20 iunie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă
Sfatul economistului. Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă
noi.md

În numărul curent vă pro­punem informații utile cu referire la indemnizațiile pentru incapacitate tem­porară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.

  Sfatul economistului. Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 
 • Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de mun­că îl au asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premer­gătoare datei producerii riscului asigurat.
 • Dreptul la indemnizaţii se confirmă prin certificat de concediu medical sau în baza in-formației electronice din certifi­catul de concediu medical.
 • Primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, dar nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic, se acordă din mijloacele anga­jatorului, se stabilesc de către angajator/angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original sau copie. La solicitarea angajatului, angajato­rul caruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie cu mențiunea “copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.
 • Începând cu a şasea zi calen­daristică de incapacitate tempo­rară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mij­loacele angajatorului, se acordă din mijloacele bugetului asigură­rilor sociale de stat.
 • Venitul asigurat și stagiul de cotizare pentru stabilirea in-demnizațiilor pentru incapacita­tea temporară de muncă de către Casa teritorială de asigurări socia­le se confirmă în baza informației din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.
 • Pentru stabilirea indemnizați-ei pentru incapacitatea tempora­ră de muncă de către Casa terito­riale de asigurari sociale nu este necesar de prezentat careva acte.
 • Datele din certificatul me­dical transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru sta­bilirea indemnizațiilor se exa­minează în termen de până la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora. În cazul în care informația necesară pentru stabilirea indemnizației este inco­rectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extin­de până la apariția informației co­recte/complete, dar nu mai mult de 30 de zile.
 • În cazul în care persoana nu întrunește condițiile de stabilire a indemnizațiilor, Casa teritori­ală ia decizia de a refuza stabili­rea indemnizației. În acest caz, în termen de 5 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, persoanei i se comunică motivul refuzului.
 • Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloace­le angajatorului se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Hotărîrea Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

Cuantumul lunar al indemni­zaţiilor achitate din contul buge­tului asigurărilor sociale de stat se stabileşte în funcţie de durata stagiului total de cotizare, după cum urmează:

– 60% din baza de calcul stabi­lită în cazul unui stagiu de cotiza­re de până la 5 ani;

– 70% din baza de calcul stabi­lită în cazul unui stagiu de cotiza­re cuprins între 5 şi 8 ani;

– 90% din baza de calcul stabi­lită în cazul unui stagiu de cotiza­re de peste 8 ani.

 • Baza de calcul a indemnizaţi­ilor o constituie venitul mediu lu­nar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.
 • Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lu­nii producerii riscului asigurat.
 • În cazul lipsei integrale a ve­nitului asigurat la toate unitățile în unele și aceleași luni calenda­ristice sau în toate lunile din pe­rioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu același număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în care s-a rea­lizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice consecutive.
 • În cazul persoanelor asigura­te la care lipseşte baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor, baza de calcul o constituie 35% din salariul mediu lunar progno­zat pe economie.
 • Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale nu poate depăși suma a 5 salarii medii lu­nare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se inclu­de anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigu­rat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe econo­mie se aprobă de Guvern. Pentru anul 2021 acesta constituie 8716 lei (HG 923/2020).
 • Dacă doriți să verificați sta­tutul certificatului de concediu medical, apelați la s-tul Casei Naționale de Asigurări Sociale: cnas.md > statutul certificatului medical > întroduceți numărul certificatului medical.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și