1 decembrie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Procesul-verbal cu privire la contravenţie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Procesul-verbal cu privire la contravenţie
Sfatul avocatului. Procesul-verbal cu privire la contravenţie
publika.md

Am fost oprit de către agentul de patrulare şi mi s-a întocmit un proces-verbal pentru încălcarea regulilor cir­culaţiei rutiere. Actul a fost întocmit cu unele greşeli, cu ştersături, fără a completa o parte din rubricile indicate. Cu toate acestea, poliţistul a insistat să îl semnez, eu însă am refuzat. Cum trebuie întocmit un proces-verbal şi ce tre­buie să conţină?

Vasile M., raionul Orhei

  Sfatul avocatului. Procesul-verbal cu privire la contravenţie

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Potrivit legii, procesul-ver­bal cu privire la contravenţie trebuie să cuprindă: data (ziua, luna, anul), ora şi locul înche­ierii; calitatea, numele şi pre­numele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă; numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, date­le din buletinul ei de identitate sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei; fapta contravenţională, locul şi timpul săvârşirii ei, circum­stanţele cauzei care au impor­tanţă pentru stabilirea faptelor şi a consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie; înca­drarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elemen­telor constitutive ale contraven­ţiei; aducerea la cunoştinţa per­soanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, precum și la cunoștința victimei, a drepturilor şi obligaţiilor lor; obiecţiile şi probele pe care per­soana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei; informații despre instituția ban­cară şi despre modul de plată a amenzii. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoa­na în a cărei privință a fost por­nit procesul contravențional şi de victimă, când aceasta există.

În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit proce­sul contravențional sau victima nu cunoaşte limba procesului-verbal, se asigură asistenţa unui traducător, datele lui consem­nându-se în procesul-verbal.

Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit pro­cesul contravențional ori al refu­zului acesteia de a semna pro­cesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicându-se şi datele de identitate ale acestuia (nu­mele, prenumele, adresa de do­miciliu şi numărul de telefon).

În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, șter-sături. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.

În cazul în care contravenţia din domeniul circulaţiei rutiere a fost constatată cu ajutorul mij­loacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologa­te şi verificate metrologic, agen­tul constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate încheia procesul-verbal şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional. În procesul-verbal se indică tipul, modelul şi numărul de identi­ficare al mijlocului special cu ajutorul căruia a fost constatată contravenția.

Partea rezolutivă a proce­sului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancţi­onare, de încetare a procesului contravențional sau de remitere a cauzei funcționarului abilitat să examineze cauza contra-vențională, din cadrul autorității din care face parte agentul con­statator sau autorităţii compe­tente să soluţioneze cauza con­travenţională, ori în instanţa de judecată, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar, privind sancţionarea sau privind încetarea procesu­lui, indicându-se şi termenul de contestare în instanţa de jude­cată.

Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, numele, prenume­le, data (ziua, luna, anul) întoc­mirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP), a circumstanţelor comi­terii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvârşite şi a datei comiterii acesteia, a sem­năturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolu­tă a procesului-verbal.

Copia de pe procesul-verbal se înmânează persoanei în a cărei privință a fost pornit pro­cesul contravențional şi victimei, la cerere. În cazul procesului-verbal încheiat în absenţa per­soanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, copia de pe procesul-verbal se expediază la adresa de domiciliu a acesteia.

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și