20 iunie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Amenda contravenţională

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Amenda contravenţională
Sfatul avocatului. Amenda contravenţională
autoblog.md

În urma încălcării Regulamentului circulaţiei rutiere mi-a fost întocmit un proces verbal şi aplicată o amendă. Nu am achitat-o şi acum mi-a venit o scrisoare de la un executor judecătoresc de încasare silită a amenzii şi chel­tuielilor de executare.

Când şi cum urmează a fi achitată o amenda şi în ce condiţii, ce consecinţe pot fi, dacă refuzi să o achiţi?

Alexandru T., mun. Bălţi

  Sfatul avocatului. Amenda contravenţională

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Amenda contravenţională este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în li­mitele prevăzute de Codul con­travenţional. Ea se stabileşte în unităţi convenţionale. O uni­tate convenţională este egală cu 50 lei.

Amenda se aplică persoa­nelor fizice de la una la 500 de unităţi convenţionale, iar per­soanelor cu funcţie de răspun­dere – de la 10 la 1500 de uni­tăţi convenţionale, şi se achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia.

Amenzile aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor se vi­rează în bugetul de stat, cu ex­cepţia celor prevăzute de lege.

Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteş­te în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştin­ţă a deciziei de aplicare a sanc­ţiunii contravenţionale. În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de apli­care a sancţiunii contravenţio­nale şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenţionale, până la cer­cetarea judecătorească.

Evidența executării sancțiu-nilor amenzilor se ține în Re­gistrul debitorilor. Conținutul Registrului debitorilor, modul de ținere a acestuia și mo­dul de evidență a executării sancțiunilor amenzilor se regle­mentează de către Guvern.

Dacă persoana fizică sau juridică nu a achitat amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii acesteia, se pro­cedează conform reglementă­rilor Codului de executare. În cazul în care achitarea amenzii nu este posibilă din cauza lip­sei ori a insuficienței bunurilor sau din cauza eschivării cu rea-voință a contravenientului de la achitarea acesteia, instanța de judecată poate înlocui suma neachitată a amenzii, după caz, cu: amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi li­mita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de 1500 de unităţi convenţio­nale; privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la şase luni la un an; muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculân­du-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore; arest contravenţional, cal­culându-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont că durata arestului contravenţi­onal este de la 3 la 15 zile, şi 30 de zile în cazul concursului de contravenţii sau al cumulului de hotărâri de sancţionare.

Suma neachitată a amenzii stabilite pentru contravențiile în domeniul circulaţiei rutiere poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la şase luni la un an.

Amenda se înlocuieşte de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială îşi are se­diul autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, la demersul acestuia sau al procurorului care a examinat cauza. În cazul în care sancțiunea este aplicată de către instanța de judecată, înlocuirea se efectuează de că­tre instanța care a judecat cau­za în fond, la demersul execu­torului judecătoresc.

Amenda contravenţională se aplică şi persoanelor juridice în limitele stabilite de articolul din partea specială a cărţii în­tâi a prezentului cod, după caz de la 10 la 1500 de unităţi con­venţionale; în mărimea valorii produsului, serviciului respectiv care constituie obiectul contra­venţiei, dar nu mai puţin de va­loarea limitei maxime în unităţi convenţionale, în cazul în care acest fapt este prevăzut expres de norma materială din partea specială a cărţii întâi.

Suma neachitată a amen­zii stabilite persoanei juridice poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anu­mită activitate pe un termen de la şase luni la un an.

În cazul dvs. nu aveţi de ales şi urmează să achitaţi integral amenda stabilită prin decizia agentului constatator la întoc­mirea procesului-verbal cu pri­vire la contravenţie, precum şi cheltuielile de executare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și