26 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Executorul judecătoresc: statutul și activitatea acestuia

Loading
Cetăţeanul şi legea Executorul judecătoresc: statutul și activitatea acestuia
Executorul judecătoresc: statutul și activitatea acestuia
avocat.ro

Vă rog să ne spuneți care sunt aspectele principale ale activității executorului judecătoresc, ce constituie abate­re disciplinară și care este termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere disciplinară a acestuia?

Valentin Melniciuc, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

În primul rând, răspunderea disciplinară a executorului judecăto­resc are particularitățile sale specifice, care o diferențiază de răspun­derea disciplinară specifică relațiilor clasice de muncă reglementate prin Codul muncii. În al doilea rând, executorul judecătoresc nu are statut sau calitatea de salariat.

Executorul judecătoresc este persoană fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de legislație.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 113 din 17.06.2010 (Legea nr. 113/2010), este exponentul puterii de stat. Doar executorul jude­cătoresc licențiat și învestit în condițiile legii poate efectua executa­rea silită.

 

Executorul judecătoresc este independent în activitatea sa și se supune numai legii

 

Activitatea executorului judecătoresc nu este activitate de între­prinzător. Această activitate (a executorului judecătoresc) se desfă­şoară în condițiile legii, cu respectarea drepturilor și a intereselor le­gitime ale părților în procedura de executare.

Executorul judecătoresc este independent în activitatea sa și se supune numai legii. Orice imixtiune în activitatea de executare a documentelor executorii este inadmisibilă și atrage răspundere în condițiile legii.

Obligațiile executorului judecătoresc (de exemplu: să accepte toate cererile de punere în executare a documentelor executorii; să ofere părților în procedura de executare și reprezentanților acestora posibilitatea de a lua cunoștință de materialele procedurii de execu­tare; să păstreze secretul comercial, fiscal și cel bancar, să nu divulge informațiile și faptele care i-au devenit cunoscute în procedura de executare; să dea dovadă de o înaltă cultură în activitatea profesiona­lă și să fie imparțial și altele), sunt determinate prin art. 8 din Legea nr. 113/2010.

Cu referire la abaterile disciplinare ale executorilor judecătorești, art. 21 din Legea nr. 113/2010 dispune că executorul judecătoresc răspunde disciplinar pentru săvârșirea unei abateri disciplinare.

Potrivit aceluiași articol din Legea prenotată, pentru executorul judecătoresc constituie abatere disciplinară: nerespectarea secretu­lui profesional; încălcarea gravă sau sistematică a obligațiilor pro­fesionale stabilite de lege; încălcarea modului și a termenelor de comunicare a actelor întocmite de executorul judecătoresc părților în procedura de executare și/sau reprezentanților acestora, neacor­darea posibilității de a lua cunoștință sau de a efectua copii de pe materialele din dosarul de executare; tergiversarea sistematică sau neglijența gravă în efectuarea lucrărilor legate de procedura de exe­cutare; încălcarea, din motive imputabile executorului judecătoresc, a termenului de îndeplinire a acțiunilor procedurale sau refuzul ne­motivat de a efectua acte de executare; încălcarea gravă a Codului deontologic; absența nejustificată de la birou mai mult de două zile lucrătoare consecutive și altele.

În ceea ce privește termenul de prescripție pentru tragerea la răs­pundere disciplinară a executorului judecătoresc, potrivit alin. (1) al art. 21 prim din Legea nr. 113/2010, sancțiunea disciplinară se aplică în termen de cel mult trei ani de la data săvârșirii abaterii disciplina­re de către executorul judecătoresc. Prin derogare de la prevederile acestei norme legale ((alin. (1) al art. 21 prim din Legea nr. 113/2010), în cazul în care dintr-o hotărâre a unei instanțe judecătorești naționale sau internaționale rezultă săvârșirea unei abateri disciplinare de că­tre executorul judecătoresc, sancțiunea disciplinară se aplică în ter­men de un an de la data devenirii irevocabile a hotărârii instanței judecătorești naționale sau internaționale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand