18 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, un început pozitiv

Loading
Fără categorie Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, un început pozitiv
Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, un început pozitiv
inspectia-muncii-a-sindicatelor

Foto: vocea.md

Vizitele efectuate la în­treprinderi de către inspec­torii Muncii ai Sindicatelor au generat evoluţii pozitive privind asigurarea protecţiei drepturilor şi a inte­reselor salariaţilor, care se materializează inclusiv prin crearea de noi organi­zaţii sindicale. Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, a menţionat, în cadrul şedinţei Comite­tului Confederal al CNSM din această săptămână, că semnale în acest sens par­vin din partea angajatori­lor.

 

 

„Experţii Inspectoratu­lui Muncii al Sindicatelor pun accentul în conlucra­rea lor cu angajatorii pe asigurarea conducătorilor cu materiale informative, căutarea celor mai bune soluţii, pe practicile poziti­ve care pot fi preluate. Unii dintre patroni recunosc faptul că există norme pe care nu le cunosc şi sunt bucuroşi dacă au de unde învăţa”, a afirmat preşedin­tele CNSM.

Cu referire la conlucra­rea structurii respective a sindicatelor cu Inspectora­tul de Stat al Muncii, Oleg Budza a apreciat că aceasta este în ascensiune. Totoda­tă, periodic au loc întâlniri ale reprezentanţilor celor două instituţii care au sco­pul de a identifica modali­tăţi optime de interacţiune şi completare reciprocă a eforturilor depuse.

În context, preşedinta Consiliului de Femei al CNSM, Liuba Rotaru, a adus mulţumiri repre-zentanţilor inspectoratului pentru activitatea desfăşu­rată în 2013. Dânsa a con­statat că la unitățile econo­mice care au fost vizitate de inspectorii sindicali au început să se producă unele schimbări îmbucurătoare, iar conducătorii dau dova­dă de mult respect pentru perseverenţa şi profesiona­lismul acestor specialişti.

 

g_cnsm

Sindicatele au avut o idee excelentă atunci când au creat o inspecţie proprie a muncii

 

Liuba Rotaru a propus în context ca, pe viitor, în planul vizitelor pe care le preconizează inspectorii Muncii ai Sindicatelor să fie incluse şi organizaţiile de stat care doresc, de ase­menea, să cunoască unele practici inovatoare. Toto­dată, vorbitoarea a solicitat ca în informaţiile elabora­te de această structură să fie specificate separat date referitoare la femei. Şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Andrei Adam, a menţionat că în 2013 ex­perţii acestei structuri au efectuat vizite la 210 orga­nizaţii sindicale primare care cuprind circa 34 de mii de locuri de muncă.

În urma vizitelor respecti­ve au fost consemnate aproape 4400 de încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislati­ve şi normative din domeniul muncii.

Cele mai multe dintre aces­tea se referă la normele de asi­gurare a securităţii şi sănătăţii în muncă. Totodată, activităţile întreprinse au scos în evidenţă că cel mai frecvent angajatorii încalcă prevederile legale ce ţin de modificarea contractelor in­dividuale de muncă sau de pro­cedurile de concediere în cazul reducerii numărului sau a state­lor de personal.

Alte discordanţe vizează efec­tuarea controalelor medicale la încadrare, precum şi a celor pe­riodice, lipsa evaluării riscurilor profesionale, admiterea la lucru a unor persoane fără pregătire profesională sau instruire în se­curitatea şi sănătatea în muncă.

De asemenea, sunt depistate foarte multe cazuri de admite­re a desfăşurării activităţii în condiţii de risc sporit, fără echi­pament de protecţie, ignorare a prevederilor contractelor co­lective de muncă, tăinuirea sau anunţarea cu întârziere a cazu­rilor de accidente de muncă etc.

Unul dintre aspectele activi­tăţii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor este promovarea creării comitetelor pentru secu­ritate şi sănătate în muncă. Pe parcursul anului 2013, experţii inspectoratului au acordat aju­tor metodologic la constituirea a 49 de comitete de acest fel şi au contribuit la organizarea instru­irii în materie a conducătorilor, specialiştilor şi a altor categorii de personal.

 

Consultaţiile experţilor

 

În cadrul vizitelor la între­prinderi, inspectorii au oferit consultaţii salariaţilor şi anga­jatorilor despre aplicarea le­gislaţiei muncii, a normelor de securitate şi sănătate în muncă, au acordat ajutor practic la eva­luarea riscurilor profesionale şi la soluţionarea problemelor pri­vind remunerarea muncii.

Andrei Adam a accentuat că au fost întreprinse măsuri pen­tru ca încălcările consemnate să fie soluţionate cu forţele proprii ale întreprinderilor. În acelaşi timp, au fost constatate un şir de contradicţii în legislaţie şi pe parcursul anului 2014 ur­mează a fi lansate iniţiative de modificare a legislaţiei şi adu­cere în concordanţă cu cerinţele convenţiilor internaţionale, ale actelor normative în vigoare în Republica Moldova.

De asemenea, în 2013 au fost examinate şi soluţionate 16 pe­tiţii care au parvenit la Inspec­toratul Muncii al Sindicatelor. În prezent, un şir de organi­zaţii primare solicită suport la atestarea locurilor de muncă, la elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în mun­că, a contractelor colective de muncă.

 

Cercetarea accidentelor

 

O problemă cu care se con­fruntă în activitatea sa Inspec­toratul Muncii al Sindicatelor este legată de cercetarea acci­dentelor de muncă, în special, de faptul că informaţia despre producerea acestora este pre­zentată cu întârziere. Chiar şi Inspectoratul de Stat al Muncii a constatat că aproximativ 24 la sută din informaţiile respecti­ve nu sunt comunicate la timp, ceea ce constituie un impedi­ment în investigarea obiectivă a accidentelor, a afirmat Andrei Adam.

 

g_cnsm

Cel mai frecvent sunt încălcate normele privind securitatea şi sănătatea în muncă

 

Şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a mai specificat că pentru 2014 au fost între­prinse mai multe acțiuni ori­entate spre asigurarea unei mai bune coordonări şi colaborări dintre experţii acestei structuri şi organizaţiile sindicale.

 

Restanţele salariale

 

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a anunţat că au fost înre­gistrate mai multe cazuri de ad­mitere a restanțelor la salarii în ramurile economiei naționale. Suma totală a acestora a fost în 2013 de peste 108 milioane de lei.

Petru Chiriac a precizat că cele mai mari restanțe sunt în domeniul prestării serviciilor sociale și al producerii de măr­furi – 12 milioane de lei, silvi­cultură – opt milioane, industria construcției de mașini și aparate și învățământul profesional de profil – 4,3 milioane, construcții – patru milioane şi ocrotirea sănătății – 500 de mii de lei.

În context, s-a propus ca această chestiune să fie analiza­tă la următoarea ședință a Co­misiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective, la care să fie invitaţi resprezentanţi ai unităților economice cu datorii la achitarea salariilor.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au mai fost examinate chestiuni privind modificarea şi comple­tarea Codului muncii şi ratifi­carea Convenţiei 173 privind protecţia creanţelor lucrătorilor în cazul insolvenţei angajato­rului a Organizaţiei Internaţio­nale a Muncii. Agenda şedinţei a inclus, de asemenea, subiecte axate pe planul de acţiuni pen­tru implementarea Protocolului de cooperare privind drepturile lucrătorilor migranţi, convoca­rea şedinţei Consiliului General al CNSM etc.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi