23 septembrie 2023
Chisinau
Economie

Proiect de lege pentru liberalizarea pieţei produselor petroliere

Loading
Economie Proiect de lege pentru liberalizarea pieţei produselor petroliere
produse-petroliere

Foto: flickr.com

Un proiect de modificare şi completare a Legii privind piața produselor petroliere a fost înaintat Guvernulu­lui spre aprobare. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Economiei, documentul are scopul de a fa­cilita activitatea de între­prinzător prin admiterea de noi companii pe această piaţă, precum şi de a redu­ce cheltuielile operatorilor de pe piaţa respectivă.

 

Proiectul de lege prevede ex­cluderea obligativităţii ca im­portatorii de produse petroliere principale să dispună de depozite proprii sau închiriate pentru păs­trarea unor volume de minimum 5000 de metri cubi de aseme­nea produse. Totodată, pentru importatorii de gaz lichefiat se propune să fie anulată obligati­vitatea de a avea depozite proprii sau închiriate pentru păstrarea unui volum minim de 150 de me­tri cubi de acest tip de gaz. Do­cumentul vizează şi excluderea condiției ca aceşti importatori să dispună de capital propriu în sumă de opt milioane de lei.

Proiectul mai propune exone­rarea licențierii importurilor de produse petroliere pentru con­sum propriu al entităților econo­mice (gospodării agricole, com­panii de transport etc.), dar fără drept de comercializare pe piața internă. Aceasta va fi înlocuită printr-un sistem de notificare privind volumele și tipul de pro­dus ce urmează a fi importat și prin completarea unei declarații pe propria răspundere a agentu­lui economic implicat în astfel de operațiuni.

Specialiştii sunt de părere că modificările propuse vor avea un impact benefic atât asupra consumatorilor, cât și a mediului de afaceri prin eliminarea barie­relor de penetrare pe piață, limi­tarea practicilor abuzive de for­mare a prețurilor şi excluderea carențelor existente în mediul concurențial. Eforturile depuse în această direcţie vor fi conti­nuate până la liberalizarea tota­lă a pieței produselor petroliere, conform principiilor economiei de piață.

Astfel, în scopul evitării unor volatilități majore pe piața pro­duselor petroliere, se propune ca prețurile maxime de comer­cializare cu amănuntul şi cu ri­dicata a produselor petroliere principale să fie calculate în baza cotațiilor Platt’s Mediterranean. Aceste cotaţii reprezintă prețurile de referință pentru majorita-tea tranzacțiilor cu produse pe­troliere din zonă.

Totodată, proiectul include prevederi ce oferă Agenţiei Na­ţionale pentru Reglementare în Energetică dreptul de a interveni în stabilirea plafoanelor marje­lor în cauză atunci când rata de schimb va înregistra modificări mai mari de trei la sută de la rata de referință anterioară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand