19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Beneficiile Fondului de susținere a populației

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Beneficiile Fondului de susținere a populației
Sfatul economistului. Beneficiile Fondului de susținere a populației
diez.md

Se mai acordă ajutoare materiale persoanelor sărace și vulne­rabile din Fondul republican de susținere socială a populației? Sindicatele sunt în Consiliul de administrație? Cândva, persoa­nele cu probleme se puteau adresa și primeau până la 3000 de lei fără ancheta socială.

Tamara Iacovlev, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Începând cu 1 ianuarie 2018, Fondul republican de susținere socială a populației și-a schimbat denumirea în „Fondul de susținere a populației”.

Fondul de susținere a populației este creat pentru finanțarea pro­gramelor cu destinație specia­lă în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii soci­ale în condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea canti­nelor de ajutor social.

Sursele de finanțare a Fondului de susținere a populației sunt:

1) taxa de portabilitate – în mărime de 50 la sută din plata lu­nară de operare, administrare și întreținere a bazei de date centrali­zate pentru implementarea și reali­zarea portabilității numerelor;

2) taxa aeroportuară – în mări­me de 50 la sută din suma acumu­lată lunar din tariful pentru moder­nizarea aeroportului;

3) transferurile obținute din pla­ta suplimentară obligatorie în cuan­tum de 0,1 la sută din suma achitată la cumpărarea de către persoa­nele fizice a valutei străine în nume­rar și a cecurilor de călătorie în va­lută străină contra mijloace bănești în numerar la casele de schimb valutar și la băncile licențiate care desfășoară activitate de schimbvalutar în numerar cu persoane fi­zice, inclusiv prin intermediul apa­ratelor de schimb valutar;

4) sponsorizări și alte încasări care nu contravin legislației.

Mijloacele Fondului de susținere a populației se utilizează pentru finanțarea:

1) programelor cu destinație specială în domeniul asistenței so­ciale, și anume:

  • ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soții, iar în cazul lip­sei acestora, unul dintre părinții) participanților căzuți la datorie în acțiunile de luptă din Afganistan – până la 15 februarie;
  • ajutor material anual pen­tru persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pen­tru apărarea integrității teritori­ale şi independenței Republicii Moldova şi familiile (soții, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinții) participanților căzuți la datorie în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova – până la 2 martie;
  • ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de parti­ciparea la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, per­soanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experiențelor nucleare, avariilor cu radiație io­nizată şi a consecințelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii servi­ciului militar ori special şi familiile (soții, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinții) participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedați – până la 26 aprilie;
  • ajutor material anual în mă­rime de 10000 de lei – pentru participanții la cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și pentru persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele pute­rii locale la strângerea munițiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-Al Doilea Război Mondial – până la data de 9 mai;
  • ajutor material anual în mări­me de 5000 de lei – pentru per­soanele asimilate participanților la război, precum și pentru persoa­nele antrenate de organele pute­rii locale la strângerea munițiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-Al Doilea Război Mondial – până la data de 9 mai;
  • ajutor material anual pen­tru soții supraviețuitori ai parti-cipanților la cel de-Al Doilea Război Mondial căzuți la datorie sau pentru persoanele cu diza-bilități de pe urma celui de-Al Doilea Război Mondial decedate – până la 9 mai;
  • ajutor material anual pentru victimele reabilitate ale represiu­nilor politice din ani 1917–1990 – până la 6 iulie;
  • compensarea parțială a chel­tuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova;

2) pachetului minim de ser­vicii sociale, conform condițiilor stabilite de Hotărârea Guvernu­lui nr. 716/2018. Suportul bănesc se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței şi/sau reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzire în sezo­nul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum şi alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență. Supor­tul monetar se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs, iar cuantumul acestuia, în prezent, nu poate depăși suma de 6000 de lei. Identificarea familiilor/persoane­lor defavorizate pentru acordarea măsurilor de asistență socială sub formă de suport monetar se rea­lizează de către asistentul social comunitar și de alte persoane.

3) cantinelor de ajutor social.

Sindicatele nu participă la administrarea acestui Fond. La proiectul politici bugetar-fiscale pentru anul 2022, sindicatele au atras atenția Guvernului asupra necesității alocării din bugetul de stat pentru anul 2022 a mijloace­lor financiare necesare pentru su­plimentarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației ca urmare a anulării taxei pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (veniturile Fondului de susținere a populației pentru anul 2022 sunt în mărime de 135,5 mili­oane de lei, față de 146,4 milioane de lei în 2021).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand