25 iunie 2024
Chisinau
Congres

CNSM și-a stabilit obiectivele strategice pentru următorii cinci ani

Loading
Congres CNSM și-a stabilit obiectivele strategice pentru următorii cinci ani
CNSM și-a stabilit obiectivele strategice pentru următorii cinci ani
Vocea poporului

Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) și-a desfășurat vineri, 3 iunie, lucrările Congresului IV, apreciat pe bună dreptate drept evenimentul anului. La lucrările Congresului au participat 198 de delegați, reprezentanți ai Centrelor Sindicale Național–Ramurale din Chișinău și din teritoriu.

Pe lângă faptul că delegații la Congres au aprobat raportul de activitate privind rea­lizarea Strategiei CNSM pe anii 2017-2022 și obiectivele pentru anii 2022-2027, ei au adoptat și o serie de documente importante pentru mișcarea sindicală.

Discuțiile în cadrul Congresului nu au fost ușoare, pe alocuri cu replici ascuțite, dar în limitele decenței, de fapt, acest lucru dove­dind încă o dată că mișcarea sindicală nu e nici o structură amorfă, nici una de origine totalitară, iar democrația s-a aflat la ea acasă. Mișcarea sindicală se află pe drumul cel bun și principalele ei caracteristici sunt liberta­tea, solidaritatea, coeziunea, transparența.

Cele 5 obiective generale ale CNSM pen­tru următorii cinci ani sunt: promovarea unui trai decent și a principiilor muncii decente; protecția efectivă în muncă și securitate so­cială pentru membrii de sindicat; asigurarea respectării drepturilor membrilor de sindi­cat; menținerea și dezvoltarea parteneria­tului social la toate nivelurile; consolidarea și dezvoltarea mișcării sindicale, garantarea democrației sindicale.

Totodată, direcțiile de activitate în care sunt stabilite obiectivele specifice pentru următoarea perioadă sunt: protecția sala­riilor și veniturilor populației;  ocuparea și protecția pe piața forței de muncă, com­baterea economiei informale; securitatea socială; dialogul social; drepturile sindica­le și dreptul muncii; securitatea și sănăta­tea în muncă; consolidarea și dezvoltarea instituțională; strategiile pentru tineret; asigurarea egalității de gen în sindicat; educația și formarea sindicală continuă; cola­borarea internațională; activitatea informațională; politica financiară și patrimonială.

În cele ce urmează, vom reflecta pe scurt raportul prezentat de președintele în exercițiu Igor Zubcu, ce ține de realiză­rile CNSM în domeniile privind promo­varea și apărarea drepturilor și interese­lor profesionale, economice și sociale ale salariaților-membri de sindicat, consolida­rea și dezvoltarea instituțională, educația și formarea sindicală continuă, colaborarea internațională, activitatea informațională, politica financiară și patrimonială etc.

 

Protecția salariilor și veniturilor populației

Sindicatele au înaintat propuneri la toate proiectele de acte normative de modificare și completare a cadrului legal în domeniul salarizării, atât din sectorul real, cât și cel bu­getar. Mai mult decât atât, CNSM a elaborat și a înaintat, prin intermediul deputaților din Parlament, un proiect de lege care urmează să îmbunătățească situația la capitolul stabi­lirii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, prin negocieri colective la nivel național.

CNSM a înaintat de nenumărate ori Gu­vernului propunerea de stabilire a salariului minim unic pe țară la nivel de 50-60 la sută din salariul mediu pe economie, în conformi­tate cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, care să asigure respectarea princi­piului „salariul egal pentru muncă de valoare egală”, inclusiv între femei și bărbați.

Pe parcursul anilor 2017-2021, salariile angajaților din sectorul bugetar au crescut cu circa 57 la sută, datorită majorării valorii de referință de bază de la 1500 de lei la 1800 de lei, precum și a altor majorări cu caracter unic, asupra cărora au insistat sindicatele.

În perioada 2017-2021, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real s-a ma­jorat de la 2380 de lei la 2935 de lei.

 

Combaterea economiei informale

La solicitarea sindicatelor, au fost majora­te indemnizațiile acordate tinerilor specialiști din domeniul învățământului și domeniul medical la angajare, prin repartizare. Astfel, conform modificărilor unor hotărâri de Gu­vern, tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice se acordă indemnizație în mă­rime de 120 de mii de lei (câte 40 de mii de lei anual) pentru absolvenții programelor de studii superioare, și de 96 de mii de lei (câte 32 de mii de lei anual) pentru absolvenții programelor de studii profesional tehnice.

 

Securitatea socială

În perioada vizată, sindicatele au înaintat un șir de propuneri de îmbunătățire a sis­temului de asigurări sociale de stat, care să garanteze beneficiarilor prestații decente și un nivel de protecție mai înalt contra riscuri­lor sociale asigurate.

Printre cele mai importante propuneri implementate au fost:

  • reexaminarea etapizată a pensiilor pen­tru limită de vârstă pentru persoanele pen­sionate care continuă să activeze sau au activat în câmpul muncii, stabilite până la1 ianuarie 2019, precum și comprimarea etapelor de reexaminare a acestora;
  • revizuirea, de la 1 ianuarie 2021, a modalității de includere în calculul pensiei a perioadei de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, cu mărimea salariului mediu lunar pe țară, în loc de mărimea salariului minim;
  • introducerea, începând cu anul 2022, a dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă, care se acordă persoanelor care au realizat o activitate de muncă mai mare de­cât stagiul de cotizare necesar.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand