24 ianuarie 2022
Chisinau
Social

Propunerile CNSM de modificare a Codului muncii, discutate la ședința tripartite

Loading
Social Propunerile CNSM de modificare a Codului muncii, discutate la ședința tripartite
Propunerile CNSM de modificare a Codului muncii, discutate la ședința tripartite
rabota.md

Acordarea concediului de odihnă anual în afara progra­mării stabilite, acordarea con­cediilor de odihnă anuale supli­mentare plătite, durata cărora nu este limitată, dar și acorda­rea dreptului preferențial la an­gajare, salariaților concediați în legătură cu reducerea număru­lui sau a statelor de personal din unitate, sunt doar câteva dintre propunerile Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol-dova (CNSM), care au fost ac­ceptate pentru modificarea Codului muncii (CM).

Propunerile sindicaliștilor au fost discutate, recent, în cadrul ședinței grupului de lucru tripartit, format sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

Deși în ședințele grupului de lucru tripartit au loc adesea dezba­teri în contradictoriu, reprezentanții partenerilor sociali au convenit asupra anumitor propuneri pentru modificarea Codului muncii, care cuprind inclusiv o parte din cele înaintate de CNSM. Celelalte pro­puneri ale sindicatelor urmează să fie examinate ulterior.

Printre alte propuneri se re-găsește și definirea noțiunii „anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual”. În acest sens urmează să fie completat Codul muncii cu art. 1131. De ase­menea, s-a propus acordarea drep­tului părților raporturilor de muncă de a conveni, la substituirea terme­nului de preavizare în cazul conce­dierii, cu o compensație băneas­că, care nu poate fi mai mică decât cuantumul salariului mediu pentru perioada de preavizare corespun­zătoare. Totodată, sindicaliștii cer protecția drepturilor salariaților prin intermediul contractelor co­lective de muncă în cazul intentă­rii procedurii de insolvabilitate a unității (în acest sens, va fi com­pletat art. 33 din Codului muncii, conform propunerii Federației Sindicatelor „Agroindsind”).

O altă propunere se referă la perfecționarea procedurii de apli­care a sancțiunii disciplinare, prin stabilirea dreptului salariatului săatragă experți în domeniu în co-misia de anchetă de serviciu ca reprezentanţi din partea acestu­ia (în acest sens va fi completat art. 208 CM) și altele.

„Toate propunerile pentru amen­darea Codului muncii, susținute de grupul de lucru tripartit, vor fi înaintate pentru examinare și avizare în modul stabilit de legislație, fapt care va permite tuturor organi-zațiilor-membre ale CNSM să-și exprime obiecțiile sau propunerile suplimentare asupra acestora”, se precizează în nota informativă la Hotărârea Comitetului Confederal al CNSM despre examinarea pro­punerilor sindicatelor de modifica­re și completare a Codului muncii.

Până acum, CNSM a înain­tat grupului de lucru tripartit circa 40 de propuneri pentru amenda-rea Codului muncii. Obiective­le principale ale acestor propuneri vizează procedura de încheiere și desfacere a contractului individu­al de muncă, acțiunea contractu­lui colectiv de muncă în cazul in­tentării procedurii de insolvabilitate a unității, garanțiile salariaților la efectuarea examenelor medica­le periodice, termenul de preavi­zare în caz de  încetare a contrac­tului individual de muncă, dreptul preferențial la (re)angajare a sa-lariaților concediați în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal și altele.

O parte din propunerile CNSM înaintate spre examinare grupului de lucru tripartit au fost deja trans­puse în Codul muncii, prin Legea nr. 115 din 9.07.2020 pentru modifica­rea și completarea Codului muncii nr. 154/2003.

Actualmente, tabelul cu propu­nerile unificate, pentru amenda­rea Codului muncii, înaintate gru­pului de lucru tripartit de partene­rii sociali, precum și de unele mi­nistere, agenții, reprezentanți ai investitorilor străini, reprezentanți ai societății civile și alții conține peste 65 de pagini.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya