20 martie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Impozitul pe venit al persoanelor fizice

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Impozitul pe venit al persoanelor fizice
Sfatul economistului. Impozitul pe venit al persoanelor fizice
Vocea poporului

Care este impozitul pe venit și cine are scutiri? Cum se calculează impozitul pe venit din salariu?

Iurie Cleșcev, Chișinău

О nouă săptămână şi astrele nu au uitat de noi. Îţi prezentăm previziunile astrologice pentru săptămâna aceasta.

Conform titlului II din Codul fiscal (CF), art. 15, pentru persoa­ne fizice, întreprinzători individuali şi persoanele care desfă-șoară activitate profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătății impozitul pe venit este stabilit în mărime de 12% din veni­tul anual impozabil.

Venit impozabil este venitul brut, inclusiv facilitățile acordate de angajator, obținut de contribu­abil din toate sursele într-o anu­mită perioadă fiscală, cu excepția deducerilor şi a scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislației fiscale.

În venitul brut se includ:

 • plățile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv sala­riile), facilitățile acordate de anga­jator, onorariile, comisioanele, pri­mele şi alte retribuții similare;
 • venitul provenit din activitatea de întreprinzător, din activitatea profesională sau din alte activități similare;
 • venitul de la activitatea so-cietăților, obținut de către mem­brii societăților, şi venitul obținut de către acționarii/deținătorii de unități (titluri) emise de organis­mele de plasament colectiv în va­lori mobiliare;
 • venitul din chirie (arendă);
 • creșterea de capital definită la art. 40 din Codul fiscal;
 • venitul aferent provizioanelor neutilizate conform art. 24 alin. (16) din CF;
 • suma diminuărilor reducerilor pentru pierderi la active şi la an­gajamente condiționale în urma îmbunătățirii calității acestora pe parcursul perioadei fiscale;
 • suma diminuărilor provizioa­nelor destinate acoperirii eventu­alelor pierderi ce ţin de nerestitu­irea împrumuturilor, a ratelor de leasing şi a dobânzilor aferente în urma îmbunătățirii calității şi/sau rambursării acestora pe parcursul perioadei fiscale;
 • venitul obținut sub formă de dobândă;
 • royalty (redevențe);
 • anuitățile, inclusiv primite în

baza tratatelor internaționale lacare Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare primite în baza contrac­telor de asigurare şi coasigurare şi neutilizate;

 • venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepția cazurilor când forma­rea acestei datorii este o urmare a insolvabilității contribuabilului;
 • dotațiile de stat, primele şi premiile care nu sânt specificate ca neimpozabile în legile prin care se stabilesc aceste plăti;
 • veniturile obținute, conform legislației, ca urmare a aplicării cla­uzei penale, în formă de despăgu­bire pentru venitul ratat, precum şi ca urmare a reținerii arvunei sau restituirii arvunei;
 • alte venituri care nu au fost specificate la literele menționate şi care nu sunt neimpozabile con­form legislației fiscale.

Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 de lei, are dreptul la o scutire per­sonală de 27.000 de lei pe an.

Conform art. 33 (2) din Codul fiscal, fiecare contribuabil care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 de lei beneficiază de scutire în mărime de 31.500 de lei pe an, dacă:

 • s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de con-secințele avariei de la C.A.E. Cer­nobîl;
 • este persoană cu dizabilități şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
 • este părintele sau soția (soțul) unui participant căzut sau dat dis­părut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi a independenței Republicii Moldova, precum şi în acțiunile de luptă din Afghanistan;
 • este persoană cu dizabilități ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi a independenței Re­publicii Moldova, precum şi în ac-țiunile de luptă din Afghanistan;
 • este persoană cu dizabilități de pe urma războiului, persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, per­soană cu dizabilități severe şi ac­centuate;
 • este pensionar-victimă a repre­siunilor politice, ulterior reabilitată.

Persoana fizică aflată în relații de căsătorie cu orice persoană  specificată la art. 33 alin. (2) are dreptul la o scutire suplimentară de 19800 de lei anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.

Contribuabilul are dreptul la o scutire în valoare de 9000 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, per­soanelor cu dizabilități severe şi accentuate, pentru care scutirea constituie 19800 de lei anual.

Persoană întreținută este persoana care întrunește toate ce-rințele de mai jos:

 1. este un ascendent sau des­cendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilu­lui (părinții sau copiii, inclusiv în­fietorii şi înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
 2. are un venit ce nu depășește suma de 11280 de lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mij­loacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilități severe şi accentuate.

Exemplu de calculare a impo­zitului pe venit: Angajatul cu un salariul lunar de 6000 de lei are la întreținere un copil minor și un părinte care beneficiază doar de o alocație socială în mărime de 540 de lei.

 • Se calculează prima de asigu­rare obligatorie de asistență medi­cală

6000 x 9% = 540 de lei

 • Se calculează impozitul pe venit:
 • Se determină suma scutirilor acordate salariatului:

Scutirea personală lunară:

27000 : 12 = 2250 de lei;

Scutirea lunară pentru persoana întreținută: 9000 : 12 = 750 de lei.

 • Se determină venitul impoza­bil: 6000 – 540 – 2250 – 750 – 750 = 1710 lei
 • Impozitul pe venit:

1710 x 12% = 205, 20 lei.

 • Salariul spre plată:

6000 – 540 – 205,20 = 5254,80 lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor