20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Instituirea tutelei, a curatelei, custodiei

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Instituirea tutelei, a curatelei, custodiei
Sfatul avocatului. Instituirea tutelei, a curatelei, custodiei
telegraph.co.uk

Sora mea a plecat la muncă peste hotare. Copilul ei de cinci ani a rămas cu mine. Mama creştea singură copilul, tatăl acestuia fiind plecat de mult timp şi nu se cunoaşte locul aflării lui. Din motiv că nu poate, pe moment, să îşi perfecteze actele necesare în ţara în care se află, sora nu poate reveni acasă. În situaţia dată, am decis, de comun acord, să obţin tutela copilului. Ce urmează să fac în aşa caz?

Alexandra A., Teleneşti

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

În situaţia dată, urmează să fie iniţiată procedura de insti­tuire a tutelei asupra copilului.

Tutela şi curatela se instituie asupra copiilor cărora li s-a sta­bilit statut de copil rămas tem­porar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească în scopul creșterii, educației şi instruirii acestora, precum şi al apărării drepturi­lor şi intereselor lor legitime, asigurării creşterii copiilor într-un mediu familial pentru dez­voltarea deplină şi armonioasă a personalităţii lor şi oportu­nităţii creşterii în continuare a copiilor în mediul lor etnic, reli­gios, cultural şi lingvistic.

Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani. La atingerea vârstei de 14 ani, tutela se transformă în curatelă, fără emiterea unei dispoziții suplimentare de către autoritatea tutelară. Curatela se instituie asupra copiilor în vâr­stă de la 14 la 18 ani. Numirea tutorelui la copilul care a atins vârsta de 10 ani se face numai cu acordul copilului.

Copiii aflaţi sub tutelă (cu­ratelă) au dreptul: de a locui împreună cu tutorele (curato­rul) lor; la condiţii normale de întreţinere, educaţie şi instru­ire; la dezvoltare multilatera­lă şi la respectarea demnităţii umane; la pensia de întreţinere şi la alte plăţi sociale; la spaţiul locativ ocupat anterior de către părinţii lor sau la asigurarea cu spaţiu locativ, în modul stabilit; la apărarea drepturilor lor în modul stabilit; la comunicare cu părinţii şi rudele; la exprima­rea propriei opinii în procesul soluţionării problemelor care le ating drepturile şi interesele legitime.

Tutela și curatela asupra copiilor rămaşi fără ocrotire părintească se instituie prin dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 140/2013. Autoritatea tutelară locală își exercită atribuțiile direct sau prin intermediul specialistului pentru protecția drepturilor copilului angajat în cadrul pri­măriei.

Deci urmează să depuneţi o cerere la primăria localităţii prin care să solicitaţi instituirea tutelei cu desemnarea dvs. în calitate de turore al copilului. De asemenea, veţi prezenta un şir de acte care vor fi indicate de către funcţionarul primăriei.

În termen de trei zile lucră­toare de la data informării des­pre copilul rămas fără ocrotire părintească, organul care exer­cită atribuţiile de autoritate tu­telară trebuie să efectueze un control privind condiţiile de trai ale minorului.

În cadrul evaluării condiţiilor de trai ale minorului sunt reali­zate următoarele acte pentru a asigura deplinătatea evaluării: intervievarea copilului; con­ştientizarea faptului că copilul este în stare să-şi expună opini­ile şi că opiniile lui sunt luate în considerare, în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate; lu­area în considerare a necesității de implicare a specialiştilor relevanţi în procesul de evalu­are (medic pediatru, psiholog, psihopedagog, neuropsihiatru etc.); determinarea, în cazul în care copilul nu poate rămâne în familia biologică, a existenței membrilor familiei extinse – ru­dele copilului până la gradul IV de rudenie inclusiv, sau prieteni de familie de care copilul este legat printr-o afecţiune deose­bită, bazată pe încredere, stimă şi ataşament reciproc şi care doresc să îngrijească de copil.

Concluziile privind controlul efectuat sunt înregistrate într-un act special, numit anchetă socială. Îndeplinirea şi răspun­derea privind corectitudinea completării anchetei o poartă asistentul social comunitar.

Nici un copil nu poate fi se­parat de familia sa biologică sau plasat într-un alt mediu decât în cazurile în care un asemenea plasament este necesar pen­tru a proteja copilul de daune considerabile care prejudiciază viaţa şi sănătatea lui.

Drepturile şi obligaţiile de tutore (curator) sunt exercitate exclusiv în interesul minorului aflat sub tutelă (curatelă), fiind responsabili de a îngriji copiii şi de a le asigura o dezvoltare fizi­că, mintală, spirituală, morală şi socială adecvată. Obligaţiile de tutore (curator) sunt exercitate gratuit, cu excepţiile prevăzute de lege.

Referitor la situaţia descrisă de către dvs. venim cu o recti­ficare, dat fiind faptul că în anul 2020 legiuitorul a introdus mo­dificări în legislaţia care regle­mentează anume aşa cazuri.

Astfel, a fost introdusă noţi­unea de custodie a copiilor ai căror părinți se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare.

În cazul copilului separat de părinți, din cauza aflării tempo­rare a părinților pentru o perioa­dă mai mare de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotare, autoritatea tutelară lo­cală instituie custodia asupra acestuia, ca formă de protecție temporară a copilului.

Părinții care intenționează să plece temporar sau care se află deja mai mult de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotare, sunt obligați să depună la autoritatea tutelară locală cererea privind institui­rea custodiei asupra copilului și declarația privind acordul persoanei respective. Părin­ţii urmează să depună sau să transmită autorității tutelare lo­cale separat pentru fiecare copil cererea şi declaraţia semnată de părinți prin scrisoare recoman­dată, adresată autorității tutela­re locale, prin mesaj electronic pe adresa electronică oficială a autorității tutelare locale, cu de­numirea mesajului „Confidențial. Articolul 13/140/2013” sau prin intermediul persoanei în grija căreia se află copilul sau prin in­termediul altor persoane.

Identificarea copiilor ai căror părinți se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare, se efectuează de condu­cerea instituțiilor de învățământ, de specialistul în protecția drep­turilor copilului sau de asistentul social comunitar, care informea­ză autoritatea tutelară locală.

În cazul identificării acestor copii, autoritatea tutelară locală informează părinții, persoana în grija căreia se află copilul des­pre obligația instituirii custodi­ei. Ulterior, se dispune evaluarea situației copiilor respectivi, în termen de 30 de zile lucrătoare, de către specialistul în protecția drepturilor copilului.

În temeiul evaluărilor, autori­tatea tutelară locală, în termen de trei zile lucrătoare, emite dispoziția privind instituirea sau privind refuzul instituirii custo­diei asupra copilului.

 

Custodia este o sarcină per­sonală și gratuită

Cheltuielile pentru creșterea, îngrijirea și educația copiilor aflați în custodie sunt suporta­te de către reprezentantul legal, inclusiv din prestațiile sociale acordate pentru copiii respec­tivi.

Poate exercita atribuții de custode o persoană fizică sau un cuplu căsătorit (soț și soție), dacă și-au exprimat acordul și au împlinit 18 ani, în privința că­rora nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, nu au fost decăzuţi din drepturi părintești, nu sunt în conflict de interese cu copilul respectiv, nu au fost condamnaţi pentru săvârșirea cu intenție a infracțiunilor con­tra vieții și sănătății persoanei, infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei, infracțiunilor privind viața sexu­ală, infracțiunilor contra familiei și minorilor.

Custodele are dreptul să fie informat despre istoricul și sta­rea sănătății copilului, să beneficieze de asistență și suport din partea autorităților tutelare şi să solicite încetarea cus­todiei.

Custodele este obligat să asigure copilului îngrijire și educație individualizată, să proteje­ze și să promoveze bunăstarea copilului, să asigure protecția copilului de orice violență fizi­că, sexuală, psihologică, economică, spirituală, comunicarea copilului cu părinții, bunicii, frații și surorile și cu alte persoane apropiate pentru copil, condiții adecvate de trai și de igienă personală, cu îmbrăcăminte și încălțăminte, o alimentație să­nătoasă, să contribuie la pe­trecerea timpului liber de către copil și la implicarea acestuia în activități sportive, culturale și artistice, să aplice metode de educație adecvate vârstei etc.

Custodia încetează în cazul în care copilul a revenit în grija re­prezentantului legal, la cererea părinților privind schimbarea custodelui, la cererea custode­lui, cu înștiințarea prealabilă a părinților şi în cazul revocării custodelui în condițiile legii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor