30 septembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Pensiile și indemnizațiile: modul de plată și de suspendare

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Pensiile și indemnizațiile: modul de plată și de suspendare
Sfatul economistului. Pensiile și indemnizațiile: modul de plată și de suspendare
click.ro

Care este modul de plată a pensiilor? Când se suspendă plata pensiilor și a indemnizațiilor?

Tamara Niculiță, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Modul de plată a pensiilor este specificat în Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabi­lite în sistemul public de pensii, a alocaţiilor sociale de stat, alocaţi­ilor lunare de stat, indemnizaţiilor, plăţilor periodice capitalizate şi a suportului financiar de stat, apro­bat prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2006.

Astfel, pensia pentru limită de vârstă şi de dizabilitate se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asi­gurări sociale de stat.

Pensia deputaţilor, a membrilor Guvernului, funcţionarilor publici, precum şi cele ale aleşilor locali, se plăteşte integral, inclusiv pensio­narilor care realizează venituri pa­sibile de asigurări sociale de stat.

Pensia stabilită unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă se plă­teşte integral, inclusiv pensionari­lor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu ex­cepţia cazurilor când aceştia acti­vează în funcţii care oferă dreptul la acest tip de pensie.

Pensia pentru vechime în muncă cadrelor din domeniul învăţămân­tului şi ocrotirii sănătăţii se plăteş­te integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu excep­ţia cazurilor când aceştia activează în funcţii care dau dreptul la acest tip de pensie.

Pensia unor categorii de anga­jaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale se plăteşte integral, inclusiv pensio­narilor care realizează venituri pa­sibile de asigurări sociale de stat, cu excepţia cazurilor când aceştia activează în funcţii care dau drep­tul la acest tip de pensie.

Pensia pentru vechime în mun­că angajaților organelor vamale se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care reali­zează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.

Pensia de urmaş se plăteşte integral:

  1. copiilor până la vâr­sta de 18 ani;
  2. copiilor care îşi continuă studiile în in­stituţiile de învăţământ de zi: secundar general, secundar profesional, post secundar profesi­onal (colegii), superior, inclusiv în instituţiile teologice din ţară sau cele din străinătate – până la ab­solvire, inclusiv pe perioada vacan­ţelor, însă care nu depăşesc vârsta de 23 de ani.

Plata pensiei de urmaş încetea-ză din luna următoare celei de absolvire a unei instituţii de învă­ţământ de zi. În cazul continuării studiilor într-o altă instituţie de în­văţământ, specificată la lit. b), plata pensiei de urmaş se reia retroac­tiv din luna încetării plăţii, până la data de 1 iulie a anului de studii.

Pensia de urmaş nu se plăteşte copiilor care au atins vârsta de 18 ani în perioada aflării în concediu academic. Plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu luna ur­mătoare celei în care a fost acor­dat concediul academic. După re­venirea la studii, plata pensiei de urmaș se reia din data înmatriculă­rii, conform ordinului emis de că­tre instituția de învățământ. Con­tinuarea studiilor este confirmată anual prin certificatul de înmatri­culare eliberat de către instituția de învățământ pentru anul de stu­dii respectiv.

Pensia de urmaş, stabilită soţului supravieţuitor, se plăteşte dacă la momentul decesului susţinătorului sau pe parcursul a cinci ani după deces a împlinit vârsta de pensio­nare standard sau a fost încadrat în gradul sever sau accentuat de dizabilitate, a fost cel puţin 15 ani căsătorit cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit, inclusiv persoa­nelor care realizează venituri pasi­bile de asigurări sociale de stat.

Pensia de urmaş, stabilită so­ţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului), care are în îngrijire copii sub vârsta de trei ani ai sus­ţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani, se plăteşte numai în cazul în care aceştia nu realizează venituri pasi­bile de asigurări sociale de stat.

Pensia de urmaş stabilită copii­lor se plăteşte şi după înfierea lor.

Plata pensiei pentru limită de vârstă, de dizabilitate și de urmaş, stabilită în baza Legii privind siste­mul public de pensii persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului, se efectuează în pro­porţie de 25 la sută din cuantumul pensiei stabilite.

Copiilor care au împlinit vârsta de 18 ani, dar îşi continuă studii­le în instituţii de învăţământ de zi, până la împlinirea vârstei de 23 de ani, pensia de urmaş, la solicitarea acestora, li se plăteşte integral prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi.

Plata pensiei de urmaş stabilită copiilor până la vârsta de 18 ani, aflați în plasament planificat, se efectuează prin intermediul insti­tuţiilor financiare, la contul bancar deschis pe numele copilului, în baza cererii directorului/manage­rului instituţiei în care este plasat copilul sau în baza cererii autorită­ţii tutelare teritoriale depuse la fi­liala (agenţia) instituţiei financiare desemnate.

Beneficiarilor de pensie de dizabilitate cauzată de acciden­te de muncă  și boli profesiona­le, îndreptățiți la indemnizație de dizabilitate ca urmare a accidentu­lui de muncă și bolii profesionale, li se plătește indemnizația stabilită pe perioada de plată a pensiei.

Sumele pensiilor, indemni-zațiilor, plăților capitalizate și suportului financiar de stat sta­bilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecuti­ve se suspendă. Plata pensiilor, a indemnizațiilor, plăților capitaliza­te și suportului financiar de stat se reia în baza cererii beneficiarului sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identi­tate al solicitantului, depuse la or­ganul de asigurări sociale, acestea fiind achitate retroactiv din data suspendării.

Pensia, indemnizația și suportul financiar de stat neplătite la timp din vina organului de asigurări so­ciale responsabil de stabilirea şi plata pensiilor se plăteşte retroac­tiv, fără nici o limitare în termen.

Pensia și indemnizația neînca­sată în legătură cu decesul benefi­ciarului se plăteşte inclusiv pentru luna decesului soţului supravie-ţuitor, părinţilor, copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora – per­soanei care dovedeşte că a supor­tat cheltuielile legate de înmor­mântare.

Pensia și indemnizația se plătesc retroactiv per­soanei care s-a adresat la organul competent de asigurări sociale cu cere­rea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu pensionarul decedat, din data sus­pendării.

Suportul financiar de stat neîncasat în legătură cu decesul beneficiarului nu se plăteşte.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor