20 august 2022
Chisinau
Social

Sfatul economistului. Pacienții care au fost bolnavi de Covid-19 au prioritate la bilete de tratament

Loading
Social Sfatul economistului. Pacienții care au fost bolnavi de Covid-19 au prioritate la bilete de tratament
Sfatul economistului. Pacienții care au fost bolnavi de Covid-19 au prioritate la bilete de tratament
Vocea poporului

Care sunt principiile de repartizare a biletelor de trata­ment la sanatoriu? Au prioritate cei care au fost bolnavi de Covid-19?

Tudor G., or. Nisporeni

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Biletele de tratament se re­partizează agenţilor economici în modul prevăzut de Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi re­cuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneo­sanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 290 din 19 aprilie 2010.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, mijloacele bă­neşti pentru prevenirea îmbolnă­virilor şi recuperarea capacităţii de muncă prin tratament balneocli­materic se repartizează entităţilor proporţional, în funcţie de suma contribuţiilor transferate de aces­tea în bugetul asigurărilor sociale de stat în anul precedent anului de gestiune.

Suma mijloacelor băneşti, care revine fiecărei entităţi pentru tra­tament balneosanatorial, se calcu­lează de Casa Naţională de Asigu­rări Sociale (în continuare – CNAS) şi în termen de până la 20 ianuarie a anului de gestiune informaţia se transmite Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor din Moldova (în continuare – CNSM).

Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova prezintă Casei Naţionale, până la 30 ianuarie a anului de gestiune, lista entităţilor care se asigură cu bilete de către CNSM, pe suport de hârtie şi în format electronic. Casa Naţională calculează separat suma mijloa­celor băneşti şi numărul biletelor care revin pentru distribuire enti­tăţilor de către CNSM şi Casa Na­ţională, conform listelor elaborate de acestea, luând în considerare cota biletelor de tratament neuti­lizate în termen la sfârșitul anului de gestiune.

Numărul biletelor în funcţie de profilul instituţiei balneoclimateri­ce se determină proporţional su­melor mijloacelor băneşti adminis­trate, respectiv, de CNSM şi CNAS.

CNSM, prin intermediul Centre­lor sindicale naţional-ramurale (în continuare – CSNR), informează fiecare entitate în care există or­ganizaţie sindicală primară despre suma mijloacelor băneşti pentru tratament balneosanatorial care îi revine în anul de gestiune, iar Casa Naţională, prin intermediul Caselor teritoriale de asigurări so­ciale, informează fiecare entitate în care nu există organizaţie sindicală primară despre suma mijloacelor băneşti pentru tratament balneo­sanatorial care îi revine în anul de gestiune.

Casa Naţională păstrează infor­maţia despre suma contribuţiilor transferate de entitate, şi în cazul în care această sumă nu acoperă preţul biletului în anul respectiv, ea se acumulează până la apariţia dreptului unităţii economice de a obţine bilet pentru tratament bal­neosanatorial.

Casa Naţională calculează sepa­rat numărul de bilete ce le revine entităţilor în care există organiza­ţie sindicală primară şi numărul de bilete ce le revine entităţilor în care nu există organizaţie sindicală pri­mară. Numărul de bilete care îi re­vine fiecărei entităţi se calculează reieşind din preţul mediu al unui bilet, indexat cu media creşterii anuale a indicelui preţului de con­sum pentru anul precedent anului de gestiune.

Casa Naţională transmite bile­tele pentru entităţile în care exis­tă organizaţie sindicală primară CNSM în baza acordului scris, în­cheiat între părţi.

CNSM transmite biletele CSNR, care ulterior le distribuie unităţi-lor economice prin intermediul organelor sindicale, la deservirea cărora s-a aflat entitatea la începu­tul anului de gestiune (1 ianuarie), în baza documentelor primare cu regim special (factură).

Entităţilor în care nu există or­ganizaţie sindicală primară biletele li se distribuie de către Casa Na­ţională în baza acordului scris, în­cheiat între părţi prin documente primare cu regim special (factură).

Entităţile în care nu există orga­nizaţie sindicală primară desem­nează o persoană responsabilă pentru primirea şi evidenţa bile­telor, perfectarea şi prezentarea rapoartelor Casei Naţionale. Îm­puternicirile se confirmă prin de­legaţie, eliberată de administraţia entităţii.

Biletele se repartizează asigu­raţilor în baza cererii depuse la comitetul sindical sau către îm­puternicitul administraţiei unităţii economice în cazul lipsei organi­zaţiei sindicale, cu anexarea reco­mandării medicale (F.0-70/e) eli­berată de medicul de familie.

Biletele se repartizează asigu­raţilor de către comisia de la en­titate, formată din reprezentanţii administraţiei şi organizaţiei sindi­cale sau, în cazul lipsei organizaţiei sindicale, numai din reprezentanţii administraţiei.

Decizia de repartizare a biletului se semnează de membrii comisiei. La repartizarea biletelor se acor­dă prioritate asiguraţilor care au pneumofibroze drept consecință a Covid-19 în primele 9 luni după boală, au suportat accident de muncă sau sunt afectaţi de boală profesională, persoanelor cu disa­bilităţi, angajate în câmpul muncii, donatorilor de sânge, persoanelor supuse represiunilor şi ulterior rea­bilitate, persoanelor care au suferit în urma unui accident excepţional, mamelor cu mulţi copii. Pentru asigurații care au pneumofibroze drept consecință a Covid-19, în primele 9 luni după boală, con­form trimiterii-extras (Formular nr. 027/e) din Fişa medicală a bol­navului de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formu­lar nr. 025/e), biletele se acordă peste rând, indiferent dacă anteri­or au beneficiat de bilet în modul stabilit.

Este INTERZISĂ eliberarea bile­telor în baza dispoziţiei personale a preşedintelui comitetului sindi­cal, conducerii unităţii economice sau a persoanei împuternicite de administraţie.

Dreptul la bilet se acordă nu mai des decât o dată la trei ani ca­lendaristici, iar în cazul asiguraților care au pneumofibroze drept consecință a Covid-19 – o dată în primele 9 luni după boală. În asemenea situaţii, beneficiarul de bilet este obligat, la solicitarea persoanei împuternicite de către organizaţia sindicală sau de către administraţia unităţii economice, să prezinte certificate eliberate de către celelalte instituţii, care con­firmă faptul că în ultimii trei ani, iar în cazul asiguraților care au pneumofibroze drept consecință a Covid-19, în primele 9 luni după boală, nu au beneficiat de bilet prin intermediul instituţiilor respective.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor