25 iulie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele nu vor permite să le fie reduse drepturile

Loading
Social Sindicatele nu vor permite să le fie reduse drepturile

 

 

sindicatele-la-protest

Foto: vocea.md

Ministerul Justiției elaborează modificări la Constituția Republicii Moldova. Aceas­tă intenție este dictată de o decizie, absolut rezonabilă de altfel, de a introduce în textul Legii fundamentale a unui amendament important care anterior a lipsit, anume cel despre dreptul general la asociere. Însă, în opinia sindicatelor, la etapa elaborării acestei inovații, specialiștii ministerului de resort nu au ales corect ar­ticolul în care urmează să fie operate modificările. Este vorba despre articolul 42. Astfel, proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 42, la care s-a referit în avizul său Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), știrbește bazele constituționale ale activității sindicale în domeniul protecției drepturilor angajaților, adică a drepturilor lor profesionale, economice și sociale.

 

Din câte se pare, angajații Ministerului Justiției au fost receptivi la opinia CNSM. Cel puțin, ei au dat asigurări că vor ține cont de argumentele adu­se de sindicate, ba mai mult, îi vor invita pe reprezentanții acestora pentru a se familia­riza cu versiunea finală și a o discuta înainte ca aceasta să fie examinată de către Guvern. În­tre timp, specialiștii CNSM au înaintat ministerului o propu­nere judicioasă care ar permite amendarea Constituției fără a afecta statutul juridic al sindica­telor, consfințit prin lege.

 

Dreptul la asociere

 

În Legea fundamentală, în articolul 40, este prevăzut foarte clar dreptul la libertatea întru­nirilor – mitinguri, demonstra­ţii, manifestații, procesiuni, în articolul 41 este stipulat dreptul la libertatea asocierii în parti­de şi în alte organizaţii social-politice, iar în articolul 42 este stabilit dreptul oricărui salariat de a întemeia şi de a se afilia la sindicate.

Experții, inclusiv cei inter-naționali, au atras atenția asup-ra faptului că în Constituția țării noastre nu scrie nimic despre dreptul la asociere în sens general. Or există diferite societăți, asociații, bunăoară, ale vânătorilor, pescarilor etc., însă, pentru moment, drep­tul acestora de a se asocia în organizații nu este stipulat de Legea fundamentală, respec­tiv, aceștia parcă ar fi lipsiți de dreptul respectiv.

 

g_social

Drepturile sindicatelor vor fi lezate dacă va intra în vigoare varianta propusă a art. 42 din Constituţie

 

În acest sens, în Planul na­ţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–2014 a fost prevăzută ne­cesitatea de a elimina această lacună. Specialiștii Ministeru-lui Justiției au muncit la modi­ficările în Constituție și au ajuns la concluzia că cel mai indicat ar fi de amendat articolul 42, care stipulează statutul juridic spe­cial al sindicatelor în calitate de partener social al Guvernului, Patronatelor, în calitate de re­prezentant al salariaților. Vom cita în cele ce urmează articolul respectiv integral:

„Articolul 42. Dreptul de a întemeia și de a se afilia la sindicate

(1) Orice salariat are dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea inte­reselor sale.

(2) Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potri­vit cu statutele lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea intereselor profesionale, econo­mice şi sociale ale salariaţilor”.

 

Contribuția sindicatelor la protecția angajaților

 

În opinia lui Ion Preguza, șeful Departamentului juridic al CNSM, actuala redacție a ar­ticolului 42 este cea mai reușită. În conținutul său a fost gândit foarte clar și precis fiecare cu­vânt, fiecare nuanță semantică. Aici, fiecare frază își are locul ei și are o importanță principială pentru constituirea și activita­tea sindicatelor în țara noastră.

„Ce este cel mai important pentru noi în acest caz? ne ex­plică Ion Preguza. Faptul că la nivel de Constituție este vorba despre statutele sindicatelor, că sindicatele îşi desfăşoară activitatea conform propriu­lui statut. Evident, acest statut trebuie să corespundă Legii cu privire la sindicate, să nu con­travină acestei legi. Ar mai fi un moment. Astfel, în alineatul (2) al articolului 42 din Constituție este stipulat că sindicatele „con­tribuie la apărarea intereselor profesionale, economice şi soci­ale ale salariaţilor”. Pentru noi, această prevedere este deosebit de semnificativă, este impor­tant că anume în Legea funda­mentală a țării sunt concretizate rolul și misiunea sindicatelor. Mai mult, sintagma „sindicate­le contribuie la apărare” deno­tă că sindicatele îşi au rolul lor aparte în apărarea drepturilor lucrătorilor, pornind de la com­petenţa lor. Acestea nu dispun de toate pârghiile, de exemplu, de controlul de stat realizat de organele respective, de alte pre­rogative, pe care le au procura­tura, poliţia, organele judicia­re, necesare pentru asigurarea respectării intereselor profesi­onale, economice, sociale ale lucrătorilor instituţiilor. Sindi­catele contribuie la apărarea lor pornind de la împuternicirile de care dispun” .

Totodată, potrivit lui Pregu­za, articolul 42 a servit drept bază pentru elaborarea Legii sindicatelor, care, la rândul ei, extinde şi concretizează aceste reglementări constituţionale ce vizează sindicatele.

„Iniţiatorii acestor modifi­cări au subestimat importanţa problemei. Ei au propus o nouă redacţie a articolului 42. Au modificat până şi denumirea ar­ticolului, şi anume: „Dreptul la asociere”.

În prima parte a acestuia, ei scriu că „orice persoană are dreptul la libera asociere, inclu­siv la asocierea în sindicate şi aderarea la ele”. Astfel, articolul propus nu mai prezintă o normă constituţională pentru sindicate cu acelaşi grad de importanţă ca şi actualul articol 42. Nici partea a doua a proiectului înaintat al articolului respectiv nu vizează sindicatele”, menţionează Ion Preguza.

Pornind de la proiectul îna­intat al art. 42 din Constituţie, sindicatele sunt lezate în baze­le constituţionale ale activităţii lor, iar lucrătorilor nu le rămâ­ne decât un singur drept – să se asocieze în sindicate.

„Amendamentele la art. 42 din Constituţie au fost puse în discuţie la Comitetul Confederal al CNSM pe 20 noiembrie 2014 şi a fost luată decizia privind necesitatea de a păstra redacţia precedentă a acestor reglemen­tări constituţionale, spune Ion Preguza. După asta, noi am dis­cutat cu reprezentanţii Ministe­rului Justiţiei pentru a le explica importanţa acestui lucru pentru sindicate.

Specialiştii ministerului ne-au dat de înţeles că s-au fami­liarizat cu propunerile noastre şi au înţeles esenţa problemei. Mai mult, ei nu se opun partici­pării noastre la procesul de de­finitivare a proiectului de lege. Vreau să sper că, împreună cu reprezentanţii organului de profil, vom găsi varianta optimă pentru soluţionarea problemei privind modificarea art. 42 din Constituţie”.

 

Propunerile sindicatelor

 

Între timp, sindicatele nu doar au contestat modificarea art. 42 din Constituţie, dar au şi propus Ministerului Justi­ţiei alte variante de amendare a Constituţiei. La examinarea problemei respective în cadrul Comitetului Confederal, s-a menţionat că astfel de amenda­mente pot fi operate în art. 40 din Constituţie, care vizează li­bertatea adunărilor, sau acestea ar putea fi reunite într-un arti­col separat.

„Fără îndoială că Legea fun­damentală trebuie să conţină o normă prin care să garanteze cetăţenilor dreptul la asociere în sensul general al cuvântu­lui. Însă, în opinia noastră, a fost ales locul nepotrivit, adică art. 42, care indică asupra statu­tului juridic al sindicatelor. Noi chiar am propus o variantă de compromis, cum să soluţionăm problema. În opinia noastră, aceste modificări sunt mai po­trivite pentru art. 40 din Con­stituţie. Acesta are un caracter mai general, vorbeşte despre libertatea întrunirilor în gene­ral. Asta înseamnă că articolul ar putea fi completat cu norma privind libertatea de asociere, fiind intitulat „Dreptul la întru­nire şi asociere”.

În opinia noastră, anume acest articol din Constituţie se potriveşte cel mai mult pen­tru atare completări. Dacă e să completăm Legea fundamenta­lă, atunci scopul suprem ar fi să o îmbunătăţim, nu s-o înrăută­ţim”, a conchis Ion Preguza.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand