4 octombrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Salariul de bază: ce înseamnă acesta și cum se calculează

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Salariul de bază: ce înseamnă acesta și cum se calculează
Sfatul economistului. Salariul de bază: ce înseamnă acesta și cum se calculează
noi.md

Activez într-o instituție bugetară. Ce însemnă salariul de bază și cum se calculează acesta? Salariul de bază este salariul funcției (lunar)?

Aliona Orlov, Dubăsari

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Salariul de bază reprezintă prin­cipalul element al remunerației personalului. Conform Legii pri­vind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, sa­lariu lunar este retribuție bănească ce include salariul de bază și toate sporurile, premiile și alte drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de bază.

Salariul lunar este constituit din:

1) partea fixă, compusă din:

  • salariul de bază;
  • sporul lunar pentru gradul profesional;
  • sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/sau științifico-didactic;
  • sporul lunar pentru deținerea titlului onorific;

2) partea variabilă, care cuprin­de:

  • sporul pentru performanță;
  • sporuri cu caracter specific.

Salariu de bază este un element din partea fixă a remunerației lu­nare la care are dreptul personalul din unitățile bugetare, corespunză­tor clasei de salarizare stabilite în funcție de categoria de calificare, vechimea în muncă, în corespun­dere cu anexele la prezenta lege;

Astfel, salariul de bază se stabilește conform coeficienților de salarizare prevăzuți în ane­xele nr. 3-10, în raport cu funcția deținută, nivelul de studii, catego­ria de calificare, vechimea în mun­că sau treapta de salarizare.

Clasele de salarizare și coeficienții de salarizare prevăzuți în anexele nr. 3-10 corespund treptei de salarizare I și nivelului de studii și/sau de calificare nece­sar pentru ocuparea funcției, după caz.

Totodată, fiecărei funcții îi co­respund șase trepte de salarizare corespunzătoare perioadelor de vechime în muncă.

Treptele de salarizare corespun­zătoare vechimii în muncă sunt:

treapta I – până la 2 ani – îi co­respunde clasa de salarizare indi­cată pentru funcția respectivă con­form anexelor nr. 3-10;

treapta II – de la 2 la 5 ani – se adaugă două clase de salarizare succesive, suplimentar față de cla­sa de salarizare prevăzută pentru treapta I;

treapta III – de la 5 la 10 ani – se adaugă trei clase de salarizare succesive, suplimentar față de cla­sa de salarizare prevăzută pentru treapta I;

treapta IV – de la 10 la 15 ani – se adaugă patru clase de salarizare succesive, suplimentar față de cla­sa de salarizare prevăzută pentru treapta I;

treapta V – de la 15 la 20 de ani – se adaugă cinci clase de salari­zare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pen­tru treapta I;

treapta VI – peste 20 de ani – se adaugă șase clase de salarizare succesive, suplimentar față de cla­sa de salarizare prevăzută pentru treapta I.

Atribuirea pentru personal a unei noi trepte de salarizare cores­punzătoare vechimii în muncă se efectuează prin actul administrativ al conducătorului unității bugeta­re de la data atingerii următoarei tranșe de vechime în muncă.

Modul de determinare a peri­oadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare este specificat în Regulamentul cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de sala­rizare, aprobat prin Hotărârea Gu­vernului nr. 1231/2018.

Persoanele care nu au absolvit nivelul necesar de studii pentru ocuparea funcției beneficiază de salariul de bază, prevăzut de pre­zenta lege pentru aceste funcții, redus cu cinci clase de salarizare succesive.

Persoanele care ocupă funcții de vicepreședinte, adjunct, locțiitor, cu excepția funcțiilor care se regăsesc expres în anexele nr. 3–10, beneficiază de salariul de bază, determinat în condițiile legii, redus cu patru clase de sa­larizare succesive față de clasa de salarizare indicată pentru condu­cătorul ierarhic superior.

Personalul unităților bugetare din partea stângă a Nistrului, al ce­lor din satul Varnița, raionul Anenii Noi, din satele Copanca și Hagi­mus, raionul Căușeni, din munici­piul Bender, precum și personalul din cadrul subdiviziunilor Ministe­rului Afacerilor Interne din raionul Dubăsari beneficiază de salariul de bază determinat în condițiile pre­zentei legi, majorat cu patru clase de salarizare succesive.

Salariul de bază se calculează prin înmulțirea valorii de referință stabilite cu coeficientul de salari­zare corespunzător clasei de sa­larizare pentru funcția respectivă. Valoarea de referință corespunză­toare coeficientului de salarizare 1,00 se stabilește în legea buge­tului de stat pentru anul respec­tiv. Pentru anul 2022, valoarea de referință este stabilită în mărime de 1800 de lei.

De exemplu:

Persoana X ocupă funcția de bucătar în cadrul unei unități bu­getare din orașul Dubăsari, vechi­mea în muncă a persoanei – de 12 ani, nivelul de studii necesar pentru ocuparea funcției – medii profesionale, persoana ce ocupă funcția are studii medii generale.

Se identifică:

anexa nr.10, gru­pul ocupațional  – „Funcții comple­xe (H)”, compartimentul „Funcții de execuție”, codul funcției – H6147, clasa de salarizare -28, coeficientul de salarizare – 1,76.

Se determină clasa de salari­zare finală a persoanei:

28 (clasa de bază) +  4 clase (treapta de salarizare IV ce se atribuie persoanei cu o vechi­me de la 10 la 15 ani) + 4 cla­se (pentru activitate în unitățile bugetare din orașul Dubăsari) – 5 clase (nu corespunde cerințe-lor necesare) = 31 (clasa de sa­larizare determinată). Coeficientul aferent acestei clase = 1,87 (din Anexa nr. 1 al legii)

Salariul de bază = 1,87 * 1800 = 3366 de lei

Salariul de bază se întrebuințează la calcularea diferi-telor sporuri și suplimente la sa­lariu.

Astfel, personalul care, potri­vit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în­tre orele 22.00 și 6.00 (timp de noapte), beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de timp de un spor în mărime de 50% din salariul de bază pe unitate de timp.

Pentru munca suplimenta­ră, pentru primele două ore, se achită cel puțin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe uni­tate de timp, iar pentru orele următoare – cel puțin în mărime dublă.

Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții  de risc sporit pentru sănătate se acor­dă în conformitate cu art. 139

prim din Codul muncii, în mări­me de până la 100% din salariul de bază.

 

Mărimea maximă a premiilor anuale pentru conducători nu poate depăși 50% din salariul de bază

 

Pentru participare la proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe în cadrul unității bugeta­re în care este angajat, persona­lul din unitățile bugetare poate beneficia de un spor în mărime de până la 75% din salariul de bază, stabilit de către conducă­torul unității bugetare.

Cuantumul premiului unic, în fiecare caz în parte, nu va depăși salariul de bază al persoanei pre­miate.

Mărimea maximă a premiilor anuale pentru conducători nu poate depăși 50% din salariul de bază. Pentru acordarea premiu­lui anual se utilizează mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual.

În perioada interimatului, per­soana care exercită temporar o funcție de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător acestei funcții.

Suplimentele pentru cumula­rea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții vacante sau temporar absente se stabi­lesc personalului cu funcții de conducere și de execuție, prin actul administrativ al conducă­torului unității bugetare, pe par­cursul lunii de gestiune, în limita economiei de mijloace din fon­dul de salarizare al unității buge­tare. Cuantumul suplimentelor menționate nu va depăși 100% din salariul de bază corespunză­tor treptei I de salarizare, stabilit pentru funcția vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă.

Mijloacele necesare pentru acordarea sporului pentru performanță se alocă anual în limita a 10% din suma anuală a salarii­lor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor de performanță.

 

Retribuirea timpului de staționare

Retribuirea timpului de stațio-nare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat se efectuează în mărimea salariu­lui de bază al personalului, stabi­lit la data dispunerii staționării, dar nu mai puțin decât 3100 de lei.

În cazul suspendării, în situații excepționale, a procesului educațional în regim cu prezență fizică în cadrul instituțiilor de învățământ, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asi­gurarea securității, a protecției vieții și sănătății populației, cu consimțământul angajatorului, se acordă zile libere unuia din­tre părinți sau tutorelui pentru supravegherea copiilor pe toa­tă durata suspendării proce­sului educațional în regim cu prezență fizică, cu achitarea unei indemnizații egale cu cel puțin 50% din salariul de bază al sala­riatului.

Acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomajul tehnic, instituit ca urmare a de­clarării stării de urgență, a fost calculată prin înmulțirea numă­rului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al sala­riatului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand