19 iulie 2024
Chisinau
Social

O nouă etapă în cooperarea sindicatelor din Moldova cu organismele internaționale

Loading
Social O nouă etapă în cooperarea sindicatelor din Moldova cu organismele internaționale
O nouă etapă în cooperarea sindicatelor din Moldova cu organismele internaționale
ilo.org

Republica Moldova deține președinția la cea mai mare și impor­tantă Conferință Internațională a Muncii, desfășurată anual la Geneva de către Organizația Internațională a Muncii (OIM). În acest an, în calitate de minis­tru al Muncii din Republica Mol­dova, Alexei Buzu a prezidat cea de-a 112-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii.

„Este o onoare și o responsa­bilitate deosebită pentru mine să fiu președintele celei mai mari Conferințe dedicate muncii, proble­melor și drepturilor muncitorilor din întreaga lume”, a declarat ministrul Alexei Buzu înainte de plecarea în Elveția.

Totodată, el a accentuat că, ală­turi de delegații guvernelor, anga­jatorilor și lucrătorilor din cele 187 de state membre ale OIM, va fi abordată o gamă largă de proble­me, inclusiv protecția lucrătorilor împotriva efectelor schimbărilor climatice și a riscurilor biologice, economia îngrijirii, principiile și drepturile fundamentale în muncă.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a rostit de la înalta tribună un dis­curs pe care îl propunem atenției dvs. mai jos:

Stimate domnule director gene­ral, doamnelor și domnilor, onorați delegați,

Este o onoare și un privilegiu să mă adresez dumneavoastră la cea de-a 112-a Conferință Internațională a Muncii în calitate de președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Consider că asigurarea unei munci decente este prioritatea nu­mărul unu a mișcării sindicale din întreaga lume. Salariile minime de­cente, care să acopere necesitățile salariaților și ale familiilor acestora sunt imperative și majorarea acestora rămâne să fie pe ordinea de zi și a partenerilor sociali din Re­publica Moldova. Prin dialog social am realizat, în 2024, o creștere fără precedent, cu 25%, a salariului mi­nim pe țară.

În perioada imediat următoare, intenționăm nu doar să transpunem, dar și să implementăm Directiva UE 2022/2041 privind salariile mi­nime adecvate în UE, astfel încât salariul minim să reprezinte 50% din salariul mediu pe economie.

 

Asigurarea unei munci decente este prioritatea numărul unu a mișcării sindicale din întreaga lume

 

În același context, urmează să elabo­răm, de comun acord cu partenerii sociali, un plan de acțiuni care să asigure acoperirea cu negocieri colective a 80% dintre salariați. La momentul actual, această rată este de cir­ca 40%. O realizare importantă, care a avut loc la insistența sindicatelor, la finele anului 2023, este ratificarea unui standard impor­tant în domeniul muncii – Convenția OIM nr. 190 privind violența și hărțuirea în lumea muncii. În anul curent, sindicatele au demarat, cu suportul OIM, acțiuni de sporire a capacităților membrilor de sindicat în dome­niul combaterii violenței și hărțuirii la locul de muncă, inclusiv instruiri la nivel local.

Consider important să vă informez despre faptul că recent, la Forumul tineri­lor, organizat de CNSM, au fost abordate provocările cu care se confruntă aceștia, dorința de a fi auziți, promovați, de a avea salarii decente, locuri de muncă sigure, care să promoveze inovația și dezvoltarea per­sonală, precum și să asigure un echilibru între viața profesională și cea personală și să li se garanteze drepturi și condiții de muncă echitabile.

Din acest motiv, este necesară promo­varea egalității de gen și a oportunităților egale în procesul de integrare pe piața muncii și dezvoltare în carieră, care să con­tribuie și la reducerea ecartului salarial pe piața muncii, care a constituit 15,5% în anul 2022 în Republica Moldova.

Stimați delegați, statele trebuie să se focuseze nu doar pe crearea condițiilor pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie, dar și pe asigurarea unei munci decente persoanelor din economia de îngrijire, care au un aport semnificativ la dezvoltarea economică, dar deseori, acestea sunt dezavantajate pe piața muncii.

ilo.org

Noi, sindicatele, insistăm asupra ratifi­cării Convenției OIM nr. 156 privind ega­litatea de tratament și egalitatea de șanse pentru salariații bărbați și femei, salariații cu responsabilități familiale, și pe stimularea investițiilor pentru crearea serviciilor de îngrijire în susținerea lucrătorilor.

În contextul subiectelor abordate în ca­drul Conferinței din acest an, suntem ferm convinși că condițiile de muncă sigure, fără expunere la pericolele biologice sau la alți factori ce ar putea să le afecteze sănătatea, trebuie să fie garantate pentru toți lucrătorii. Securitatea și sănătatea în muncă este o investiție nu doar pentru lucrătorii de astăzi, dar și pentru generațiile viitoare. Un rol important în acest aspect îi revine inspecției muncii.

Pornind de la faptul că ministrul mun­cii și protecției sociale, dl Alexei Buzu, este președinte al Conferinței Internaționale a Muncii, realizare importantă pentru care îl felicit și care demonstrează angajamen­tul ferm al Guvernului Republicii Moldova pentru un dialog social veritabil și promo­varea principiilor muncii decente, ne expri­măm convingerea că Republica Moldova, în cel mai apropiat timp, își va racorda cadrul legal național în domeniul inspecției muncii la standardele internaționale ratificate de Republica Moldova – Convențiile OIM nr. 81 și 129.

Totodată, vreau să-mi exprim recunoștința față de OIM pentru suportul permanent acordat Republicii Moldova pentru dezvol­tarea și îmbunătățirea dialogului social și a pieței muncii. Permanent depunem eforturi considerabile pentru consolidarea dialogului social și condamnăm orice tentativă de imix­tiune în activitatea organizațiilor sindicale, mai cu seamă din partea angajatorilor și autorităților publice, fapt ce este inadmisibil pentru un stat aflat pe calea integrării euro­pene, care s-a angajat să-și alinieze legislația și practicile la standardele internaționale și europene în domeniul muncii.

În final, vreau să subliniez că o forță de muncă calificată și protejată este pilo­nul cheie pentru progres și prosperitate, fiindcă puterea economiilor și a societăților noastre se bazează pe munca asiduă și pe dedicația lucrătorilor.

Stimați delegați, vreau să vă îndemn să depunem eforturi conjugate pentru a asigura un viitor al muncii mai luminos, în care drepturile și aspirațiile fiecărui lucră­tor sunt onorate și susținute.

Vă mulțumesc pentru atenție.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand