16 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Voluntariat, o activitate de apreciat

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Voluntariat, o activitate de apreciat
Sfatul avocatului. Voluntariat, o activitate de apreciat
diez.md

Copilul nostru de 16 ani este tot mai implicat în acti­vităţi de voluntariat. Ca părinţi, ne bucurăm că este ac­tiv, dar totuşi, am vrea să ne asigurăm că nu i se încalcă drepturile şi că nu sunt depăşite anumite limite. Aţi putea detalia, vă rog, aspecte legate de voluntariat?
Familia Ciobanu, mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Voluntarului i se garantează un minimum de drepturi: partici­parea la elaborarea şi derularea programelor pentru care a înche­iat contractul; desfăşurarea acti­vităţii într-un anumit domeniu, în funcţie de posibilităţile proprii şi conform regulilor existente în instituţia gazdă; asigurarea me­dicală facultativă acordată de că­tre instituţia gazdă, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de acci­dent, de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii; rambursarea de către instituţia gazdă, în condiţiile convenite prin contract şi potrivit legii, a cheltuielilor de transport, cazare, alimentare, în caz de necesitate – de deplasare, asigurare şi a altor cheltuieli indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de volun­tariat; posibilitatea de a solicita de la instituţia gazdă un certificat nominal şi scrisori de recoman­dare; dreptul la timp de odihnă, astfel încât durata timpului de lucru, stabilită în condiţiile legii, să nu afecteze sănătatea şi resur­sele psihofizice ale voluntarului; informarea corectă şi precisă cu privire la instituţia gazdă, politi­ca organizaţională şi programele acesteia; participarea la cursuri de instruire organizate, iniţiate sau propuse de instituţia gazdă pentru o mai bună desfăşurare a voluntariatului.

Pe lângă drepturi, voluntarul are şi un şir de obligaţii: să în­deplinească sarcinile primite din partea instituţiei gazdă; în exerci­tarea contractului de voluntariat, să se subordoneze conducerii in­stituţiei gazdă cu care a încheiat contractul; să ocrotească bunu­rile utilizate în cadrul activităţii de voluntariat; să păstreze confi­denţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat; să nu admită trans­miterea obligaţiilor sale contrac­tuale altor persoane fără acordul instituţiei gazdă; să respecte alte obligaţii care decurg din contrac­tul de voluntariat.

La rândul său, instituţia gazdă are următoarele responsabilităţi: recrutarea voluntarilor numai pentru activitatea de utilitate pu­blică prevăzută în contractul de voluntariat; efectuarea preselec­ţiei beneficiarilor voluntariatului cu care urmează să contacteze voluntarii; asigurarea prestării activităţii de voluntariat cu res­pectarea cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii; asigurarea protecţiei intimităţii beneficiari­lor voluntariatului cu care con­tactează voluntarul; elaborarea unui program de voluntariat şi a unui regulament intern, care vor prevedea condiţii de recrutare şi standarde de activitate a volunta­rilor în baza unor standarde mini­me de calitate pentru activitatea de voluntariat stabilite de Guvern, precum şi metode şi instrumen­te de monitorizare şi evaluare a activităţii acestora; instruirea şi dezvoltarea profesională a volun­tarilor, inclusiv privind modul de operare cu anumite echipamente tehnice şi condiţiile de securitate a muncii; neadmiterea voluntari­lor la prestarea unor munci peri­culoase sau care pot dăuna vieţii şi sănătăţii acestora; asigurarea serviciilor medicale în caz de ac­cident sau de boală care decurg din natura activităţii. În cazul în care voluntarul nu este asigurat, costul serviciilor medicale este suportat integral de către institu­ţia gazdă; rambursarea integrală sau parţială a cheltuielilor indis­pensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat (trans­port, cazare, alimentare, asigu­rare medicală facultativă contra riscurilor ce decurg din natura activităţii, diurnă etc.); oferirea, la cerere, la finele perioadei de activitate a voluntarului, a unui certificat nominal de voluntari­at, care să confirme desfăşurarea de către acesta a activităţii de voluntar, experienţa şi abilităţile dobândite; eliberarea carnetului de voluntar şi a scrisorii de re­comandare, dacă voluntarul este implicat în activitatea de volunta­riat mai mult de 20 de ore lunar; ţinerea unui registru de evidenţă a voluntarilor, care să includă da­tele personale ale fiecărui volun­tar, numărul contractului de vo­luntariat, numărul orelor prestate în calitate de voluntar şi persoa­na responsabilă de supervizarea voluntarului în cadrul instituţiei gazdă; asigurarea accesului vo­luntarului la instrumentele de lu­cru şi la resursele informaţionale de care dispune; informarea peri­odică a voluntarului asupra pro­greselor realizate şi asupra noilor activităţi preconizate; îndeplini­rea altor responsabilităţi incluse în contractul de voluntariat, în temeiul legislaţiei.

Instituţia gazdă desemnează o persoană, numită coordonator de voluntari, care este responsabilă de planificarea şi administrarea programului de voluntariat. Co­ordonatorul de voluntari elabo­rează sarcini pentru voluntari în conformitate cu nevoile bene­ficiarilor, ale instituţiei gazdă şi ale voluntarilor pentru a atinge scopul şi obiectivele programului de voluntariat, ţine evidenţa acti­vităţii fiecărui voluntar în dosarul personal al voluntarului.

Documentul prin care se ţine evidenţa lunară şi/sau anuală a activităţii voluntarului trebuie să includă, în mod obligatoriu, pe lângă alte date ale voluntarului pe care instituţia gazdă le consideră necesare, următoarele informaţii: data, activitatea, numărul efectiv de ore de voluntariat şi numărul de ore folosite în scop personal. Evidenţa se poate ţine la alegere: manual sau electronic. În cazul în care evidenţa se ţine electronic, documentul printat, ştampilat şi semnat de coordonatorul de voluntari va fi depus în dosarul personal al voluntarului până la sfârşitul lunii ianuarie a anului ur­mător. În cazul în care contractul de voluntariat încetează pe par­cursul anului calendaristic, do­sarul personal al voluntarului se completează în cel mult cinci zile lucrătoare de la încetarea activită­ţii voluntarului.

Coordonatorul de voluntari este obligat să întocmească pen­tru fiecare voluntar acceptat un dosar personal al voluntarului, să îl ţină la zi şi să îl prezinte persoa­nelor autorizate care controlează activitatea de voluntariat a insti­tuţiei gazdă.

Dosarele personale ale volun­tarilor se păstrează cu respectarea măsurilor de confidenţialitate şi securitate, prevăzute de legislaţia care reglementează protecţia da­telor cu caracter personal. După încetarea activităţii voluntarului în instituţia gazdă, dosarul personal al voluntarului se păstrează timp de cinci ani, după care acesta se distruge.

Răspunderea pentru neexe­cutarea sau executarea neco­respunzătoare a contractului de voluntariat este reglementată de prevederile privind răspunderea persoanei juridice şi răspunderea patrimonială a persoanei fizice din Codul civil al Republicii Mol­dova.

Litigiile legate de întocmirea, completarea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea carnetelor de volun­tar, a contractelor, registrelor, cer­tificatelor nominale de voluntari­at, a scrisorilor de recomandare se consideră litigii individuale de muncă şi se soluţionează în mo­dul stabilit de legislaţie.

Voluntariatul este recunoscut ca stagiu de practică pentru stu­denţii care îl prestează opţional, în acelaşi timp sau consecutiv, în una sau mai multe instituţii gazdă cu care instituţia de învăţământ superior a încheiat acord de co­laborare.

Voluntariatul prestat de stu­denţi în scopul dezvoltării aptitu­dinilor şi formării experienţei pro­fesionale, confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat, este considerat practică de iniţiere sau practică de licenţă, daca s-au con­firmat cel puţin 40 de ore.

La angajarea în muncă a unui candidat sau la atestarea şi pro­movarea unui angajat, voluntaria­tul prestat în sectorul public şi în cel neguvernamental, confirmat prin certificatul nominal de vo­luntariat, scrisoarea de recoman­dare şi carnetul de voluntar, va fi considerat de angajator ca expe­rienţă de muncă, în condiţiile în care aceasta constituie criteriu de selecţie.

În cazul în care voluntarul a activat în acelaşi domeniu cu spe­cialitatea deţinută, fapt confirmat prin carnetul de voluntar, certi­ficatul nominal şi contractul de voluntariat, perioada de prestare a voluntariatului se va include: în vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă; în vechimea în mun­că ce dă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă. Peri­oada de prestare a voluntariatului nu se include în stagiul de coti­zare.

În scopul recunoaşterii publice a voluntariatului, autorităţile pu­blice, în cooperare cu organizaţi­ile neguvernamentale din dome­niu, desfăşoară:

  • Săptămâna Naţională a Vo­luntariatului – eveniment anual de promovare a voluntariatului şi de recrutare a voluntarilor;
  • Festivalul Voluntarilor – eve­niment anual de recunoaştere a meritelor în domeniul voluntari­atului;
  • Conferinţa Naţională a Volun­tariatului – eveniment organizat o dată la doi ani, care identifică prin­cipalele obiective şi deziderate ale voluntarilor la nivel de politici.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor