12 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Procura. Termeni și condiții de eliberare

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Procura. Termeni și condiții de eliberare
Sfatul avocatului. Procura. Termeni și condiții de eliberare
nocuffs.com

Rog să-mi explicaţi ce este o procură, cum se întoc­meşte aceasta, ce termen de valabilitate ar putea avea şi cum se anulează?

V. Vasilache, Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Modul de eliberare, modifica­re sau anulare a procurilor este descris în Codul civil.

Procură este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanţi. Procu­ra eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică trebuie să fie autentificată no­tarial. La autentificarea procurii, reprezentatul nu este obligat să prezinte dovezi care să confir­me dreptul lui asupra bunurilor. Datele despre bunuri şi despre reprezentant sunt prezentate de către reprezentat, care poartă răspundere pentru veridicitatea datelor şi obţinerea consimţă­mântului reprezentantului pen­tru prelucrarea datelor cu carac­ter personal.

Procurile autentificate, con­form legii, de autorităţile ad­ministraţiei publice locale sunt echivalate cu procurile autentifi­cate notarial. Sunt echivalate cu procurile autentificate notarial procurile eliberate de:

– persoane care se află la tra­tament staţionar în spitale, sana­torii şi în alte instituţii medicale militare, în cazul în care sunt autentificate de şefii acestor in­stituţii, de adjuncţii în probleme medicale sau de medicul-şef, iar în absența acestuia – de medicul de gardă;

– militari, iar în punctele de dislocare a unităţilor militare, instituţiilor sau instituţiilor de în­văţământ militar unde nu există birouri notariale sau alte organe care îndeplinesc acte notariale, de salariaţi şi de membri ai familiilor lor şi ale militarilor, autentificate de comandantul (şeful) unităţii sau al instituţiei respective;

– persoane care ispăşesc pe­deapsa în locuri de privaţiune de libertate, autentificate de şeful instituţiei respective;

– persoane majore care se află în instituţii de protecţie socială a populaţiei, autentificate de ad­ministraţia instituţiei respective sau de conducătorul organului de protecţie socială respectiv.

Procurile eliberate pentru pri­mirea salariului sau a altor drep­turi la locul de muncă, a pensiilor, indemnizaţiilor, burselor, a cores­pondenţei, cu excepția coletelor şi a mandatelor băneşti, pot fi autentificate de administraţia de la locul de muncă sau de studii al persoanei care eliberează procu­ra sau de administraţia instituţiei medicale în care este internată persoana care eliberează procu­ra.

Dispozițiile legale privind pro­cura se aplică și în cazul în care împuternicirile se cuprind fie în­tr-un contract la care este parte reprezentatul, inclusiv într-un contract între reprezentat și re­prezentant sau într-un contract între reprezentat și terț, fie în pro­cesul-verbal al organului compe­tent al reprezentatului, dacă din lege nu rezultă altfel.

Dispozițiile legale privind pro­cura se aplică în mod corespun­zător în cazul în care aceeași pro­cură este eliberată de mai multe persoane.

Dacă procura a fost elibera­tă unei persoane juridice fără a indica numele reprezentantului sau al salariatului acelei persoa­ne care va exercita împuternici­rile, acestea se exercită de către administratorul acelei persoane sau de persoana desemnată de acesta.

Dacă termenul valabilității nu este indicat în procură, ea este valabilă timp de trei ani de la data întocmirii. De asemenea, termenul valabilității poate fi in­dicat prin stipularea unei condiții la îndeplinirea căreia procura în­cetează. Procura în care nu este indicată data întocmirii este nulă. Procura eliberată pentru încheie­rea unor acte juridice în afara Re­publicii Moldova și autentificată notarial este valabilă până la re­vocarea ei de către persoana care a eliberat-o.

Valabilitatea procurii încetea­ză în cazul: expirării termenului sau îndeplinirii condiției extinc­tive; revocării de către persoana care a eliberat-o sau, dacă este eliberată de mai multe persoa­ne, revocării de către oricare dintre ele; renunțării persoanei căreia îi este eliberată; dizolvării persoanei juridice care a eliberat procura; dizolvării persoanei juri­dice căreia îi este eliberată pro­cura; decesului persoanei fizice care a eliberat procura, declarării ei drept dispărută fără urmă ori instituirii în privința ei a unei mă­suri de ocrotire judiciare, dacă legea nu prevede altfel; decesu­lui persoanei fizice căreia îi este eliberată procura, declarării ei dispărută fără de veste ori insti­tuirii în privința ei a unei măsuri de ocrotire judiciare.

Persoana care a eliberat pro­cura o poate revoca în orice mo­ment, iar persoana căreia îi este eliberată procura poate renunța la ea în orice moment. Orice cla­uză contrară este nulă.

Totodată, persoana căreia îi este eliberată procura (procură inițială) poate elibera o procură prin care se deleagă împuter­nicirile sau se substituie repre­zentantul conform art. 364 din Codul civil (procură ulterioară). Reprezentantul poate să delege împuternicirile unui terț (delega­rea împuternicirilor) sau să cesi­oneze împuternicirile unui terț (substituirea reprezentantului) în cazul în care este împuternicit de reprezentat sau în alte cazuri prevăzute de lege. În caz de du­biu, se prezumă că reprezentan­tul și-a delegat împuternicirile, dar nu le-a cesionat.

Chiar dacă a delegat împuter­nicirile unui terț, reprezentantul păstrează aceleași împuterniciri, având dreptul de a le delega și altui terț. Atât reprezentatul, cât și reprezentantul, pot exercita dreptul de revocare a împuterni­cirilor acordate terțului prin de­legare.

Reprezentantul care a de­legat sau a cesionat unui terț împuternicirile este obligat să aducă faptul cât mai curând la cunoștința reprezentatului, precum și informația necesară despre terț. În cazul în care nu îndeplinește această obligație, reprezentantul poartă răspun­dere pentru acțiunile terțului ca pentru acțiuni proprii.

În toate cazurile, procura ulte­rioară emisă de o persoană fizi­că trebuie autentificată notarial. Procura ulterioară se autentifică notarial la prezentarea procurii inițiale în care este menţionat ex­pres dreptul de eliberare a pro­curii ulterioare.

În cazul cesionării integrale a împuternicirilor, procura inițială se reţine în original în arhiva no­tarului. Dacă prin procura ulteri­oară a fost cesionată doar o parte din împuterniciri, procura inițială se restituie cu menţiunea despre realizarea dreptului de cesiune, notarul păstrând în arhivă o co­pie legalizată a acesteia.

Nu poate elibera procură ulte­rioară reprezentantul căruia i s-a eliberat procură pentru primirea salariului sau a altor drepturi la locul de muncă, a pensiilor, in­demnizaţiilor, burselor, a cores­pondenţei.

Persoana căreia îi este elibe­rată procura ulterioară poate elibera o nouă procură ulterioară numai dacă acest drept este sti­pulat expres în procura inițială și cea ulterioară. Odată cu înceta­rea valabilității procurii, încetează valabilitatea procurii ulterioare.

Persoana care a eliberat pro­cura este obligată să informeze despre revocarea şi încetarea valabilităţii procurii pe cel căru­ia i-a eliberat procura şi pe terţii cunoscuţi de el cu care repre­zentantul urma să contracteze. În cazul în care persoana care a eliberat procura în formă scrisă sau în formă autentică nu a in­dicat în ea identitatea terților cu care reprezentantul urma să con­tracteze, ea poate informa terții despre revocarea procurii prin solicitarea către notar de a înre­gistra declarația de revocare în registrul procurilor. Același drept de a informa terții prin interme­diul registrului procurilor, soli­citând notarului de a înregistra informația despre încetarea pro­curii, îl are persoana căreia i s-a eliberat procura sau, după caz, succesorii săi.

În vederea informării terților, notarul căruia i se solicită să au­tentifice revocarea unei procuri este obligat să înregistreze, de îndată, informația despre revoca­re în registrul procurilor.

Notarul care autentifică ac­tul pentru încheierea căruia a fost dată procura are obligația să verifice la registrul procurilor dacă acea procură a fost revoca­tă sau dacă au fost înregistrate informații despre alte temeiuri de încetare a procurii. Dispozițiile date sunt aplicabile și în cazul au­tentificărilor realizate de misiuni­le diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Actele juridice încheiate de reprezentant până la momentul când acesta a aflat sau trebuia să afle despre încetarea valabilităţii procurii rămân valabile pentru reprezentant şi pentru succeso­rii lui, cu excepţia cazului în care aceştia demonstrează că cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie că procura a încetat.

Dacă unui terț i se prezintă o procură despre încetarea căreia el nu a cunoscut și nici nu trebu­ia să cunoască, încetarea procurii nu este opozabilă terțului, iar ac­tul juridic încheiat de către repre­zentant cu terțul rămâne valabil pentru reprezentat și succesorii săi.

La încetarea valabilităţii pro­curii, persoana căreia îi este eli­berată procura sau succesorii ei sunt obligaţi să restituie imediat procura.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor