13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfaturile avocatului: Dilemă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfaturile avocatului: Dilemă
Sfaturile avocatului: Dilemă
batrini

Foto: azil-de-batrani-bucuresti.ro

 

Familia mea constă din patru persoane: eu, soţia și doi copii. Locuim în Chișinău, unde avem de lucru. Din cauza veniturilor mici, nu ne putem permite cumpăra­rea unei locuințe și stăm în gazdă.

Cu ceva timp în urmă, am încheiat cu o persoană în etate un contract de înstrăinare a casei de locuit cu condiția întreținerii pe viață, dar nimeni nu ne-a expli­cat că urma să ne înțelegem explicit referitor la volumul și calitatea întreținerii.

Peste un an de la încheierea contractului, bătrânica a devenit foarte capricioasă, cerând ceea ce nu reușeam să îi oferim (de exemplu, unele bucate după miezul nopții) și, ca rezultat, ne-a dat în judecată și a reziliat contrac­tul. Toată cheltuiala făcută pentru întreținere s-a dus pe apa sâmbetei.

Acum, avem ocazia să mai încercăm o dată obținerea unui imobil cu prețul întreținerii pe viață a proprietaru­lui, dar, după experiența amară, nu ne putem decide să facem acest pas, cu toate că persoana respectivă pare a fi de treabă.

Vă rog să ne ajutați cu un sfat referitor la situația dată și dacă ne putem asigura de folosirea cu rea-credință a drepturilor sale de către persoana întreținută.

 

Vasile Ciubotă, mun. Chișinău

 

Pentru situația dvs. există soluții. Puteți încheia același con­tract de înstrăinare a bunului imobil cu condiția întreținerii pe viață, dar trebuie să țineți cont de unele momente.

Potrivit legii în baza contrac­tului de înstrăinare a bunului, cu condiţia întreţinerii pe viaţă, o parte (beneficiarul întreţinerii) se obligă să dea celeilalte părţi (do­bânditor) în proprietate un bun imobil sau mobil, iar dobânditorul se obligă să asigure beneficiarului întreţinere în natură – locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar pe timpul cât va trăi, precum şi pentru înmormântare.

Toate obligațiile pe care vi le asumați urmează a fi specificate în contract, în special, trebuie să indicați în detalii cantitatea și ca­litatea întreținerii.

Aceste momente urmează să le negociați cu beneficiarul între-ținerii. Vă recomand să stabiliți în valoare bănească lunară întreținerea, adică să determinați de ce sumă urmează să procurați bunuri și servicii pentru proprie­tarul casei. De asemenea, dacă nu urmează să locuiți împreună, determinați graficul de vizite și modul de întreținere a bunului imobil.

Din ziua încheierii contractu­lui și înregistrării acestuia în Re­gistrul bunurilor imobile, sunteți proprietar al bunului imobil, dar cu unele rezerve – puteți înstrăina bunul doar după decesul benefi­ciarului întreținerii, dar sunteți obligați să achitați întreținerea lui totală.

Trebuie să cunoașteți și faptul că creanţa de întreţinere nu poa­te fi transmisă unei alte persoane și, în cazul neexecutării de către dobânditor a obligaţiei de întreţi­nere, beneficiarul întreţinerii poate cere stabilirea obligaţiei de în­treţinere prin efectuarea unor plăţi periodice în bani. Stabilirea obligaţiei de întreţinere printr-o sumă de bani se poate face şi prin acordul părţilor.

Pentru evitarea unui compor­tament abuziv, cereți persoanei să 

semneze un act de primire de fie­care dată când transmiteți bunuri și servicii.

De asemenea, puteți încheia cu proprietarul locuinței și un con­tract de rentă viageră. Aceasta poate fi plătită în bani sau în na­tură.

Dacă, în temeiul contractului de rentă, debirentierului i se dă un bun imobil, contractul urmează a fi înscris în registrul bunurilor imobile.

Cuantumul rentei se stabileşte de către părţi, iar periodicitatea şi momentul de plată a rentei se sta­bilesc prin acordul părţilor, luân­du-se în considerare forma rentei.

Renta viageră se plăteşte în avans. Renta în bani se plăteşte în avans pentru trei luni, dacă în contract nu este prevăzut altfel. Pentru alte forme de rentă, ter­menul de plată în avans se stabi­leşte în funcție de caracterul şi de scopul rentei. Dacă, la începutul perioadei pentru care se plăteşte renta, credirentierul este în viaţă, acestuia trebuie să i se dea integral renta pentru această perioadă.

Ca și în cazul contractului de în­străinare a bunului cu condiţia în­treţinerii pe viaţă, în timpul vieţii credirentierului, debirentierul nu poate, fără acordul credirentieru­lui, înstrăina, ipoteca sau greva în alt fel bunurile transmise de per­soana care a constituit renta. Nu se admite executarea silită asupra acestor bunuri pentru alte obliga­ţii ale debirentierului, cu excepţia executării ipotecii constituite cu acordul credirentierului.

Renta plătită în bani se reco­mandă a fi transmisă prin bancă sau oficiul poştal, dacă este posi­bil. Deci, soluția potrivită urmează a fi aleasă doar de dvs. Și țineți cont de cele recomandate mai sus.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand