20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Cesionare inadmisibilă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Cesionare inadmisibilă
Sfatul avocatului. Cesionare inadmisibilă
nocuffs.com

Am contractat un împrumut de la o companie de microfi­nanţare. Am semnat contractul-tip cerut de companie, fără a avea posibilitatea de a negocia clauzele lui. Din motive personale, nu am achitat o perioadă ratele şi am primit notificare de la o companie de colectare a datoriilor prin care, în baza unui contract de cesiune a creanţei încheiat cu şase luni anterior semnării de către mine a contractului de împrumut, îmi cere să achit imediat tot creditul, dobânzi anuale, dobânzi aferente, diferite comisioane şi penalități, care, după mărime, este echivalentul sumei împrumutate. Despre cesiunea creanţei nu am fost anunţată, suma totală cerută este foarte mare şi depăşeşte mult suma luată cu împrumut. Este corect şi legal aşa ceva?

Alexandra V., raionul Donduşeni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Într-adevăr, situaţia în care aţi ajuns, în parte, nu este conformă legii. O creanţă transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terţ (cesio­nar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este sub­stituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanţă, dacă din contractul de cesiune nu rezultă un moment ulterior.

Titularul unei creanțe o poa­te transmite unui terț fără con-simțământul debitorului dacă legea nu prevede altfel. Clauza prin care se interzice sau se limi­tează cesiunea unei creanțe nu afectează cesibilitatea ei.

Prin lege cedentul este obli­gat să remită cesionarului actele aferente creanţei şi să-i pună la dispoziţie informaţia necesară realizării ei.

Drepturile de creanţă se tran-smit cesionarului aşa cum există în momentul transmiterii. Odată cu cesiunea creanţei, asupra ce­sionarului trec garanţiile şi alte drepturi accesorii.

Cesiunea creanţei nu poate aduce atingere drepturilor debi­torului şi nici nu poate face obli­gaţia acestuia mai oneroasă.

Creanța nu poate fi cedată, sub sancțiunea nulității abso­lute, dacă, în virtutea naturii prestației sau relației între debi­tor și creditor, debitorul nu poa­te fi ținut în mod rezonabil să o satisfacă decât în folosul acestui creditor. Această regulă nu se aplică dacă debitorul și-a dat consimțământul la cesiune.

Cesionarului i se pot opune prestaţiile efectuate de debitor, după cesiune, pentru cedent, ca şi orice act juridic încheiat după cesiune între debitor şi cedent cu privire la creanţa transmisă, dacă debitorul nu avea cunoş­tinţă, în momentul efectuării prestaţiei sau al întocmirii actu­lui, de existenţa cesiunii.

Cedentul garantează că: creanța cesionată există sau, în cazul creanței viitoare, va exista conform contractului din care rezultă; cedentul este îndreptățit să cedeze creanța sau va fi în drept să o facă la momentul când cesiunea va produce efec­te; debitorul nu deține unele excepții împotriva satisface­rii creanței; creanța nu va fi afectată de nici un drept de com­pensare existent între cedent și debitor; creanța nu a făcut obiec­tul unei cesiuni anterioare în folo-sul altui cesionar și nu este obiect al unui drept de garanție în folosul unui terț.

Drept urmare, încheierea con­tractului de cesiune de creanţă între compania de microfinanţa­re şi cea de colectare a datoriilor înaintea încheierii contractului de împrumut cu dvs. denotă fap­tul că compania de microfinan­ţare nu avea născută o creanță valabilă și exigibilă față de dvs., or contractul de cesiune nu poa­te include în sine viitoarele con­tracte de împrumut încheiate de către compania de microfinanţa­re cu alte persoane, atât timp cât creanța, la momentul încheierii contractului de cesiune, trebuie să fie certă și exigibilă.

Prin urmare, contractul de cesiune a creanțelor nu are inci-dență și nu produce nici un efect de drept asupra raporturilor de împrumut apărute după semna­rea acestuia.

La caz, sunt aplicabile şi pre­vederile legii cu privire la clau­zele abuzive. Într-un contract dintre un profesionist și un con­sumator, clauza care nu a fost negociată individual se consi­deră abuzivă dacă este propusă de către profesionist și deza­vantajează considerabil, contrar bunei-credințe, consumatorul.

Sunt considerate abuzive cla­uzele care nu au fost negociate individual și au ca obiect sau efect: acordarea permisiunii pro­fesionistului de a reține sumele plătite pentru bunurile, lucră­rile sau servicii care nu au fost încă furnizate de către acesta; solicitarea de la consumatorul care nu și-a executat obligația fără justificare a unei penalități disproporționate în raport cu prejudiciul cauzat prin neexecu­tarea obligațiilor contractuale.

Respectiv, sunt nule clauze­le abuzive, precum și clauzele prin care se derogă de la dispozițiile legale de la care este interzis a se deroga în detrimen­tul consumatorului (nulitatea de protecție).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor