19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Sporurile la salariul angajaților din sectorul bugetar

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Sporurile la salariul angajaților din sectorul bugetar
Sfatul economistului. Sporurile la salariul angajaților din sectorul bugetar
noi.md

Care sunt sporurile la salariul angajaților din sectorul bugetar?

Alina Iacovlev, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salari­zare în sectorul bugetar, salariul lunar al personalului din unitățile bugetare este constituit din:

 1. partea fixă, compusă din: salariul de bază; sporul lunar în valoare fixă; sporul lunar pentru gradul profesional; sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/sau științifico-didactic; spo­rul lunar pentru deținerea titlului onorific;
 2. partea variabilă, care cuprin­de: sporul pentru performanță; sporuri cu caracter specific.

Suplimentar la cele menționa-te, personalul unităților bugetare beneficiază, după caz, de: sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile; sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoa­re și/sau în zilele de repaus; spor pentru participare la proiecte de dezvoltare finanțate din surse ex­terne; spor pentru realizarea sar­cinilor prioritare în contextul im­plementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană; sporul de compensare pentru munca pre­stată în condiții de risc sporit pen­tru sănătate; sporul pentru conso­lidarea capacităților instituționale ale autorităților publice locale amalgamate.

Sporul lunar în valoare fixă se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat, în funcție de condițiile economice din țară și de posibilitățile bugetului public național. Pentru anul 2023, acesta este stabilit în mărime de 1300 de lei.

Sporul lunar pentru grad profesional se plătește în mări­mile specificate în anexa nr. 2 a Legii nr. 270/2018, în mărime de la 100 de lei până la 500 de lei, în funcție de gradul profesional.

Sporul lunar pentru titlul științific și/sau științifico-didactic se acordă:

 1. în mărime de 1100 de lei, cercetătorilor științifici și perso­nalului de conducere care acti­vează în organizații din domeniile cercetării și inovării, personalului științifico-didactic și de condu­cere din învățământul superior, care dețin titlul științific de doctor habilitat și/sau titlul științifico-didactic de profesor universitar, și/sau titlul științific de profesor cercetător;
 2. în mărime de 600 de lei, cer­cetătorilor științifici și personalu­lui de conducere care activează în organizații din domeniile cercetării și inovării, personalului științifico-didactic și personalului de con­ducere din învățământul superior, care dețin titlul științific de doc­tor și/sau titlul științifico-didactic de conferențiar universitar, și/sau titlul științific de conferențiar cer­cetător;
 3. în mărime de 50% din cuan­tumurile stabilite la lit. a) și b), personalului din alte domenii de activitate care deține titlul științific de doctor habilitat sau doctor în științe în specialitatea ce cores­punde obligațiilor funcției.

Sporul lunar pentru titlul științific și/sau științifico-didactic se acordă proporțional timpului lucrat în limitele dura­tei zilnice normale a timpului de muncă sau ale unei norme di­dactice, din data conferirii titlului științific și/sau științifico-didactic de către instituțiile abilitate, con­firmat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Sporul lunar pentru titlul ono­rific se stabilește persoanelor dis­tinse cu titluri onorifice, după cum urmează:

 • „Artist al Poporului”, „Maes­tru în Artă” – în mărime de 250 de lei;
 • „Emerit”, „Om Emerit”, „Ma­estru al Literaturii”, „Meșter–Faur”, „Maestru Emerit al Sportului” – în mărime de 200 de lei;
 • „Maestru Internațional al Sportului”, „Maestru Internațional” – în mărime de 150 de lei;
 • „Maestru al Sportului” – în mărime de 100 de lei.

Sporul lunar pentru titlul onorific se plătește în sumă fixă doar la locul de muncă de bază și se stabilește pentru un singur ti­tlu, cel mai înalt, cu condiția exer­citării unei funcții corespunzătoa­re profilului.

Sporul pentru performanță are drept scop stimularea indi­viduală a personalului unităților bugetare de a obține rezultate optime în activitate.

Mijloacele necesare pentru acordarea sporului pentru performanță se alocă anual în limita a 10% din suma anuală a salarii­lor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor de performanță.

Sporul pentru performanță se acordă lunar conform performanței individuale obținute și se achită concomitent cu salariul.

Modul de stabilire a sporului pen­tru performanță este stipulat în Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salari­zare în sectorul bugetar.

 

Sporuri cu caracter specific

Personalul din unitățile bugeta­re beneficiază, după caz, de sporuri specifice grupului ocupațional sau categoriei de personal în modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018.

Suma anuală a sporurilor cu caracter specific incluse în partea variabilă a salariului lunar nu va depăși:

 • pentru personalul din domeni­ile învățământului, cercetării, cultu­rii, tineretului, sportului, asistenței sociale – 10% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;
 • pentru personalul din dome­niul apărării naționale, securității statului și ordinii publice – 20% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter spe­cific;
 • pentru personalul din dome­niul apărării naționale, securității statului și ordinii publice implicat în activități speciale de combatere a terorismului – 120% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;
 • pentru personalul medical, inclusiv care deține funcții publice cu statut special, din autoritățile/instituțiile/structurile medicale, din Centrul de Medicină Legală și din instituțiile de asistență socială – 60% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;
 • pentru personalul din autori­tatea responsabilă de exercitarea controlului parlamentar, de sta­bilirea, coordonarea și monitori­zarea implementării politicilor și priorităților președintelui Republicii Moldova – 40% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;
 • pentru personalul din auto­ritatea responsabilă de stabilirea, coordonarea și monitorizarea im­plementării politicilor și priorităților Guvernului – 20% din suma anuală a salariilor de bază pentru perso­nalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;
 • pentru personalul din auto­ritatea responsabilă de controlul constituționalității – 60% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific.

Sporul de compensare pentru munca  prestată în condiții nefa­vorabile se stabilește în funcție de gradul de nocivitate a lucrărilor îndeplinite, conform rezultatelor atestării locurilor de muncă, cores­punzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

 

Sporul de compensare pentru munca prestată  în condiții de risc sporit pentru sănătate

Pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănă­tate în perioada stării de urgență, de asediu sau de război ori în pe­rioada stării de urgență în sănăta­te publică, personalul din unitățile bugetare poate beneficia de spor de compensare pentru munca pre­stată în condiții de risc sporit pen­tru sănătate, în mărime de până la 100% din salariul de bază.

 

Sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și pentru munca prestată în zilele de  sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus

Spor pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus pentru activități desfășurate potrivit atribuțiilor po-stului, dacă orele de muncă supli­mentară sau zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilele de repaus nu sunt compensate cu alte ore/zile libere în conformitate cu legile speciale/contractele colective de muncă/regulamentele interne, se stabilește în condițiile art. 103–105 din Codul muncii, în mărime dublă a salariului de bază pe unitate de timp.

Personalul care, potrivit pro­gramului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22.00 și 6.00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de timp de un spor în mărime de 50% din salariul de bază pe unitate de timp, în condițiile stabilite la art. 103 și 159 din Codul muncii.

Spor pentru participare la pro­iecte de dezvoltare finanțate din surse externe

Personalul din unitățile buge­tare poate beneficia de un spor în mărime de până la 75% din salariul de bază, stabilit de către conducă­torul unității bugetare.

Sporul pentru participare la proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe se acordă din contul și în limita mijloacelor pre­văzute pentru retribuirea muncii în acordurile/contractele de finan-țare.

 

Spor pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană

Pentru implicare nemijlocită în realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană, personalul din autoritățile publice poate beneficia de un spor în mă­rime de până la 50% din salariul de bază.

Sporul pentru consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice locale amalgamate

Sporul pentru consolidarea ca-pacităților instituționale ale auto-rităților publice locale se stabilește personalului din cadrul autorităților publice locale amalgamate.

Criteriile și condițiile de stabi­lire a sporului pentru consolida­rea capacităților instituționale ale autorităților publice locale amalga­mate se aprobă de către Guvern.

Sporul pentru consolidarea ca-pacităților instituționale ale auto-rităților publice locale amalgamate se acordă în baza unui regulament intern aprobat printr-o decizie a consiliului local.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand