25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Transport pentru persoanele cu dizabilităţi

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Transport pentru persoanele cu dizabilităţi
Sfatul avocatului. Transport pentru persoanele cu dizabilităţi
pexels.com

Drept consecinţă a unor evenimente, sunt limitat în de­plasare de sine stătătoare şi am primit statutul de persoană cu dizabilităţi. Accesul meu la mijlocul de transport a de­venit o problemă mare. Ce înlesniri sunt prevăzute pentru persoanele cu dizabilităţi?

Vladimir D., mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Aceste chestiuni sunt regle­mentate de Legea privind inclu­ziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.

Potrivit legii, în scopul asi­gurării unei vieţi independen­te persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile nonguver­namentale, agenţii economici evaluează situaţia în domeniu şi întreprind măsuri concrete pen­tru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de ega­litate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, la informaţie şi la mijloacele de comunicare, inclu­siv la tehnologia informaţiei şi la comunicaţiile electronice, la alte utilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în localităţile urbane, cât şi în cele rurale.

Identificarea şi eliminarea obstacolelor/barierelor faţă de accesul deplin al persoanelor cu dizabilităţi trebuie aplicate în special la clădiri, drumuri, mij­loace de transport şi alte utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii publice şi locuri de muncă, la serviciile de informare şi comunicare, inclu­siv serviciile electronice şi de ur­genţă, precum și la alte utilităţi şi servicii publice.

Pentru a facilita accesul ne­îngrădit al persoanelor cu diza­bilităţi la transport şi călătorii, ministerul de resort, alte auto­rităţi publice centrale şi locale, agenţii economici, cu partici­parea asociaţiilor obşteşti, au obligaţia de a: adapta mijloacele de transport în comun aflate în circulaţie; reutila autovehiculele conform necesităţilor persoa­nelor cu dizabilităţi locomotorii (ghidarea manuală); adapta sta­ţiile mijloacelor de transport în comun, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa de intrare în mijlocul de transport; monta panouri de afişaj corespunzătoare nevoi­lor persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi auditive în mijloacele de transport public; imprima cu caractere mari şi în culori con­trastante rutele şi indicativele mijloacelor de transport public urban; adapta trecerile de pi­etoni şi intersecţiile străzilor şi drumurilor publice corespun­zător cu nevoile persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi auditive; monta sistemele de semnalizare sonoră şi vizuală la intersecţiile cu trafic intens.

Toţi operatorii de taxi au obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant. Con­stituie discriminare refuzul con­ducătorului de taxi de a asigu­ra transportarea persoanei cu dizabilităţi şi a dispozitivului de mers. Dispozitivul este transpor­tat gratuit, fără aplicarea unor taxe suplimentare.

Administratorii infrastructurii feroviare au obligaţia să adap­teze cel puţin un vagon şi sta­ţiile principale de tren pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant şi să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile spre pe­roanele de îmbarcare, spre ghi­şee sau alte utilităţi.

Administratorii infrastructurii de transport avia au obligaţia să asigure însoţirea persoanelor cu dizabilităţi astfel încât acestea să aibă acces şi să se poată folosi de transportul aerian, iar admi­nistratorii infrastructurii aero­portuare au obligaţia să adapte­ze spaţiile principale de utilitate publică pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant şi să marcheze prin pavaj tactil con­trastant căile spre ghişeele de îmbarcare sau spre alte utilităţi.

Câinele ghid care însoţeşte persoana cu dizabilităţi are ac­ces liber şi gratuit în toate lo­curile publice şi în mijloacele de transport.

Autorităţile administraţiei pu­blice locale şi persoanele juridi­ce de drept public sau de drept privat trebuie să adapteze, să rezerve şi să semnalizeze prin semnul internaţional cel puţin 4% din numărul total al locuri­lor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de trans­port pentru persoane cu diza­bilităţi locomotorii în spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate.

Persoanele cu dizabilităţi lo­comotorii beneficiază, la cerere, de permis pentru locurile gratu­ite de parcare gestionate de au­torităţile administraţiei publice locale. Permisele date se elibe­rează de către autorităţile admi­nistraţiei publice locale.

De asemenea, este stabilită şi plata compensaţiei pentru ser­viciile de transport formată din compensaţia pentru călătoriile în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu ex­cepţia taximetrelor) și compen­saţia anuală pentru cheltuielile legate de serviciile de trans­port.

Compensaţia pentru servici­ile de transport se acordă per­soanelor cu dizabilităţi locomo­torii, persoanelor cu dizabilități severe şi accentuate, copiilor cu dizabilităţi, precum şi persoa­nelor care însoţesc persoane cu dizabilități severe sau copii cu dizabilităţi, cel puțin o dată în trimestru, la locul de reşedinţă, din bugetul de stat, prin tran­sferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor admi­nistrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot alege, la cerere, în schimbul compensației pentru servici­ile de transport, dreptul de a importa, o dată la cinci ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, indiferent de termenul de exploatare.

Compensaţia pentru servicii­le de transport se stabileşte pe baza cererii depuse la structu­rile teritoriale de asistenţă so­cială de la locul de trai, la care se anexează copiile buletinului de identitate sau certificatului de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani); certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă; concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu diza­bilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Ca­pacităţii de Muncă.

La eliberarea concluziei pri­vind necesitatea deservirii cu transport se iau în considerare afecţiunile aparatului locomotor stabilite în anexa la Regulamen­tul cu privire la modul de stabi­lire şi de plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.

La stabilirea compensaţiei, structurile teritoriale de asis­tenţă socială iau în conside­rare pachetul de documente din dosarele actuale ale bene­ficiarilor, actualizându-le după necesitate.

Persoanele care solicită pen­tru prima dată stabilirea com­pensaţiei prezintă tot pachetul de documente specificat mai sus şi, după caz, cererea la struc­tura teritorială de asistenţă so­cială de la locul de trai pentru a renunţa la compensaţia pentru serviciile de transport în schim­bul facilităţilor fiscale şi vamale, iar structurile teritoriale de asis­tenţă socială întocmesc dosarele personale ale beneficiarilor.

Documentele referitoare la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport urmează a fi pre­lucrate în condițiile stabilite de legislația privind protecția date­lor cu caracter personal.

Compensaţia se achită tri­mestrial, pentru trimestrul în curs, în prima lună a trimestru­lui de gestiune. În cazul apari­ţiei dreptului la compensaţie, aceasta se stabileşte din luna survenirii acestui drept, cu con­diţia prezentării documentelor necesare în termen de 60 de zile de la data apariţiei dreptului. În caz contrar, compensaţia se sta­bileşte din luna prezentării do­cumentelor necesare.

Pierderea dreptului şi stopa­rea plăţii compensaţiei are loc în caz de: deces al beneficiarului; aflare la întreţinerea deplină a statului; expirare a termenului şi/sau neprezentare în termen a certificatului de încadrare în grad de dizabilitate şi/sau a concluziei privind necesitatea deservirii cu transport, în cazul în care acestea sunt eliberate cu termen; utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul unui mijloc de transport, destinat pentru transportarea persoane­lor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, conform prevederi­lor legislaţiei în vigoare. Stopa­rea plăţii compensaţiei are loc, pe baza copiei certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport (prezentat obligato­riu de către beneficiar în timp de trei zile lucrătoare de la data înmatriculării), din trimestrul ur­mător celui în care a beneficiat de scutirea de drepturi de im­port al unui mijloc de transport, până la împlinirea termenului de cinci ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand