20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Procesul-verbal cu privire la contravenţie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Procesul-verbal cu privire la contravenţie
Sfatul avocatului. Procesul-verbal cu privire la contravenţie
publika.md

Am fost oprit de către agentul de patrulare şi mi s-a întocmit un proces-verbal pentru încălcarea regulilor cir­culaţiei rutiere. Actul a fost întocmit cu unele greşeli, cu ştersături, fără a completa o parte din rubricile indicate. Cu toate acestea, poliţistul a insistat să îl semnez, eu însă am refuzat. Cum trebuie întocmit un proces-verbal şi ce tre­buie să conţină?

Vasile M., raionul Orhei

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Potrivit legii, procesul-ver­bal cu privire la contravenţie trebuie să cuprindă: data (ziua, luna, anul), ora şi locul înche­ierii; calitatea, numele şi pre­numele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă; numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, date­le din buletinul ei de identitate sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei; fapta contravenţională, locul şi timpul săvârşirii ei, circum­stanţele cauzei care au impor­tanţă pentru stabilirea faptelor şi a consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie; înca­drarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elemen­telor constitutive ale contraven­ţiei; aducerea la cunoştinţa per­soanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, precum și la cunoștința victimei, a drepturilor şi obligaţiilor lor; obiecţiile şi probele pe care per­soana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei; informații despre instituția ban­cară şi despre modul de plată a amenzii. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoa­na în a cărei privință a fost por­nit procesul contravențional şi de victimă, când aceasta există.

În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit proce­sul contravențional sau victima nu cunoaşte limba procesului-verbal, se asigură asistenţa unui traducător, datele lui consem­nându-se în procesul-verbal.

Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit pro­cesul contravențional ori al refu­zului acesteia de a semna pro­cesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicându-se şi datele de identitate ale acestuia (nu­mele, prenumele, adresa de do­miciliu şi numărul de telefon).

În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, șter-sături. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.

În cazul în care contravenţia din domeniul circulaţiei rutiere a fost constatată cu ajutorul mij­loacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologa­te şi verificate metrologic, agen­tul constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate încheia procesul-verbal şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional. În procesul-verbal se indică tipul, modelul şi numărul de identi­ficare al mijlocului special cu ajutorul căruia a fost constatată contravenția.

Partea rezolutivă a proce­sului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancţi­onare, de încetare a procesului contravențional sau de remitere a cauzei funcționarului abilitat să examineze cauza contra-vențională, din cadrul autorității din care face parte agentul con­statator sau autorităţii compe­tente să soluţioneze cauza con­travenţională, ori în instanţa de judecată, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar, privind sancţionarea sau privind încetarea procesu­lui, indicându-se şi termenul de contestare în instanţa de jude­cată.

Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, numele, prenume­le, data (ziua, luna, anul) întoc­mirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP), a circumstanţelor comi­terii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvârşite şi a datei comiterii acesteia, a sem­năturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolu­tă a procesului-verbal.

Copia de pe procesul-verbal se înmânează persoanei în a cărei privință a fost pornit pro­cesul contravențional şi victimei, la cerere. În cazul procesului-verbal încheiat în absenţa per­soanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, copia de pe procesul-verbal se expediază la adresa de domiciliu a acesteia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor