19 aprilie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Indemnizaţia soţului supraviețuitor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Indemnizaţia soţului supraviețuitor
Sfatul avocatului. Indemnizaţia soţului supraviețuitor
Vocea poporului

Soţul meu a decedat cu trei luni în urmă. Am fost căsă­toriţi 28 de ani. Recent, mi-a zis o cunoştinţă că, în cazul decesului unuia dintre soți, soţul supraviețuitor are drep­tul la o indemnizaţie lunară, dacă întruneşte unele condi­ţii, dar ea nu a putut să-mi comunice detalii. Ce condiţii trebuie să întrunesc şi care e modul de plată a acestei in­demnizaţii?

C. Mardari, raionul Briceni

  Sfatul avocatului. Indemnizaţia soţului supraviețuitor

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Dreptul de a primi indem­nizaţie de către soţul supra­vieţuitor este reglementat prin Legea nr. 156 din 5 decembrie 2019 cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți. Prevederile le­gii date, însă, se aplică doar în cazul deceselor survenite după data de 1 ianuarie 2020.

Potrivit legii, în cazul dece­sului soțului care a beneficiat de pensie pentru limită de vâr­stă mai puțin de cinci ani după stabilirea dreptului la pensie, conform Legii nr. 156/1998 pri­vind sistemul public de pensii, soțului supraviețuitor i se acor­dă indemnizație lunară. Cuantu­mul indemnizației se stabilește în mărimea pensiei pentru limi­tă de vârstă în plată la data de­cesului beneficiarului de pensie, dar nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare prognoza­te pe economie pentru anul în care a decedat persoana.

Indemnizația se acordă lu­nar, pentru o perioadă calculată conform formulei T = 5-p, unde: T este perioada pentru care soțul supraviețuitor va beneficia de indemnizație; p – perioada în care soțul decedat a benefi­ciat de pensie pentru limită de vârstă.

Indemnizația se acordă dacă, la data decesului beneficiarului de pensie, soțul supraviețuitor a avut cel puţin 15 ani de că­sătorie cu persoana decedată. Indemnizația se acordă indife­rent dacă soțul supraviețuitor este sau nu beneficiar de pensie în sistemul public de pensii, cu condiția că pensia aflată în pla­tă a soțului supraviețuitor sau venitul lunar asigurat realizat de către acesta în luna decesu­lui soțului nu depășește de 1,5 ori minimul de existență pentru pensionari, conform datelor Bi­roului Național de Statistică dis­ponibile la momentul solicitării indemnizației.

Dreptul la indemnizație poa-te fi solicitat de către soțul su-praviețuitor timp de trei ani de la data decesului soțului.

Cererea pentru stabilirea in-demnizației se depune personal de către soţul supravieţuitor la organul teritorial de asigurări sociale la care este arondat do­miciliul acestuia, fiind prezenta­te actele ce confirmă dreptul la indemnizație.

Modul de solicitare a indem-nizației urma să fie stabilit de către Guvern.

Indemnizaţia se stabileşte din luna depunerii cererii. În ca­zul depunerii cererii în luna în care a survenit decesul soțului, indemnizația se stabilește din luna următoare.

Plata indemnizației se efectu­ează lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Repu­blicii Moldova desemnat de beneficiarul de indemnizație, în modul stabilit de către Guvern.

În cazul în care soțul su-praviețuitor optează pentru stabilirea indemnizației prevă-zute de legea sus-menţionată, în perioada de plată a aces-teia nu are dreptul la stabili­rea și plata pensiei de urmaș în condițiile Legii nr. 156/1998 pri­vind sistemul public de pensii.

În cazul decesului benefici­arului de indemnizaţie, suma neîncasată nu poate fi achitată altei persoane.

Reținerile din indemnizaţia lunară se efectuează conform prevederilor art. 38 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, adică în baza: documentelor executorii, con­form Codului de executare; deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea re­cuperării sumelor cu titlu de pensie, plătite necuvenit bene­ficiarului.

Indemnizațiile stabilite în conformitate cu Legea nr. 156/ 2019 cu privire la acordarea in-demnizației în cazul decesului unuia dintre soți se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Dacă, în temeiul celor expu­se mai sus, consideraţi că puteţi beneficia de indemnizaţia dată, dvs. urmează să adunaţi tot se­tul de acte care confirmă întru­nirea condiţiilor pentru primirea indemnizaţiei de către soţul su­pravieţuitor: copia certificatului de deces, copia certificatului de căsătorie, copia buletinului de identitate al dvs., dovada primi­rii pensiei şi cuantumul acesteia (dacă sunteţi pensionară), alte acte după caz, să completaţi o cerere şi să o depuneţi la Casa teritorială de asigurări sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și