1 decembrie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Ajutorul financiar pentru unele categorii de cetățeni din Chișinău

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Ajutorul financiar pentru unele categorii de cetățeni din Chișinău
Sfatul economistului. Ajutorul financiar pentru unele categorii de cetățeni din Chișinău
Vocea poporului

Am auzit că a fost abrogat Regulamentului privind compen­sarea cheltuielilor persoanelor defavorizate la serviciile comu­nale? Nu vom mai primi compensații? Ce îi așteaptă pe nevoiași în iarna aceasta în mun. Chișinău cu toate scumpirile în lanț?

Ana Lăcătuș, Chișinău

  Sfatul economistului. Ajutorul financiar pentru unele categorii de cetățeni din Chișinău

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Da, Consiliul municipal, prin Decizia nr. 8/12 din 12 octombrie 2021, a abrogat Decizia Consiliului nr. 15/6 din 22.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor persoa­nelor defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pen­tru serviciile comunale şi resursele energetice”, cu toate modificările ulterioare. A fost aprobat un nou document: „Regulamentul privind acordarea ajutorului financiar pen­tru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale”.

Noul Regulamentul stabilește că pot beneficia de ajutorul finan­ciar la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale persoanele defavorizate din Chișinău al căror venit mediu lunar în 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de trei mii de lei. Ca excepție, mai pot beneficia de compensarea cheltuielilor pentru serviciile comu­nale și resursele energetice familiile tinere din mun. Chișinău, al căror venit mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășită suma de cinci mii de lei per persoană.

Persoanele defavorizate din mun. Chișinău, care au beneficiat de ajutorul financiar la efectuarea plăților pentru serviciile comuna­le și resursele energetice în sezo­nul rece precedent (2020-2021), vor beneficia de acest ajutor și în sezonul rece curent (2021-2022), fără depunerea cererii, cu condiția corespunderii criteriilor stabilite în Regulament. Comisiile pentru exa­minarea cererilor solicitanților de ajutor financiar la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale din cadrul preturilor de sector și primăriilor orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău vor verifica listele și dosarele be­neficiarilor de ajutor financiar pentru serviciile comunale și re­sursele energetice în sezonul rece 2020-2021 și, în cazul corespun­derii acestora cu cerințele stabilite în Regulament, vor decide acor­darea ajutorului pentru sezonul rece 2021-2022. Persoanele care, în perioada rece 2020-2021, nu au beneficiat de ajutorul financiar la efectuarea plăților pentru resurse­le energetice și serviciile comunale și cele care au beneficiat anterior, dar la care au survenit schimbări familiale și/sau depășirea veni­tului mediu global per persoană, vor beneficia de ajutor financiar la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale în perioada rece 2021-2022 în baza cererii înaintate, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Potrivit Anexelor nr.1 și nr. 2 la Regulamentul respectiv, mărimea ajutorului financiar pentru resursele energetice persoanelor defavoriza­te din mun. Chișinău sunt:

La încălzire și aprovizionare cu apă caldă menajeră centralizată, mărimea compensației constituie 40 la sută lunar din suma calculată conform tarifului în vigoare pentru energia termică.

La aprovizionare cu gaze na­turale și cu energie electrică fo­losită pentru încălzire – mărimea compensației constituie 500 de lei pentru o familie.

Ajutorul financiar pentru furni­zarea energiei termice (apă caldă și încălzire) se acordă pentru sezonul rece, cu transmiterea mijloacelor financiare la conturile de deconta­re ale furnizorilor/prestatorilor de serviciu.

Ajutorul financiar pentru furni­zarea gazelor naturale pentru încăl­zire autonomă și prepararea apei calde se acordă pentru sezonul rece, cu transmiterea mijloacelor financiare la contul de decontare a S.A. „Moldova-gaz”.

Ajutorul financiar pentru ener­gia electrică folosită la încălzire autonomă și prepararea apei calde se acordă pentru sezonul rece, cu transmiterea mijloacelor financiare la conturile preturilor de sector, ale primăriilor satelor (comunelor) și orașelor din cadrul mun. Chișinău, cu acordarea ulterioară a mijloace­lor financiare beneficiarilor în nu­merar.

Ajutorul financiar pentru ali­mentarea cu apă și canalizare (co­ta-parte), se acordă pe parcursul întregului an (de la 1 noiembrie), cu transmiterea mijloacelor finan­ciare la contul de decontare al S.A. „Apă–Canal Chișinău”.

Ajutorul financiar pentru achi­tarea diferenței în urma majoră­rii tarifului pentru transportarea deșeurilor menajere solide se acor­dă pe parcursul întregului an (de la data de 1 noiembrie), cu transmite­rea mijloacelor financiare la contul de decontare al I.M. Regia „Autosa­lubritate”.

În cazul în care sezonul rece cuprinde o lună calendaristică parțial, ajutorul financiar se acordă proporțional zilelor din lună, cu­prinse în cadrul sezonului rece.

Acordarea ajutorului financiar se efectuează în baza cererii depuse, cu anexarea următoarelor acte:

  • Copia actelor de identitate ale membrilor familiei/persoanelor în­registrate în locuință;
  • Copia actului ce confirmă drep­tul de proprietate asupra locuinței;
  • Certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice pen­tru solicitanții din or. Chișinău;
  • Certificatul privind compo-nența familiei, eliberat de către pri­măriile orașelor, satelor și comune­lor pentru solicitanții din suburbiile municipiului Chișinău;
  • Extras din fișa locuinței și tabe­lul nominal pentru locuințele pro­prietate publică;
  • Facturile de plată pentru surse­le energetice și serviciile comunale pentru ultima lună până la depu­nerea cererii (în copie), cu excepția persoanelor care beneficiază pentru prima dată de resurse energetice și servicii comunale respective;
  • Avizul de ședere pentru ulti­mele 12 luni precedente, de la data depunerii cererii, eliberat de orga­nele abilitate;
  • Declarația membrilor familiei și a persoanelor înregistrate la domi­ciliu în locuința respectivă privind acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Declarația pe propria răspun­dere a solicitantului de ajutor fi­nanciar referitor la corectitudinea informației în cerere pentru acor­darea ajutorului financiar.
  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și