16 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Susţinere pe timp de pandemie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Susţinere pe timp de pandemie
Sfatul avocatului. Susţinere pe timp de pandemie
Vocea poporului

Sunt agricultor şi anul acesta, din cauza pandemiei şi a sece­tei, am suportat foarte multe pierderi. Ba mai mult, am şi tehni­că agricolă procurată pe credit şi nu fac față cu achitarea ratelor la bancă. În situaţia mea sunt multe persoane. Se vorbeşte mult despre susţinerea din partea  statului, dar nu prea o simţim. Spuneţi-mi, vă rog, este vreo lege care să clarifice ceva?

V. Condrea, raionul Căuşeni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

În sensul dat, Parlamentul a adoptat Legea nr. 60 din 23 apri­lie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.

Potrivit legii respective, în ve­derea susținerii angajaților și a angajatorilor în condițiile efecte­lor economice ale situației epide­miologice (Covid-19), precum și a producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale, se instituie Programul de subvenționare a dobânzilor și Programul de ram­bursare a TVA.

Producători agricoli afectați de calamitățile naturale sunt con-siderați agenții economici care au suportat pierderi de producție agricolă de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din tota­lul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

Subiecți ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt: întreprinderile care îndeplinesc criteriile stabilite pentru Progra­mul de subvenționare a dobânzi­lor și care obțin credite bancare și/sau nebancare conform prevede­rilor acestei legi; creditorul – ban­că licențiată de Banca Națională a Moldovei conform legislației și/sau organizație de creditare ne­bancară, înregistrată de Comisia Națională a Pieței Financiare în Registrul organizațiilor de cre­ditare nebancară autorizate; şi finanțatorul – Guvernul, prin in­termediul Ministerului Finanțelor, care deleagă Serviciului Fiscal de Stat competența de a subvenționa dobânda la creditele bancare și/sau nebancare acordate.

Beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt întreprinderile ce au contractat credite în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 şi producăto­rii agricoli afectați de calamitățile naturale care au contractat cre­dite bancare, indiferent de data contractării acestora.

Mărimea subvenției lunare acordate beneficiarilor constitu­ie suma dobânzii lunare achitatepentru creditele contractate în cadrul Programului de subven-ționare a dobânzilor. Valoarea maximă a creditului/a creditelor pentru care se acordă subvenția constituie suma cumulativă a plăților salariale declarate de be­neficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020. În cazul în care suma creditului depășește suma cumulativă a plăților salariale, subvenția se acordă în mărimea sumei dobânzii aferente părții de credit egală cu suma cumulati­vă a plăților salariale menționate mai sus. Rata maximă a dobânzii nominale anuale ce urmează a fi subvenționată constituie 8,76% în monedă națională și 4,40% în va­lută străină. Achitarea subvenției se efectuează în baza cererii be­neficiarului de subvenție, depusă la Serviciul Fiscal de Stat.

Cererea de acordare a sub-venției aferente sumei dobânzii achitate se depune pentru fieca­re lună calendaristică separat sau cumulativ pe mai multe luni afe­rente perioadei de aplicare a Pro­gramului de subvenționare a do­bânzilor. Cererea se depune până la sfârșitul lunii următoare celei în care programul se finalizează, iar cererile depuse după acest ter­men nu se examinează. Acordarea subvenției se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat și Trezore­ria de Stat în termen de cinci zile lucrătoare de la data depunerii cererii, din care: trei zile – pentru examinarea cererii și a documen­telor aferente acesteia și pentru adoptarea deciziei de acordare a subvenției de către Serviciul Fiscal de Stat; o zi – pentru întocmirea documentelor de plată și transmi­terea acestora de către Serviciul Fiscal de Stat spre executare Tre­zoreriei de Stat; o zi – pentru achi­tarea subvenției de către Trezore­ria de Stat. Schimbul de informații între creditori și Serviciul Fiscal de Stat în vederea realizării Progra­mului de subvenționare a dobân­zilor se realizează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Nu se subvenționează dobânda la cre­ditele ce fac obiectul sprijinului acordat de către Agenția de Inter-venție și Plăti pentru Agricultură în cadrul subproiectului „Stimula­rea creditării producătorilor agri­coli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare”.

Achitarea subvenției se efec­tuează pentru dobânzile achitate până în luna decembrie 2020 in­clusiv. Pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, achitarea subvenției se efectuea­ză pentru dobânzile achitate în­cepând cu 1 mai 2020 și până în luna decembrie 2020 inclusiv.

Suma subvențiilor primite con­form acestei legi constituie sursă de venit neimpozabil cu impozitul pe venit.

Subiecți ai Programului de ram­bursare a TVA sunt întreprinderile înregistrate în calitate de contri­buabili ai TVA și care înregistrea­ză sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară, aceştia având dreptul la rambursare a sumei TVA spre deducere în perioada ul­terioară.

Suma rambursării TVA va con­stitui mărimea minimă dintre ur­mătoarele sume:

  1. suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală pri­vind TVA;
  2. suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigu­rări sociale de stat obligatorii da­torate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce cores­pund perioadei Programului de rambursare a TVA prevăzute la art. 11 pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale – cumulul sumei impozitului fun­ciar pentru terenurile cu destinație agricolă, calculat și declarat pen­tru anul 2020, diminuat cu suma reducerilor, în cazul achitării im­pozitului respectiv până la data de 30 iunie a anului fiscal, și al sumei calculate și declarate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigu­rări sociale de stat obligatorii da­torate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce cores­pund perioadei Programului de rambursare a TVA;

Suma cumulativă a rambursării pe perioada Programului de ram­bursare a TVA nu va depăși suma TVA destinată perioadei ulteri-oare, reflectată în declarația pri­vind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019. Suma TVA des­tinată perioadei ulterioare se va diminua cu suma TVA rambursa­tă. Suma TVA destinată perioadei ulterioare se determină în baza declarației privind TVA.

Rambursarea TVA se efectu­ează în baza cererii subiectului programului, depusă la Serviciul Fiscal de Stat. Cererea se depune după prezentarea dării de seamă, achitarea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de an­gajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obli­gatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentu­ală datorate de angajator și sala­riat și prezentarea declarației pri­vind TVA. Rambursarea sumei TVA se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat și Trezoreria de Stat în termen de 25 de zile lucrătoa­re de la data depunerii cererii, din care: 20 de zile – pentru efectuarea controlului și adoptarea deciziei de rambursare a TVA de către Ser­viciul Fiscal de Stat; trei zile – pen­tru întocmirea documentelor de plată și transmiterea acestora de către Serviciul Fiscal de Stat spre executare Trezoreriei de Stat; două zile – pentru achitarea rambursării de către Trezoreria de Stat.

Prin derogare, pentru producă­torii agricoli afectați de calamitățile naturale, rambursarea sumei TVA se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat și Trezoreria de Stat în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, din care: 12 zile – pentru efectuarea contro­lului și adoptarea deciziei de ram­bursare a TVA de către Serviciul Fiscal de Stat; două zile – pentru întocmirea documentelor de plată și transmiterea acestora de către Serviciul Fiscal de Stat spre execu­tare Trezoreriei de Stat; o zi – pen­tru achitarea rambursării de către Trezoreria de Stat.

De asemenea, se instituie mo­ratoriu, până la data de 31 de­cembrie 2020, asupra controalelor fiscale, planificate și inopinate, efectuate la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale.

Moratoriul nu se aplică: contro­lului efectuat în legătură cu resti­tuirea/rambursarea impozitelor, a taxelor și altor plăti de la bugetul public național; controlului nece­sar pentru concretizarea cuantu­mului creanțelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a întreprinderilor indi­viduale sau a persoanelor juridice care desfășoară activitate de între­prinzător.

Controlul fiscal la sediile, lo­curile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale, inițiat până la intrarea în vigoare a legii re­spective, se finalizează în ordinea general stabilită.

Rambursarea TVA se efectuea­ză pentru perioadele începând cu luna ridicării stării de urgență și până în luna decembrie 2020 in­clusiv.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor