19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Modificări în legislație, pe care ar trebui să le cunoască sindicaliștii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Modificări în legislație, pe care ar trebui să le cunoască sindicaliștii
Sfatul economistului. Modificări în legislație, pe care ar trebui să le cunoască sindicaliștii
bizlaw.md
 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

A fost modificată Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale

Asiguratul care se află în con­cediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform următoarelor opțiuni:

  1. de la data acordării conce­diului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de trei ani a copilului (30% din baza de calcul pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pen­tru creșterea copilului acordată persoanei asigurate);
  2. începând cu 1 septembrie 2022, de la data acordării con­cediului pentru îngrijirea copi­lului pentru о perioadă de 24 de luni (60% din baza de calcul, dar nu mai puțin decât cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilu­lui acordată persoanei asigurate pentru îngrijirea copilului pentru primele 12 luni și 30% din baza de calcul pentru fiecare copil pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puțin decât cuantu­mul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a per­soanei asigurate). Pentru perioa­da concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 24 de luni de concediu și până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă;
  3. începând cu 1 septembrie 2022, de la data acordării con­cediului pentru îngrijirea copilu­lui pentru о perioadă de 12 luni (90% din baza de calcul pen­tru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul triplu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului acor­dat persoanei asigurate). Pentru perioada concediului pentru în­grijirea copilului după expirarea celor 12 luni de concediu și până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.

A fost modificată Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii

Începând cu 1 ianuarie 2023, se introduce un nou mecanism de reexaminare a pensiilor pentru li­mită de vârstă (anexa nr. 2 prim).

Pensia pentru limită de vârstă se va reexamina după formulele:

Pr = P + Pn

Pn = 2,0% x Tn x Vav,

unde:

Pr este cuantumul pensiei reexa­minate;

P – cuantumul pensiei calculate;

Pn – cuantumul pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea/reexaminarea pensiei calculate după reexaminare;

2% – rata de acumulare pentru anii de cotizare realizați după sta­bilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

Tn – stagiul de cotizare realizatdupă stabilirea/reexaminarea pen­siei pentru limită de vârstă, ani;

Vav –  venitul mediu lunar asi­gurat valorizat, determinat con­form anexei nr. 1 pentru perioada de activitate după stabilirea/re­examinarea pensiei pentru limită de vârstă”.

Noua formulă de reexaminare prevede calcularea părții pensiei pentru stagiul de cotizare și veni­tul mediu lunar asigurat valorizat obținut după stabilirea pensiei și se însumează cu cuantumul pen­siei calculat până la reexamina­re. Sperăm că toți beneficiarii de pensii care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin doi ani după stabilirea pensiei vor bene­ficia de un cuantum reexaminat al pensiei.

Astfel, pensionarii care au pri­mit refuz deoarece cuantumul pensiei reexaminat este mai mic decât cuantumul pensiei în pla­tă, începând cu 1 ianuarie 2023, vor avea posibilitate să depună o nouă cerere de reexaminare (re­calculare) a pensiilor.

Totodată, Casa Națională de Asigurări Sociale va reexamina, în­cepând cu 1 ianuarie 2023, pensiile pentru limită de vârstă și pensiile de dizabilitate stabilite/reexami­nate în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021, la calcularea cărora a fost inclusă în stagiul de cotizare perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal, luând drept bază de calcul a pensiei pentru perioada respectivă salariul mediu lunar pe țară la data calculării inițiale/reexaminării pensiei (pentru pen­siile stabilite în perioada1 ianua­rie 2017 – 31 decembrie 2021 la calcularea cuantumului pensiei a fost inclus salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei, ast­fel acești beneficiari de pensii fiind defavorizați).

A fost modificată Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Începând cu 1 ianuarie 2023, CNAS va putea efectua înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate pentru care nu au fost prezentate, în termenele stabilite, de către plătitorii de contribuții care au fost lichidați sau sunt în proces de lichidare, în condițiile corespunderii indicatorilor dec-larați în documentele aferente calculării și utilizării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obli­gatorii cu documentele aferente impozitului pe venit prezentate Serviciului Fiscal de Stat în peri­oada respectivă. Modalitatea de înscriere a datelor în conturile personale de asigurări sociale se stabilește de către CNAS.

Astfel, Casei Naționale de Asi­gurări Sociale i se atribuie dreptul de a efectua înscrierea datelor în conturile persoanelor asigurate pentru care nu au fost prezentate în termenele stabilite Declarațiile persoanelor asigurate (Rev-5) de către plătitorii de contribuții care au fost lichidați sau sunt în proce­sul de lichidare.

În anul 2004, a fost inițiat procesul de prezentare de către entitățile economice a declarațiilor, inclusiv pentru perioada retroacti­vă 1999-2003.

Declarația persoanei asigurate servește drept temei pentru stabi­lirea pensiei. Entitățile economice care au fost lichidate până în anul 2004 nu au reușit să le prezinte. Această situație afectează direct dreptul persoanei asigurate la stabilirea unei pensii, deși con­firmă prin alte acte (carnetul de muncă, extrasul din ordin) faptul activității în câmpul muncii în en­titatea economică respectivă.

Totodată, baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, proporțional timpului lucrat. Contribuția de asigurări sociale calculată la baza lunară de calcul pentru fiecare salariat cu timp de muncă parțial sau regim de activi­tate redusă nu poate fi mai mică de 25% din contribuția de asigu­rări sociale calculată la salariul mi­nim lunar pe țară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand