29 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Bunurile ce pot fi urmărite

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Bunurile ce pot fi urmărite
Sfatul avocatului. Bunurile ce pot fi urmărite
haryanaexpress.in

Din cauza că nu am reuşit să dau la timp datoriile, cre­ditorii m-au dat în judecată, după care au venit cu execu­torul judecătoresc şi mi s-a pus sechestru pe toate bunuri­le, inclusiv pe casa în care locuiesc cu familia. Poate oare executorul să-mi ia toate bunurile?

Alexandru D., Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Nu, executorul nu era în drept să vă sechestreze toate bunurile, or există bunuri care sunt excluse de la urmărire.

Potrivit prevederilor Codului de executare, nu pot fi urmărite următoarele bunuri ale debito­rului persoană fizică: bunurile de uz personal sau casnic, in­clusiv mobilierul, care sunt in­dispensabile traiului debitorului persoană fizică și al membrilor familiei lui, destinate întreținerii unui mod de trai rezonabil, cu condiția ca valoarea fiecăru­ia dintre aceste bunuri să nu depășească 2000 de lei; bunuri­le copiilor debitorului; ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care a fost decorat debitorul sau membrii familiei sale; pro­dusele alimentare necesare de­bitorului și familiei lui timp de trei luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, animalele destinate producției de alimente pentru subzistență și hrana necesară pentru aces­te animale; inventarul agricol, inclusiv animalele nedestinate producției de alimente folosi­te pentru lucrările agricole sau casnice, hrana pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, dacă debi­torul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură; com­bustibilul, inclusiv cărbunele și lemnele, necesare debito­rului și membrilor familiei lui pentru prepararea bucatelor şi încălzirea locuinţei, calculat pentru trei luni de iarnă; obiec­tele de cult religios, portretele de familie, verighetele sau alte obiecte care au o valoare sen­timentală sau personală, cu excepția bijuteriilor sau a altor obiecte de lux; obiectele ne­cesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea profesi­ei sau ocupației; mijloacele de transport speciale pentru per­soanele cu dizabilităţi, obiec­tele indispensabile persoanelor cu dizabilități și cele destinate îngrijirii bolnavilor; autovehicu­lul care valorează cel mult cinci salarii medii pe economie, dacă acesta este în mod indispensa­bil necesar debitorului și mem­brilor familiei lui; bunul imobil cu destinație locativă în care debitorul are stabilit domiciliul, cu condiția ca debitorul și so­ţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptat, sau persoana aflată la întreţinerea debitorului să nu aibă o altă locuință  în proprie­tate sau în folosință, iar valoa­rea prevăzută în documentele executorii conform cărora este sechestrat să nu depășească 12 salarii medii pe economie, măsurile asigurătorii asupra bu­nului menținându-se pe durata executării, fără a afecta dreptul de posesie și folosință al debi­torului; animalele de companie, cu excepția celor crescute în scopuri comerciale; alte bunuri care, conform legii, nu pot fi ur­mărite.

Prevederile date nu împiedi­că urmărirea bunurilor gajate/ipotecate de către persoanele în favoarea cărora s-a constituit gajul/ipoteca.

Deci, casa în care locuiţi cu familia nu poate fi urmărită dacă aveţi acolo domiciliul, cu condiţia că nici dvs., nici rudele indicate mai sus nu au în propri­etate sau folosinţă o altă locuin­ţă şi datoria să nu fie mai mare de 12 salarii medii pe economie (pentru anul 2021 – 104.592 lei (12 x 8716 lei)).

De asemenea, este stabilită consecutivitatea urmăririi bu­nurilor debitorului, şi anume de comunul acord al părţilor în procedura de executare, ţinân­du-se cont de prioritatea inte­reselor creditorului.

În cazul în care debitorul nu indică în ce consecutivitate so­licită să fie urmărite bunurile sale, consecutivitatea va fi sta­bilită de creditor, în comun cu executorul judecătoresc, ţinân­du-se cont de următoarea con­secutivitate: în primul rând, vor fi urmărite bunurile personale ale debitorului libere de gaj sau de ipotecă şi mijloacele băneşti; în al doilea rând, vor fi urmărite bunurile debitorului care se află în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, libere de gaj sau de ipotecă; în al trei­lea rând, vor fi urmărite bunurile gajate sau ipotecate; în ultimul rând, va fi urmărit bunul imobil în care domiciliază debitorul.

Executorul va ţine cont obli­gatoriu, la stabilirea consecu­tivităţii, de faptul că, în cazul documentelor executorii privi­toare la creanțe a căror valoare nu depășește 12 salarii medii pe economie, urmărirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar aces­tea nu pot fi valorificate sau nu pot acoperi valoarea creanței urmărite, cu condiția că bunul imobil urmărit nu este unicul domiciliu al debitorului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor