16 august 2022
Chisinau
Social

Federația „SINDICONS” insistă asupra unui salariu minim pe ramură de 5000 de lei

Loading
Social Federația „SINDICONS” insistă asupra unui salariu minim pe ramură de 5000 de lei
Federația „SINDICONS” insistă asupra unui salariu minim pe ramură de 5000 de lei
sindicate.md

Cel de-al VII-lea Congres al Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” se desfășoară astăzi, vineri, 11 septembrie, la Chișinău. În cadrul evenimentului, Victor Talmaci, președintele federației de ramu­ră, va prezenta principalele activități desfășurate de organizație în perioada anilor 2015-2020.

Sursa citată a menționat că la 18 de­cembrie 2018 a fost semnată Convenția Colectivă în ramura construcțiilor pentru anii 2018-2022. Ulterior, au fost aprobate mai multe modificări la convenție, cea mai importantă fiind salariul minim pentru ca­tegoria 1 de calificare, după cum urmează:

  • construcții, proiectări, drumuri, mecani­zare, cadastre – 3100 de lei;
  • industria extractivă, exploatarea carie­relor – 3654 de lei;
  • fabricarea cimentului, a produselor din beton, din ceramică – 3262,50 lei;
  • fabricarea sticlei – 2740,50 lei;
  • fabricarea produselor finite din metal – 2871 de lei;
  • transporturi – 2740 de lei;
  • alte activități auxiliare, prestări servicii – 2610 lei.

Potrivit lui Victor Talmaci, actualmente se atestă un nou blocaj în desfășurarea negocierilor colective în cadrul Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construcţiilor în vederea semnării Acordului de modificare a Convenției co­lective în ramura construcțiilor pentru anii 2018–2022.

Prin demersul Federației „SINDICONS” nr. 176/03 din 26.11.2019, adresat prim-ministrului Ion Chicu, federația a venit cu un șir de propuneri pentru noul Plan de ac­tivitate al Guvernului. Propunerile priorita­re au fost declararea ramurii construcțiilor sector prioritar, de importanță națională pentru economia Republicii Moldova, și stabilirea (de comun acord cu partenerii sociali) a unui salariu minim lunar în ramu­ră de 5.000 de lei, începând cu 1 martie 2020.

Prin demersul nr. 03/03 din 16.01.2020, președintele Federației „SINDICONS” a so­licitat președintelui Comisiei pentru con­sultări și negocieri colective din ramura construcțiilor inițierea cât mai curând a ne­gocierilor în vederea modificării Convenției colective în ramura construcțiilor și con­vocarea ședinței comisiei. Astfel, la 18 fe­bruarie 2020, a fost convocată ședința Co­misiei ramurale, în cadrul căreia partenerii sociali patronat-sindicat au înaintat proiec­tul Acordului de modificare a Convenției colective în ramura construcțiilor pentru anii 2018–2022, în redacția căruia se pro­pune stabilirea salariului minim tarifar pentru categoria I de calificare în ramura construcțiilor de 5.000 de lei. Acordul vizat a fost respins de către membrii comisiei din partea Ministerului Economiei și In­frastructurii. Aceștia nu au acceptat salariul respectiv pentru obiectivele de construcţii finanţate din bugetul public naţional, ceea ce constituie o concurență neloială pentru companiile de construcții, or, toate între­prinderile din construcţii sunt unităţi cu autonomie financiară.

În urma multiplelor discuții dintre președintele comisiei și coordonatorii sindicatelor şi patronatelor, ai grupuri­lor de lucru cu specialiștii pe domenii din cadrul ministerului, federațiilor patronale și sindicale, în lipsa unui rezultat și ur­mare a refuzului Ministerului Economiei și Infrastructurii de a accepta modificările la Convenția colectivă, prin demersul nr. 59/03 din 24.06.2020, Federația „SINDI­CONS” a solicitat convocarea repetată a Comisiei pentru consultări și negocieri colective în ramura construcțiilor, la 2 iulie 2020. În cadrul ședinței, membrii comisiei din partea patronatului și sindicatului au reiterat acordul comun de stabilire a sala­riului tarifar pentru I categorie de calificare de 5.000 de lei. În urma discuțiilor con­tradictorii, reprezentanții ministerului au refuzat în continuare acceptarea inițiativei comune și au propus ca valoarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare să fie în valoare de 3600 de lei.

În acest context, de comun acord, mem­brii din partea patronatelor și sindicatelor au ajuns la un compromis, ca acest salariu să fie de 4300 de lei, propunere care, prin răspunsul nr. 10/2-4001 din 06.07.2020, a fost din nou refuzată neîntemeiat de că­tre Ministerul Economiei și Infrastructuri, reprezentanții acestuia subliniind că „pro­punerile trebuie să corespundă condițiilor de claritate, accesibilitate și previzibilitate”. Or, în toată această perioadă de negocieri, reprezentanții ministerului de resort nu au prezentat în scris nici un calcul sau aspecte juridice și economice privind crearea sa­lariului tarifar pentru I categorie, contrar adresărilor noastre multiple, unde am in­dicat expres modul de calculare a sumei propuse.

Pentru deblocarea situației, Federația „SINDICONS” a depus o plângere la Con­siliul pentru prevenirea și eliminarea dis­criminării și asigurarea egalității, prin care a sesizat că astfel de practici sunt ilegale, favorizează dezvoltarea concurenţei nelo­iale, a muncii la negru şi achitării salariului „în plic”, dar cel mai important, conduce la discriminarea salariaților din ramură. Astfel, angajații care lucrează la obiective de construcţii finanţate din bugetul public naţional sunt discriminați în raport cu cei care lucrează la obiective private prin nive­lul de salarizare. Or, la cei dintâi, drepturile salariale sunt achitate conform salariului minim pe economie în sectorul real, iar cei care execută lucrări în sectorul privat sunt remunerați conform Convenției colective și Hotărârii Nr. 743 din 11-06-2002 „Cu privi­re la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.

Federația „SINDICONS” și Federația Pa­tronală din Construcții au depus o plânge­re comună și la Consiliul Concurenței, prin care au sesizat concurența neloială pentru companiile de construcții. Întrucât toate întreprinderile din construcţii sunt unităţi cu autonomie financiară, refuzul Ministe­rului Economiei și Infrastructurii de accep­tare a propunerilor partenerilor sociali de stabilire a salariului menționat și pentru obiectivele de construcţii finanţate din bu­getul public naţional constituie un abuz de poziţie dominantă din partea oficialilor.

În cadrul congresului, sindicaliștilor din ramura construcții li se va propune spre aprobare șapte rezoluții, pe care ulterior le vor expedia factorilor de decizie din R. Moldova. Acestea vizează apărarea drep­turilor şi a intereselor profesionale, soci­al-economice ale membrilor de sindicat, Convenţiile colective şi contractele colec­tive şi individuale de muncă, parteneria­tul social, organizarea și recrutarea de noi membri, activitatea profesională, femeile și tineretul.

În situaţia în care s-a ajuns, sindicate­le au sarcina de a lupta cu toate mijloa­cele posibile pentru a apăra interesele şi drepturile membrilor de sindicat. Federaţia „SINDICONS” va pleda în continuare pen­tru majorarea salariului tarifar și de funcție în ramura construcţiilor şi industria mate­rialelor de  construcţie prin negocieri co­lective anuale, în scopul menţinerii lui la un nivel care ar justifica funcţia de protecţie a salariilor faţă de nivelul preţurilor, majora­rea ponderii salariului în preţul de cost al producţiei.

Totodată, activitățile sindicaliștilor din construcții se vor axa asupra stabilirii sa­lariilor, în conformitate cu mecanismul cerere–ofertă, creării unui sistem de sala­rii competitive, obţinerii unei prevederi în Codul muncii, care ar obliga toţi angajato­rii să implementeze salariul minim tarifar negociat la nivel de branşă. Sindicatul de ramură va cere insistent protejarea pieţei interne a forţei de muncă în cazul inves­tiţiilor străine, cu participarea investiţiilor din bugetul de stat, ponderea forţei de muncă autohtonă fiind de cel puţin 50%, neadmiterea utilizării ineficiente a forţei de muncă (concedii fără plată, program redus de muncă, staţionări necondiţio­nate etc), promovarea şi adoptarea legii privind şomajul tehnic (staţionări pe timp de iarnă din cauza timpului nefavorabil), utilizând în acest domeniu experienţa şi practica constructorilor din România şi din alte ţări europene, adoptarea Legii privind crearea fondului de protecție socială în pe­rioadă de intemperii și epidemii, cum ar fi COVID-19, susţinerea necondiţionată a membrilor de sindicat contra concedierilor în masă şi individuale, obţinerea prin con­tractul colectiv de muncă a unor prevederi care ar încuraja membrii de sindicat care demonstrează performanțe în muncă.

Cu detalii privind Congresul Federației „SINDICONS” vom reveni în numărul ur­mător al ziarului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor