23 septembrie 2023
Chisinau
Economie

Declarația cu privire la venituri pentru 2013. Noutăți

Loading
Economie Declarația cu privire la venituri pentru 2013. Noutăți
Declarația cu privire la venituri pentru 2013. Noutăți
declaratia-fiscala

Foto: citynews.ro

A rămas mai puțin de o lună până la expirarea termenului limită de depunere a declarației de venit pentru anul 2013. Ziua de 31 martie, în mod tradițional, este ul­tima zi când putem depune declarațiile, însă în anii precedenți aceasta a coincis cu zilele de odihnă, astfel încât termenul era extins până în primele zile ale lunii aprilie. În 2014 însă ultima zi din luna martie va fi luni, astfel încât cei care obișnuiesc să le facă pe toate în ultima clipă ar face bine să nu mizeze pe anumite favoruri care ar pre­supune prelungirea termenului.

 

Motive pentru prezentarea declarației

 

Suma totală a veniturilor sa­lariale care odată depășită pre­vede necesitatea de a completa declarația fiscală în acest an s-a majorat. Dacă, în anul trecut, cetățeanul R. Moldova era obligat să prezinte declarația de venituri în cazul în care câștigurile salari­ale au depășit 25 de mii 200 de lei, în 2014 e necesar să prezinte declarația dacă suma totală a ve­niturilor obținute depășește cifra de 26 de mii 700 de lei.

În afară de suma totală care necesită prezentarea unui raport întemeiat pe documente cu pri­vire la impozite, celelalte motive pentru completarea declarației au rămas aceleași. Aceasta înseam­nă că un contribuabil este obligat să raporteze statului despre im­pozitul pe venit în cazul în care a acumulat pe parcursul anului atât venituri salariale, cât și de pe urma vânzării proprietăților în valoare mai mare de 26.700 de lei, în cazul dacă a lucrat în două și mai multe locuri, obținând un venit total mai mare de 26.700 de lei. În special sunt atenționați profesorii, or în urma reorgani­zării școlilor salariul acestora a fost calculat din mai multe sur­se. În așa fel, unii profesori s-au pomenit și ei în categoria persoa­nelor care urmează să prezinte declarația de venit.

 

g_economie

Fiscul, cu ochii pe cei care se eschivează de la achitarea impozitelor

 

Printre motivele tradiționale pentru care fiecare cetățean care respectă legea trebuie să raporte­ze veniturile obținute sunt și alte situații. Bunăoară, când contri­buabilul îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Mol­dova în altă țară, solicită spre re­stituire impozitul pe venit achitat în plus, nu a primit salariu, dar a obţinut venituri de la vânzarea proprietăţii (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în arendă a terenurilor agricole, sume care depăşesc suma scutirii personale de 9120 de lei.

Apropo, în acest an s-a ma­jorat și suma scutirii personale care la prezentarea declarației de venit în anul 2013 era de 8.640 de lei.

Totodată, au rămas neschim­bate cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice și pen­tru întreprinzătorii individuali. Acestea au constituit șapte la sută și, respectiv, 18 la sută în cazul venitului anual impozabil ce depăşeşte suma de 26.700 de lei. Au rămas neschimbate aceste cote și pentru persoanele juridi­ce – 12 la sută din venitul impo­zabil, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – șapte la sută din veni­tul impozabil și pentru subiecţii micului business – trei la sută din venitul obținut din activita­tea operaţională.

Pentru notarii publici şi exe­cutorii judecătorești, cota impo­zitului constituie 18% din veni­tul impozabil, dar pentru Biroul asociat de avocaţi – 12% din ve­nitul impozabil lunar. Totodată, pentru cabinetele de avocatură se prevăd 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 26700 lei și 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 26700 lei.

Pe lângă primirea declaraţii­lor de venit, Inspectoratul fiscal se ocupă şi de colectarea infor­maţiilor privind cheltuielile con­tribuabililor din diverse surse – bănci, agenţii de turism, servicii notariale. Inspectoratul a fost abilitat cu funcţia respectivă în anul 2012, în scopul identificării celor care îşi ascund veniturile.

Şi în acest an inspectorii fiscali efectuează urmăririle respective, după care cheltuielile se compa­ră cu veniturile şi, dacă diferen­ţa dintre încasările presupuse şi cele indicate depăşesc 300 de mii de lei, serviciul fiscal transmite dosarul în instanţă.

 

Declaraţia electronică

 

Contribuabilul are posibilita­tea de a alege modul în care de­pune declaraţia. Acesta o poate completa pe hârtie direct la sec­ţia raională a Inspectoratului fis­cal, dar o poate depune în formă electronică, prin internet. Pentru asta, el trebuie să obţină de la Fiscservinform semnătura elec­tronică de autentificare. Aceasta se oferă persoanelor fizice pentru o perioadă de cinci ani, nu are putere juridică şi poate fi folosi­tă numai în relaţiile cu Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul declara­ţiei electronice este accesibil şi pentru persoanele juridice.

În afară de declaraţia electro­nică, în curând agenţii economici vor avea posibilitatea de a com­pleta în variantă electronică şi documentaţia de contabilitate. Cu mai puţin de o lună în urmă, a fost lansat oficial serviciul factu­ra electronică pentru persoanele juridice, aşa numita „e-Factura”. În opinia specialiştilor, noul ser­viciu nu doar va facilita ţinerea evidenţei contabile, dar şi va economisi timpul contabililor şi al specialiştilor în audit pentru prezentarea rapoartelor şi nu vor mai fi nevoiți să aștepte mult la coadă. Totodată, întreprinderile vor putea renunţa la cheltuielile pentru achiziţionarea formula­relor de hârtie, păstrarea şi arhi­varea acestora. În plus, lansarea noului serviciu va contribui la combaterea corupţiei şi a evazi­unii fiscale.

Guvernul este sigur că primii care vor implementa noul sistem vor fi agenţii economici mari, după care vor urma şi ceilalţi, în primul rând partenerii lor de afa­ceri. În iunie 2014, factura elec­tronică va fi lansată în regim de testare a programului pentru toți agenții economici.

La scară naţională, sistemul„е-Factura” va fi implementat din ianuarie 2015.

 

 

De-ale cifrelor

 

Balanța bugetului național și a celui de stat

 

Veniturile bugetului de stat în luna ianuarie 2014 au sporit cu 12,9 la sută comparativ cu peri­oada de referință a anului 2013, constituind 1 mlrd. 361,8 mln. de lei. Totodată, cheltuielile pe parcursul primei luni a anului 2014 s-au majorat cu aproape 30 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, constituind 1 mlrd. 757, 8 mln. de lei.

Executarea bugetului de stat în ianuarie 2014 s-a soldat cu un deficit de 396 mln. de lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli a fost acoperita din înca­sările de la valorile mobiliare de stat (223,5 mln.), din împrumuturile externe (87,2 mln.), mijloacele de la privatizarea patrimoniului public (29,5 mln.), pe seama modificării soldurilor (49,9 mln.) şi din alte surse (55,2 mln.).

În luna ianuarie a anului 2014, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri de 2 mlrd. 359,7 mln. de lei. Faţă de perioada similară s-a înregis­trat o creştere cu 8,3 la sută. Practic, la fel a fost și creșterea cheltuielilor – cu 8,9 la sută, adică cu 2 mlrd. 395,3 mln. de lei. Respectiv, deficitul buge­tului public naţional a constituit 35,6 mln. de lei.

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 2 mlrd. 47,2 mln. de lei, iar încasările nefiscale – 131,4 mln. de lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, veniturile fiscale s-au majorat cu 122,3 mln. lei, iar încasările nefiscale – cu 9,3 mln. lei.

Cheltuielile bugetului public național au fost direcţionate pentru realizarea programelor cu ca­racter social-cultural (75,7 la sută), domeniul eco­nomiei naţionale (7,9 la sută), apărarea naţională, menţinerea ordinii publice și securitatea statului (5,8 la sută), servicii de stat cu destinaţie generală (4,5 la sută) și alte domenii (6,1 la sută).

De notat că bugetul public național este consti­tuit din câteva componente: bugetul de stat, bu­getele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand