16 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Regimul străinilor în Republica Moldova

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Regimul străinilor în Republica Moldova
Sfatul avocatului. Regimul străinilor în Republica Moldova
esp.md

Recent, m-am căsătorit cu un cetăţean străin şi am de­cis să trăim în Republica Moldova. Pentru ca soţul meu să locuiască în ţară, trebuie să perfecteze un şir de acte. Spuneţi-mi, vă rog, ce reguli sunt stabilite şi ce trebuie să fac?
Maria B., or. Străşeni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Intrarea, aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Re­publicii Moldova, acordarea şi prelungirea dreptului de şede­re, repatrierea, documentarea acestora sunt reglementate de Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Străin este persoana care nu deţine cetăţenia Republicii Mol­dova sau care este apatrid, adică persoana care nu este conside­rată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora.

Intrarea pe teritoriul Republi­cii Moldova este permisă străi­nilor care posedă un document de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat de Republica Mol­dova; viză acordată sau permis de şedere valabil ori buletin de identitate pentru refugiaţi sau pentru beneficiarii de protecţie umanitară; documente care jus­tifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace cores­punzătoare atât pentru întreţi­nere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcere în ţara de ori­gine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea; pre­zintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teri­toriul Republicii Moldova, în ca­zul străinilor aflaţi în tranzit; nu sunt incluşi în categoria străini­lor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova; nu prezintă pericol pentru securitatea naţio­nală, ordinea şi sănătatea publi­că. Intrarea străinilor pe terito­riul Republicii Moldova se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis trafi­cului internaţional.

La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a docu­mentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului ţării. Documentul de călătorie trebuie să conţină cel puţin două pagini libere şi să fie eliberat în ultimii 10 ani.

Străinilor nu li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt implicaţi în acte de terorism sau există indi­cii să se presupună că au săvârşit sau că au participat la săvârşi­rea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii; au prezentat infor­maţii false la perfectarea docu­mentelor de intrare în Republica Moldova; au încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat; au săvârşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Re­publica Moldova ori în străinăta­te împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestin­se; au introdus ori au încercat să introducă ilegal în Moldova alţi străini, ori sunt implicaţi în traficul de fiinţe umane; au în­călcat anterior, în mod nejustifi­cat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova; anterior au fost îndepărtaţi de pe teritoriul ţării şi nu au restituit cheltuie­lile legate de îndepărtarea lor; au interdicţie de intrare în Re­publica Moldova; şi-au epuizat durata de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova acordată prin lege.

Străinul poate solicita autori­tăţii competente pentru străini acordarea dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova în baza unei vize de lungă şede­re în scopul pentru care a fost eliberată, inclusiv se acordă şi pentru reîntregirea familiei.

Străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova pot obţi­ne sau îşi pot prelungi dreptul de şedere provizorie. Cetăţea­nul Republicii Moldova poate solicita autorităţii competente pentru străini reîntregirea fami­liei pentru: soţ ori soţie; partener – străinul necăsătorit care con­vieţuieşte cu cetăţeanul Repu­blicii Moldova necăsătorit şi îm­preună cu care are cel puţin un copil; copiii minori rezultaţi din căsătorie ori din afara căsători­ei, precum şi pentru cei adop­taţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii în­credinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceş­ti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi; copiii majori ai cetăţeanului Republicii Moldova sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale; părinţii aflaţi la întreţinerea cetăţeanului Repu­blicii Moldova sau a soţului ori soţiei acestuia; persoanele asu­pra cărora este instituită tutela sau curatela.

Străinul depune personal ce­rerea la ghişeul unic al autorităţii competente pentru străini. Pen­tru acordarea dreptului de şede­re provizorie, străinul trebuie să adreseze autorităţii competente pentru străini, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de ex­pirarea termenului pentru care i s-a acordat dreptul de aflare, o cerere în acest sens. Cererea de acordare a dreptului de şedere provizorie va fi însoţită de pa­şaportul naţional în original şi în copie, de dovada spaţiului de lo­cuit, de dovada asigurării medi­cale şi a mijloacelor de întreţine­re, de cazierul judiciar tradus şi legalizat/apostilat de autorităţile statului a cărui cetăţenie străinul o deţine, de actele de stare civilă în original şi în copii. În cazul în care străinul are o şedere legală de cel puţin doi ani într-o altă ţară decât ţara a cărei cetăţenie o deţine, acesta urmează să pre­zinte cazierul judiciar eliberat de autorităţile statului de reşedinţă, tradus şi legalizat/apostilat, pre­cum şi documentul ce confirmă dreptul de şedere.

În termen de până la 30 de zile calendaristice de la data de­punerii cererii, autoritatea com­petentă pentru străini va emite o decizie privind acordarea sau refuzul acordării dreptului de şe­dere provizorie străinilor. Decizia va fi consemnată în Sistemul in­formaţional integrat automatizat „Migraţie şi azil”. În cazul în care termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova expiră înain­te de emiterea deciziei, autorita­tea competentă pentru străini va elibera străinului un certificat ce confirmă statutul lui.

Decizia privind refuzul acor­dării dreptului de şedere provi­zorie se comunică în scris soli­citantului în termen de trei zile lucrătoare de la emitere, care poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.

De asemenea, autoritatea competentă pentru străini poate prelungi dreptul la şedere provi­zorie în Republica Moldova dacă străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în Republi­ca Moldova; nu a intervenit, pe perioada şederii în Moldova, vreunul dintre motivele de ne­permitere a intrării pe teritoriul ţării noastre; posedă document de călătorie valabil în perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere în Moldo­va; solicită prelungirea dreptului de şedere în acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza şi dreptul de şedere în al cărui temei se află pe teritoriul Republicii Moldova; a respectat anterior scopul pen­tru care i s-a aprobat şederea în Republica Moldova; face do­vada spaţiului de locuit pe toa­tă perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere provizorie, precum şi dovada asigurării medicale, în modul stabilit.

Solicitantul prelungirii drep­tului de şedere provizorie va urma procedura descrisă mai sus pentru acordarea dreptului de şedere provizorie.

Cererea de acordare a drep­tului de şedere pentru reîntre­girea familiei va fi însoţită şi de documentele ce confirmă exis­tenţa căsătoriei sau, după caz, a legăturii de rudenie; copia de pe buletinul de identitate al ce­tăţeanului Republicii Moldova; declaraţia solicitantului, autenti­ficată notarial, din care să reiasă că membrii familiei sale vor locui împreună cu el; consimţământul celuilalt titular al drepturilor pă­rinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.

Cererea de reîntregire a famili­ei se depune de către cetăţeanul Republicii Moldova personal şi se aprobă cu condiţia că căsăto­ria nu este una fictivă sau, după caz, există legătura de rudenie şi nu există poligamie.

În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autori­tatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru sta­bilirea acesteia. Dreptul de şede­re provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţeni ai Republicii Moldova se prelungeşte indivi­dual, pentru fiecare membru de familie, pentru perioade de până la cinci ani.

Străinului titular al unui drept de şedere provizorie pentru reîn­tregirea familiei i se poate acorda sau prelungi pentru o perioadă de până la un an dreptul de şe­dere provizorie în mod indepen­dent dacă: devine major; deţine de cel puţin cinci ani dreptul de şedere provizorie pentru reîn­tregirea familiei; persoana care a solicitat reîntregirea familiei a decedat; căsătoria a încetat prin divorţ sau deces; este victimă a violenţei în familie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor