare.

Plata indemnizației se efectu­ează lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat de benefici­arul de indemnizație, în modul stabilit de către Guvern.

În cazul în care soțul supra-viețuitor optează pentru stabili­rea indemnizației prevăzute de prezenta lege, în perioada de plată a acesteia nu are dreptul la stabilirea și plata pensiei de urmaș în condițiile Legii nr. 156/1998 privind sistemul pu­blic de pensii.

În cazul decesului beneficia­rului de indemnizaţie, suma ne­încasată nu poate fi achitată altei persoane.

Indemnizațiile stabilite în con­formitate cu prezenta lege se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Totodată, e de menționat fap­tul că prevederile prezentei legi se aplică în cazul deceselor sur­venite după data de 1 ianuarie 2020.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și