26 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Concediul medical: cazuri și necazuri legate de erori în prezentarea actelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Concediul medical: cazuri și necazuri legate de erori în prezentarea actelor
Sfatul economistului. Concediul medical: cazuri și necazuri legate de erori în prezentarea actelor
libertatea.ro

Unii membri de sindicat s-au adresat la CNSM în legă­tură cu faptul că au fost lipsiți de plata indemnizației din cauza unor erori produse, deseori, fără știrea acestora, și ne-au solicitat suport consultativ în context.

 

Polina FISTICANU

șefa

Departamentului protecție social- economică al CNSM

 

Conform prevederilor pct. 35din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calculare și de plată a indem-nizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005, pentru perioada con­cediului medical ce se suprapune cu perioada de desfășurare a acti­vităţii de muncă, se plăteşte sala­riul, şi nu indemnizația.

În context, CNSM a solicitat Casei Naționale de Asigurări Soci­ale (CNAS) explicații pe marginea pașilor care necesită a fi urmați pentru ca persoanele asigurate să poată beneficia de indemnizația de incapacitate temporară de muncă în următoarele cazuri:

  1. Angajatorul a prezentat da­rea de seamă cu erori, fie că a indicat salariul sau a indicat ero­nat concediul neplătit în perioada concediului medical.
  2. Instituția medicală a comis eroare la completarea certificatu­lui medical: de exemplu, persoana s-a aflat la locul de muncă pe par­cursul zilei, dar a fost internată în spital seara, respectiv, prima zi a concediului se suprapune cu ve­nitul salarial la locul de muncă. Ce urmează să întreprindă instituția medicală și asiguratul pentru soluționarea erorii respective?
  3. Persoana s-a prezentat, de exemplu, pentru două zile la serviciu în perioada concediu­lui medical de 15 zile. Respectiv, pentru aceste două zile a realizat venituri, însă indemnizația a fost respinsă pentru toată perioada de concediu medical. Cum urmea­ză asiguratul să beneficieze de indemnizație pentru zilele în care s-a aflat efectiv în concediu medi­cal pornind de la prevederile pct. 35 al Regulamentului?
  4. Cum va proceda asiguratul pentru a beneficia de indemnizație în cazul în care sunt emise mai multe certificate de continuare a incapacității de muncă în situația în care primul certificat a fost res­pins din motive obiective.

Prin răspunsul său din 23 au­gust a. c., CNAS a informat CNSM despre modul de soluționare a cazurilor menționate.

Potrivit art. 4 alin. (2 prim) al Legii nr. 289/2004 privind indem­nizaţiile pentru incapacitate tem­porară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. Începând cu a şasea zi calendaris­tică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate tempo­rară de muncă – începând cu pri­ma zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Punctul 15 prim al Regulamen­tului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calculare şi de plată a indemnizaţiilor pentru in­capacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005, prevede că indem­nizaţiile pentru incapacitate tem­porară de muncă se stabilesc de către CNAS în temeiul informaţiei din certificatul medical, transmise de către instituţiile medicale prin intermediul conexiunilor intersis­temice securizate.

Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu pe­rioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul, şi nu indemnizaţia (pct. 35 al Regu­lamentului nr. 108/2005).

Referitor la întrebarea nr. 1: Conform prevederilor pct. 3 din Instrucțiunea cu privire la mo­dul de completare a Declarației privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medica­lă şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calcu­late (Forma IPC21), declarația co­rectată este versiunea declarației precedente şi se prezintă în mo­dul stabilit la art. 188 din Codul fiscal. Declarația corectată poate fi prezentată şi în cazul corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile de­clarate (spre exemplu, datele din tabelul nr. 2, cum ar fi: categoria persoanei asigurate, codul funcţi­ei, perioada de activitate etc.).

Astfel, la depistarea unor gre­şeli şi/sau erori, contribuabilul care descoperă că darea de sea­mă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omi­siune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se co­rectează.

Referitor la întrebarea nr. 2: În cazul în care persoana se află la serviciu şi în aceeaşi zi se adre­sează cu probleme de sănătate la prestatorul de asistenţă me­dicală, acesta îi acordă concediu medical, respectiv, prima zi de concediu medical se suprapune cu activitatea de muncă. În astfel de cazuri, pentru prima zi de in­capacitate temporară de muncă ce se suprapune cu activitatea de muncă angajatorul achită salariu, iar următoarele patru zile achită indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă din mijloa­cele proprii. Începând cu a 6-a zi de incapacitate, indemniza­ţia se stabileşte de către CNAS şi se achită din mijloacele bugetu­lui asigurărilor sociale de stat.

Referitor la întrebarea nr. 3: Potrivit pct. 6 al Instrucţiunii pri­vind modul de eliberare a cer­tificatului de concediu medical, aprobat prin Hotărârea Guvernu­lui nr. 469/2005, certificatul se eli­berează numai în cazurile în care persoana asigurată, în urma unor boli, traume sau a altor cauze, pierde temporar capacitatea de a exercita obligaţiunile de serviciu. În cazurile în care unele zile din perioada concediului medical se suprapun cu activitatea de muncă, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă numai pentru zilele în care per­soana s-a aflat în concediu medi­cal (pct. 35 al Regulamentului nr. 108/2005).

Referitor la întrebarea nr. 4: In­stituţiile medicale transmit infor­maţia atât din certificatul medical de tip primar, cât şi din certifica­tul medical de tip „continuare”. Fiecare decizie privind stabilirea indemnizaţiei pentru incapaci­tate temporară de muncă este emisă pornind de la respectarea condiţiilor de stabilire a indem­nizaţiei pentru incapacitate tem­porară de muncă. Astfel, în cazul în care la certificatul medical pri­mar este emisă decizia de refuz privind stabilirea indemnizaţiei, instituţiile medicale pot transmite informaţia din certificatul medi­cal de tip „continuare”, în baza căreia se emite decizia corespun­zătoare.

Reamintim că statutul cer­tificatului de concediu medical poate fi verificat accesând pagina web a CNAS sau accesând linkul https://servicii.gov.md/medicine, introducând doar seria și numărul certificatului medical.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand