17 august 2022
Chisinau
Social

Sindicatele nu pot renunța nici în timpuri grele la protecția drepturilor salariaților

Loading
Social Sindicatele nu pot renunța nici în timpuri grele la protecția drepturilor salariaților
Sindicatele nu pot renunța nici în timpuri grele la protecția drepturilor salariaților
Vocea poporului

Una dintre principalele preocupări ale conducerii Federaţiei Sin­dicatelor din domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului din Republica Moldova „MOLDSINDCOOP­COMERŢ”, la momentul de față, o constituie depășirea tuturor obstacolelor pe care le-a creat pandemia și revenirea la starea firească de lucruri.

Îndeosebi, suntem preocupați de iden­tificarea oportunităților pentru organiza­rea activității Federației în ceea ce privește realizarea programului de activităţi, orga­nizarea și derularea adunărilor de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale din ramură. Or, în contextul multiplelor decizii aprobate de către organele de re­sort, competente pe perioada pandemiei, a regimului stării de urgență, activitatea organizațiilor sindicale a fost privită nu tocmai ca una necesară, stringentă.

Dar, dacă ne gândim că mandatele mul­tor organe de conducere ale organizațiilor primare sindicale au expirat exact în pe­rioada de pandemie, a stării de urgență, atunci, în mod firesc, ne întrebăm ce facem mai departe? Ce trebuie să întreprindă Bi­roul Executiv al Federației din perspectiva organizării, elaborării şi aprobării reco­mandărilor pentru organizațiile sindicale primare privind prelungirea valabilității mandatelor?

Deoarece, în legătură cu obligativitatea asigurării măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19, după suspendarea activităților cu implicarea masivă a membrilor de sin­dicat de la 16 martie anul curent, când a fost instituită starea de urgență, care a durat până la 15 mai, care, ulterior, a fost prelungită până la sfârșitul lunii iunie, se dovedește că organizațiile sindicale au fost nevoite să-și suspende activitatea tocmai pe o perioadă de 106 zile. Cu atât mai mult cu cât, din păcate, nu există, deocamdată, nici o certitudine că structurile noastre sin­dicale își vor putea relua activitatea obiş­nuită de organizare în masă de la 1 iulie.

 

Platforma online, răspunsuri la întrebări complicate și soluții viabile pentru provocări

 

De aceea, în contextul situației difici­le pandemice, este important pentru noi, conducătorii Federaţiei Sindicatelor din domeniile Cooperaţiei de Consum, Comer­ţului şi Antreprenoriatului „MOLDSIND-COOPCOMERŢ”, să ne mobilizăm, să ne în­trunim pentru a opera modificările necesare și recomandările utile pentru organizațiile sindicale primare privind desfășurarea adu­nărilor prin corespondență sau în regim

online. Desigur, suntem conștienți că pen­tru organizarea unor astfel de acțiuni este nevoie de a lansa un proces de instrui­re a liderilor și a activului sindical pentru inițierea acestora în domeniul programelor online, astfel încât aceștia să poată folosi aplicațiile, să le poată instala.

În această ordine de idei, Federația își propune să organizeze la nivel de zone seminare privind stabilirea, desfășurarea activităților în regim online. În plan pozitiv, ar fi de menționat că noi deja am reușit să elaborăm un proiect de recomandări care s-ar dovedi un suport real pentru fiecare lider sindical din perspectiva inițierii unei activități în regim online/corespondenţă chiar în perioada imediat următoare.

În acest context, vom aplica toate reco­mandările organizațiilor internaționale ce țin de domeniul respectiv, de protecție a drepturilor și intereselor salariaților, pre­cum Organizația Internațională a Munci (OIM), ITUC şi Uniunea Internațională a Lucrătorilor din Industria Alimentară, Ho­teluri, Restaurante, Catering, Industria Tu­tunului (IUF), al cărei membru asociat este și Federația noastră. Este de menționat că acestea au acumulat o experiență suficient de bogată în ceea ce privește organizarea întrunirilor, a conferințelor în regim online axate pe aspectele impactului pandemiei asupra activității sindicale din lume.

Preluarea acestor practici, experiențe internaționale ne va ajuta și pe noi să stu­diem, să analizăm efectul pandemiei atât din perspectiva agenților economici, cât și a organizațiilor sindicale, sub aspectul conlucrării între sindicate și patronate, al dezvoltării dialogului social și, desigur, al organizării și derulării adunărilor în regim online.

Prin urmare, sarcina noastră primor­dială, imediată este de a crea la nivelul  Federației Sindicatelor din domeniile Co­operaţiei de Consum, Comerţului şi Antre­prenoriatului „MOLDSINDCOOPCOMERŢ” a unei platforme accesibile, eficace pentru organizarea adunărilor, a conferințelor cu participarea liderilor sindicali în regim on­line. Mai ales că noi dispunem de aceste capacități, posibilități, lucru dovedit și de unul dintre partenerii noștri sociali, care nu demult a convocat o ședință online, astfel încât liderii noștri sindicali, care activează în aceste unități economice în calitate de salariați, dispunând de mijloacele tehnice necesare în acest scop, au însușit aplicațiile respective, au acumulat deprinderile indis­pensabile profesiei.

 

Ispita de a leza drepturile și interesele salariaților este mare

 

Indiferent de faptul cum va evolua situația pandemică în țară, conducerea Federației trebuie să fie pregătită pentru orice evenimente, să aibă o viziune de perspectivă în ceea ce privește ajustarea documentelor noastre statutare, în baza cărora noi activăm, la nivelul cerințelor care se impun. Aceasta deoarece în nici o lege, în nici un statut, fie al federației, fie al organizațiilor sindicale primare, nu se conține o prevedere, o normă ce ar regle­menta activitatea sindicatelor în condiții de pandemie, de stare de urgență. Nici chiar sintagma „șomaj tehnic”, „staţionare” nu este abordată, tratată în legislația mun­cii a țării noastre în contextul unor situații pandemice, de genul celei prin care trecem astăzi.

Desigur, activitatea sindicală în condiții pandemice, în regim de stare de urgență este una dificilă, dar și una extrem de im­portantă. Dificilă, pentru că se impun niște restricții suplimentare, care face activita­tea noastră sub așteptarea membrilor de sindicat. Oricum, nu se cade să disperăm, pentru că există o soluție pentru orice situație de impas.

În primul rând, trebuie să rămânem alături de membrii de sindicat. Mai apoi, aceștia trebuie să vadă, să se convingă că liderii sindicali continuă să fie poziționați ferm pe apărarea drepturilor și intereselor lor. Or, anume în această situație pandemi­că există premise ca drepturile și interesele lor să fie lezate, deoarece statul pune pe umărul angajatorilor povara grea din eco­nomie, din țară, iar aceștia, la rândul lor, o plasează pe spatele lucrătorilor.

De aceea, activitatea sindicatelor pri­vind apărarea drepturilor și a intereselor salariaților nu trebuie să fie restricționată, ci dimpotrivă, relansată, extinsă. E necesar să facem tot ce este cu putință în acest sens. Se cuvine să intervenim cu fermi­tate pentru a nu permite angajatorilor să transforme lucrătorii în robi, adică să nu admitem ca angajații să muncească peste program, să nu se purceadă la tot felul de reprogramări ale zilei de muncă, fără acor­dul salariatului, să fie respectate cerințele privind asigurarea cu echipamente şi mij­loace de protecție.

Dar, pentru ca organizațiile sindicale, mai ales cele primare, să se concentreze pe aspectele vitale ale protecției drepturilor și intereselor salariaților, membri de sindicat, este necesar de a conferi validitate man­datelor organelor sindicale, care au expi­rat, să fie acordate împuterniciri pentru un nou termen. De aceea, este nevoie de a prelungi termenele de validitate a manda­telor organelor de conducere şi de control în organizaţiile sindicale primare conform cu numărul de zile în care a fost interzisă organizarea şi desfăşurarea în masă a ma­nifestărilor/măsurilor/întrunirilor, urmare a stării de urgență instituită în țară.

Anume aceste proiecte urmează a fi examinate şi aprobate în cadrul întrunirilor, al conferințelor pe care le programăm să le organizăm şi să le desfășurăm în regim online/corespondenţă, în perioada imediat următoare.

 

Valeria TRICOLICI,

președinta Federaţiei „MOLDSINDCOOPCOMERŢ”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor