24 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Alocație lunară vs. alocație socială de stat

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Alocație lunară vs. alocație socială de stat
Sfatul economistului. Alocație lunară vs. alocație socială de stat
eSP.md

Ce înseamnă alocație lunară de stat, cine are drep­tul la aceste alocații și care sunt cuantumurile? Prin ce se deosebește alocația lunară de stat de alocația socială de stat?

Alina Postolache, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Dreptul la alocații lunare de stat este prevăzut în Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la pro­tecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie. Modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare este stipulat în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor ca­tegorii de populaţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470 din 2 mai 2006.

Cuantumul alocaţiei lunare de stat se stabileşte în funcţie de ca­tegoria beneficiarilor, după cum urmează:

1) persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, ofiţerilor de in­formaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din tru­pele organelor afacerilor interne şi din sistemul administraţiei peni­tenciarelor, a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al doilea război mondial, precum şi în timpul îndeplinirii altor îndato­riri de serviciu militar sau special, ori este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în orga­nizaţii şi grupe ilegale în perioada celui de-al doilea război mondial:

 • cu dizabilităţi severe – 1000 de lei;
 • cu dizabilităţi accentuate – 850 de lei;
 • cu dizabilităţi medii – 775 de lei;

11) invalizilor din rândul milita­rilor, ofiţerilor de informaţii şi se­curitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administraţiei penitenciarelor, a căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în perioada participării la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apăra­rea integrităţii teritoriale şi inde­pendenţei Republicii Moldova ori este cauzată de afecţiuni legate de participarea la lichidarea consecin­ţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, inclusiv persoanelor care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma participării la lichidarea con­secinţelor avariei, fiind trimise în deplasări de serviciu de către mi­nistere, departamente, întreprin­deri şi organizaţii, sau la acţiunile de luptă în timp de pace, precum şi persoanelor care s-au îmbolnă­vit de boală actinică sau au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma experienţelor nucleare, avari­ilor cu radiaţie ionizată şi a conse­cinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndepli­nirii serviciului militar sau special, persoanelor inapte de muncă, ce au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobândit cetăţe­nia Republicii Moldova:

 • cu dizabilităţi severe – 700 de lei;
 • cu dizabilităţi accentuate – 550 de lei;
 • cu dizabilităţi medii – 475 de lei

2) participanţilor la cel de-al doilea război mondial din rândul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componenţa ar­matei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rândul membrilor organizaţiilor şi grupurilor ilegale, foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fascis­te şi în ghetouri, în alte locuri de detenţie forţată, create de Germa­nia fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al doilea război mondial, văduvelor Eroilor Uniu­nii Sovietice, persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în anii celui de-al doi­lea război mondial, persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944) – 700 de lei;

3) soţilor supravieţuitori ai par­ticipanţilor la cel de-al doilea răz­boi mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace, căzuţi la datorie, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, sau ai persoa­nelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, decedate – 250 de lei;

4) copiilor participanților la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace, căzuţi la datorie, sau ai persoa­nelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, decedate, copiilor par­ticipanţilor la lichidarea consecin­ţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, decedaţi, până la atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă îşi continuă studiile în institu­ţiile de învăţământ la cursurile de zi până la terminarea studiilor, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani, – 250 de lei pentru fiecare;

5) unuia dintre părinţii parti­cipanţilor la acţiunile de luptă în timp de pace sau la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Repu­blicii Moldova, ai militarilor căzuţi la datorie sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rândurile Ar­matei Sovietice sau ale Armatei Naţionale sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, decedaţi – 500 de lei în cazul părinţilor aflaţi în di­vorţ; cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi egale;

6) persoanelor decorate cu or­dine şi medalii pentru muncă asi­duă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial – 175 de lei.

7) persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rân­dul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afa­cerilor interne ale fostei URSS; lu­crătorilor din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei URSS în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora – 300 de lei;

8) militarilor aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la con­centrare, voluntarilor şi colabora­torilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului administraţiei penitenci­arelor, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor orga­nelor afacerilor interne, ai organe­lor securităţii de stat şi ai sistemu­lui administraţiei penitenciarelor şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi pentru îndeplinirea unor misiuni speciale în scop de asigurare a eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Re­publicii Moldova – 300 de lei.

9) victimelor reabilitate ale re­presiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 –500 de lei.

Categoriilor de persoane men­ţionate la pct. 3), 5), 7), 8) și 9) alo­caţia lunară de stat se stabileşte indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat.

Persoanelor care se încadrează în două sau mai multe categorii de beneficiari de alocații lunare de stat li se stabilește o singură alocație, la alegere.

Alocaţiile lunare de stat se sta­bilesc și se plătesc de către orga­nele de asigurări sociale de stat.

Alocația socială de stat

Conform Legii nr. 499 din 14-07-1999 privind alocaţiile soci­ale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, alocaţie socială de stat este o sumă de bani achitată lunar sau o singură dată din bu­getul de stat persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţi­nerea dreptului la pensie conform legislației.

De alocaţii sociale de stat be­neficiază următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele cu dizabilităţi se­vere, accentuate şi medii;
 • b) persoanele cu dizabilităţi se­vere, accentuate şi medii din copi­lărie;
 • c) copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vârstă de până la 18 ani;
 • d) copiii care au pierdut între­ţinătorul;
 • e) persoanele care au atins vâr­sta de pensionare;
 • f) persoanele care îngrijesc, în­soţesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vârstă de până la 18 ani;
 • g) persoanele cu dizabilităţi se­vere din copilărie – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere;
 • h) persoanele cu dizabilităţi se­vere nevăzătoare – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.

Cuantumul alocaţiei pentru per­soanele cu dizabilităţi constituie un anumit procent din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Gu­vern, inclusiv:

a) persoanelor cu dizabilităţi se­vere, accentuate şi medii – 80%;

a1) persoanelor cu dizabilități severe, stabilite până la vârsta de 23 de ani – 100%;

b) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din co­pilărie – 100%;

c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vârsta de până la 18 ani – 100%.

Alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului se stabi­leşte persoanelor în vârstă de până la 18 ani (elevilor şi studenţilor in­stituţiilor de învăţământ secundar, mediu de specialitate şi superior, cu excepţia învăţământului fără frecvenţă, – până la absolvirea in­stituţiei de învăţământ respective, însă nu mai mult decât până la împlinirea vârstei de 23 de ani), în cazul în care aceştia nu se află la întreţinerea deplină a statului. Cuantumul alocaţiei pentru copii, în cazul pierderii întreţinătoru­lui, constituie 40% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Gu­vern, pentru fiecare copil. În cazul pierderii ambilor părinţi, cuantu­mul alocaţiei se dublează.

Alocaţia pentru persoane vârst­nice se stabileşte cetăţenilor care au atins vârsta de pensionare con­form legislaţiei în vigoare, dar nu îndeplinesc condiţiile pentru ob­ţinerea dreptului la pensie de asi­gurări sociale de stat şi nu se află la întreţinerea deplină a statului. Cuantumul alocaţiei pentru per­soane vârstnice constituie 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 165 din 11.03.2020 cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat, de la 1 aprilie 2020, cuan­tumul pensiei minime pentru limi­tă de vârstă constituie 1131,46 lei.

Cuantumul pensiei minime de dizabilitate constituie:

1) în cazul unei dizabilități seve­re – 848,60 lei;

2) în cazul unei dizabilități ac­centuate – 792,02 lei;

3) în cazul unei dizabilități medii – 565,73 lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor