21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Viitorul sindicatelor. Liderii tinerei generaţii. Cum vor fi ei?

Loading
Fără categorie Viitorul sindicatelor. Liderii tinerei generaţii. Cum vor fi ei?
Viitorul sindicatelor. Liderii tinerei generaţii. Cum vor fi ei?
sindasp

Foto: SINDASP

Recent, Consiliul de Tineret din cadrul Federaţiei Sindicatelor An­gajaţilor din Serviciile Publice „SindASP” a organizat o nouă şedinţă. Tineri li­deri sindicali din diverse regiuni ale ţării au pus în discuţie cele mai importante calităţi pe care trebuie să le aibă un lider sindical începător, au discutat pe larg fenomenul de liderism şi manifestarea acestuia în societatea contemporană. Par­ticipanţii au fost ajutaţi de Tatiana Savca, lector superior universitar la Academia de Administrare Publică. Ea a ţinut o prelegere interesantă la tema „Liderismul. Rolul liderului sindical în activitatea organizaţiei sindicale”.

 

 

Şi preşedintele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Servi­ciile Publice, Vlad Canţîr, a venit să discute cu tinerii. Ideea prin­cipală pe care acesta a avut să o aducă tinerilor ar fi că lumea ac­tuală solicită un nou tip de con­ducători.

„Avem nevoie nu de şefi, care ar deţine un post de conducere şi ţin în supunere şi frică sub­alternii, avem nevoie de lideri cunoscători, competenţi, admi­nistratori pricepuţi, capabili să conducă şi să aducă beneficii co­lectivului şi societăţii”, a menţio­nat Vlad Canţîr.

 

Consiliul de Tineret reuneşte lideri din toate raioanele ţării

 

Consiliul de Tineret a fost constituit în baza Asociaţiei de Tineret şi activează în cadrul Fe­deraţiei Angajaţilor din Serviciile Publice „SindASP”. „Scopul înfi­inţării acestui consiliu ar fi sinte­tizarea problemelor tineretului şi antrenarea în soluţionarea aces­tora a cât mai mulţi tineri activi. Tinerii sunt cei care schimbă şi ne dăm foarte bine seama că de gradul lor de pregătire depinde în mare măsură viitorul nostru, adică viitorul existenţei sindica­telor Republicii Moldova”, susţi­ne Vlad Canţîr.

 

g_cnsm

Tinerii lideri sindicali au aflat ce calități ar trebui să întrunească

 

Din consiliu fac parte 42 de reprezentanţi din diverse raioane ale ţării cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani. Aceştia se adună de patru–cinci ori pe an. Nu ne­apărat la Chişinău, de multe ori reuniunile au loc în alte oraşe ale ţării, în cadrul lor fiind organiza­te seminare de instruire, dar şi dezbateri în diverse probleme de actualitate. La revenirea acasă, aceştia desfăşoară diverse acti­vităţi în localităţile lor, împărtă­şind cunoştinţele şi informaţiile obținute la seminarele comune. „Suntem interesaţi de calitatea înaltă a sindicatelor în teritoriu. Gradul de pregătire este impor­tant nu doar la nivel de federaţie, dar şi în teritoriu – acesta este fundamentul nostru”, menţio­nează liderul sindical.

În opinia preşedintelui Fe­deraţiei „SindASP”, un lider de sindicat trebuie să fie o persona­litate deosebită, pentru că are în spate un număr mare de oameni pe care-i reprezintă şi-i conduce. El este faţa colectivului, de fapt.

„Calităţile liderului întru­chipează calităţile colectivului. Anume colectivul îşi alege lide­rul sindical. Motiv din care ar trebui să punem accentul pe for­marea liderilor, în primul rând. Nu are nici un sens să mergem în teritoriu şi să convingem în mod dogmatic oamenii să adere la sindicate. Avem nevoie de un lider care va aduce la cunoştinţa oamenilor oportunitatea aderării la sindicate, pentru ca oamenii să înţeleagă bine ce înseamnă un sindicat, cu ce se ocupă această mişcare, pentru ce anume acesta plăteşte cotizaţiile sindicale.

Pentru a corespunde cerin­ţelor, liderii sindicali trebuie să fie extrem de competenţi în di­verse domenii, aceştia trebuie să cunoască legislaţia, drepturile şi obligaţiile angajaţilor, să cu­noască ce e un contract colectiv de muncă, un contract individual de muncă, convenţie etc. De li­derii sindicali depinde calitatea mișcării sindicale, or sindicatele nu sunt un sistem piramidal sau o sectă religioasă (cu tot respec­tul față de toate confesiile), ci reprezintă o mișcare culturală și civilizată. Pentru ca partenerii noștri sociali să conștientizeze acest fapt, să țină cont de opini­ile noastre, sindicatele au nevoie, în primul rând, de cadre bine in­struite, în special, la posturile de conducere. Iată de ce subiectul acestui seminar este extrem de important pentru viitorii con­ducători care urmează să vină în locul nostru. Noi astăzi suntem preocupați de acest viitor, de succesorii noștri”, a menționat Vlad Canțîr.

„Am aflat cum trebuie să ne manifestăm, cum trebuie să con­ducem echipa, își împărtășește impresiile despre seminar Ina Macovei, vicepreședinte al Con­siliului de Tineret. Un lider ur­mează să cunoască legile vieții, legislația, să aibă cunoștințe în toate domeniile pentru a putea conduce oamenii și a fi în fruntea colectivului”.

„Pentru noi a fost un seminar important, căci în cadrul aces­tuia au fost aduse în discuție calitățile necesare unui lider de un profesionalism înalt, ne spu­ne Elena Baba, membru al Con­siliului de Tineret al federației, reprezentantă a raionului Cahul. Liderul sindical, la nivel terito­rial, reprezintă anume acea per­soană ce realizează legătura între Federația SindASP și membrii ei. De activitatea liderului depinde informarea membrilor referitor la activitatea federației, precum și comunicarea și informarea liderilor acesteia despre proble­mele și necesitățile membrilor de sindicat.

 

sindasp-2

Foto: SINDASP

 

De activitatea liderului sin­dical la nivel teritorial și de capacitățile organizatorice ale acestuia depinde organizarea la nivel teritorial a diferitor eve­nimente, ședințe, spartachiade, activitatea sindicală propriu-zisă și, nu în ultimul rând, coeziunea echipei sindicale și realizarea obiectivelor sindicale realizând planul de acțiuni sindicale”.

„Seminarul a fost, în primul rând, unul practic. Noi am iden-tificat împreună calitățile ge­nerale ale liderului. Cele mai importante printre acestea sunt carisma, un nivel bun de pregă­tire profesională.

Liderul sindical trebuie să po­sede și calități de manager efici­ent, să aibă o pregătire juridică bună, obținută în timpul studi­ilor la facultate sau la cursurile speciale de instruire, deoarece acesta reprezintă drepturile sa-lariaților. Nu în ultimul rând, un lider urmează să posede și mai multe calități personale, adică să fie tenace, să tindă spre ceva mai bun, spre autoperfec-ționare. Acesta trebuie să fie mereu axat pe lucruri pozi­tive”, a remarcat Alexandru Munteanu, membru al Consiliu­lui de Tineret din Chișinău.

 

Citește și: Un lider sindical competent poate soluționa multe probleme

 

El este sigur că fiecare dintre participanții la seminar deja are calități de lider. „Dacă am ajuns la acest seminar, respectiv, fie­care dintre noi deja este un lider și dispune de calitățile necesare, afirmă Alexandru. A fost un se­minar util, atât din punct de ve­dere personal, cât și din punct de vedere profesional. Avem ocazia să folosim deprinderile însușite și informațiile oferite în cadrul seminarului. De altfel, le putem utiliza în diferite domenii, atât în cadrul activității profesionale, cât și în cadrul celei sindicale”.

„Sunt membru de sindicat deja de circa patru ani, ne spune Alexandr Gheorghița, membru al Consiliului de Tineret, repre­zentant al Găgăuziei. Fiecare seminar este desfășurat la un nivel organizatoric înalt. De fi­ecare dată însușim ceva nou. În cadrul acestui seminar am fost informați despre calitățile de care au nevoie tinerii funcționari pentru a deveni nu doar șefi, ci și manageri eficienți, lideri adevărați, capabili să soluționeze anumite aspecte organizatorice. O funcție de conducere înseam­nă mai mult niște obligații decât anumite beneficii. Seminarul care s-a desfășurat oferă anumite posibilități, ne ajută să înțelegem acele lucruri ce ne păreau proza­ice, să conștientizăm calitățile de care deja dispunem, însă pe care nu le aplicăm ori le aplicăm in­suficient”.

Și Alexandru consideră că una dintre calitățile cele mai impor­tante ale unui lider este carisma. „Acesta trebuie să fie și un bun psiholog, pentru a intui esența situației și, astfel, a lua o decizie corectă, este convins tânărul li­der.

Nu e cazul să tai în carne vie, ci e necesar să înțelegi problema cât mai profund și să faci anu­mite constatări. Chiar e posibil să nu faci constatările care sunt așteptate, dar cele care sunt ne­cesare într-un caz concret. Dacă vrei să oferi cuiva de mâncare, nu-i aduce pește zi de zi. Oferă-i niște pește să-l guste, iar a doua zi dă-i o undiță și învață-l să prindă peștele. Și el se va descur­ca singur, fără tine”.

Este evident că anume aceas­tă filozofie este îmbrățișată de generația tânără de lideri.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi