17 septembrie 2021
Chisinau
Economie

Economia țării a început să-şi revină, pe fondul relaxării restricțiilor

Loading
Economie Economia țării a început să-şi revină, pe fondul relaxării restricțiilor
Economia țării a început să-şi revină, pe fondul relaxării restricțiilor
Vocea poporului

Economia Republicii Mol­dova, în anul 2021, a înce­put sa-și revină, puțin câte puțin, pe fondul relaxării restricțiilor ce țin de pan­demia de Covid-19. Aceasta este una dintre concluziile publicate de Banca Mondi­ală în ediția de primăvară a Perspectivelor Economice pentru Republica Moldova.

Potrivit documentului, incer­titudinile ce planează în jurul evoluției pandemiei vor menține încă economia sub potențial. Totuși, se estimează o revenire a PIB-ului la 3,8% în 2021, presu­punând condiții mai favorabile, inclusiv datorită campaniei de vaccinare. Economia va căpăta avânt, fiind susținută de redre­sarea veniturilor disponibile, în parte, datorită remiterilor, impul-sului fiscal pozitiv și politicii mo­netare. Se anticipează că majo­ritatea sectoarelor își vor reveni, agricultura fiind liderul acestei redresări, după ce a avut un an prost în 2020.

„Afectată de pandemie și de seceta severă, economia s-a con­tractat în anul 2020, PIB-ul înre­gistrând o scădere de 7 procente. Factorii principali ce au determi­nat acest declin al PIB-lui au fost consumul populației, care, de asemenea, a scăzut cu 7 la sută, urmat de investiții și de stocuri. Pe partea de ofertă, măsurile de carantină au dus la o stopare a comerțului și a producției indus­triale, iar seceta severă a afectat agricultura. Nive­lul de ocupare a atins mi­nimul ultimilor cinci ani. În anul 2021, economia a început treptat să-și revi­nă, însă majoritatea indi­catorilor pe termen scurt se mențin încă în zona negativă”, se arată în ra­portul Băncii Mondiale.

La momentul actual, se menține dificilă și situația fiscală. Față de nivelul pre-Covid-19, veniturile fiscale au crescut cu aproximativ 0,3 pp din PIB, în timp ce chel­tuielile au crescut cu 4,1 pp. Prin urmare, deficitul fiscal a atins un maxim al ultimilor zece ani, de 5,1 procente (inclusiv o creștere de 1 pp a soldurilor) din PIB în 2020. Cheltuielile din domeniul sănătății (+64 de procente) și plățile sociale (+6,2 procente) continuă să crească. Datoria pu­blică și cea garantată a crescut cu 8 pp, ajungând la 35,2 procente din PIB în 2020.

Pe termen mediu, Banca Mon­dială anticipează ca deficitele fiscale să rămână mai mari decât nivelurile istorice. „Pe viitor, con­siderăm că poziția fiscală va fi problematică, deoarece întreprin­derile sunt într-o situație dificilă, iar gospodăriile suferă de condiții nefavorabile pe piața muncii. Drept rezultat, este de așteptat ca datoria publică să crească constant, rămânând, totuși, rela­tiv scăzută conform standardelor internaționale”, potrivit Băncii.

 

Succesul, legat și de campania de vaccinare

Referindu-se nemijlocit la per­spectivele Republicii Moldova, Banca Mondială menționează că acestea sunt marcate de riscuri negative substanțiale, iar fragila redresare depinde și de succesul campaniei de vaccinare. Riscurile interne sunt relaționate cu in­stabilitatea politică, slăbiciunea instituțională și constrângerile de ordin politic în implementa­rea reformelor sistemului judiciar și a celor structurale. Avansarea reformelor structurale pe ter­men lung, pe fundalul măsurilor de recuperare economică și al frământărilor politice, este de o importanță primordială. Capaci­tatea de a reduce impactul crizei și a sprijini redresarea economi­că va depinde în mod esențial de finanțarea externă, în mod speci­al, de negocierea reușită a unui nou program al FMI. De aseme­nea, pe viitor, conducerea țării va trebui să gestioneze inegalitatea de șanse și să accelereze crearea de locuri de muncă în sectorul privat. În sfârșit, așa cum a ară­tat episodul de secetă severă din anul 2020, economia este foarte vulnerabilă la episoadele de vre­me extremă.

 

Se anticipează o menținere a creșterii economice și în 2022

 

De asemenea, după o contrac­tare severă, nemaiîntâlnită după recesiunea globală din 2009, Moldova va înregistra o redre­sare modestă. Se anticipează o menținere a creșterii economice în 2022 la nivelul din 2021, cu o atingere lentă a potențialului în 2023. Toate sectoarele vor înregis­tra o redresare, pe măsură ce în­crederea consumatorilor și a investitorilor va crește pe fundalul unor condiții externe mai favorabile și a politicilor monetare și fiscale expansioniste. Se anticipează că deficitul de cont curent se va de­teriora în 2021, pe măsu­ră ce exportul de produse alimentare va fi mai mic, concluzionează raportul Băncii Mondiale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și