12 august 2022
Chisinau
Congres

Federația „Sindsilva” și-a trasat prioritățile pe următorii cinci ani și și-a ales noua conducere

Loading
Congres Federația „Sindsilva” și-a trasat prioritățile pe următorii cinci ani și și-a ales noua conducere
Federația „Sindsilva” și-a trasat prioritățile pe următorii cinci ani și și-a ales noua conducere
Vocea poporului

Vinerea precedentă, la Institutul Muncii al CNSM s-a desfă-șurat Congresul VI al Federației Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”, amânat din cauza pandemiei de Covid-19, la care au participat 65 de delegați din organizațiile sindicale din teritoriu.

În raportul de activitate a Comitetului Executiv al Federaţiei „Sindsilva” pe perioa­da anilor 2016-2021, prezentat de Fiodor Botnari, președintele Federaţiei „Sindsilva”, s-a menționat că un subiect prioritar pen­tru sindicate care, a stat la temelia activi­tăţii Federaţiei de la constituirea ei şi până în prezent, este promovarea muncii decente – concept susținut mereu de OIM.

„Pentru sindicate, munca decentă în­seamnă, întâi de toate, un loc de muncă stabil, salariu decent, condiţii sănătoase şi securitate la locul de muncă, protecţie so­cială adecvată. Obiectivul sindicatelor în do­meniul salarizării pentru următorii ani este de a obţine majorarea esenţială a garanţiilor sociale minime, adică a lefii pentru categoria I de salarizare la nivelul minimului de exis­tenţă. Federaţia „Sindsilva”, prin intermediul proiectului BWI (Federația Internaţională a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lem­nului), al cărei membru suntem, pregăteş­te un raport despre nivelul de salarizare în ramura silvică şi conceptul de remunerare pentru viitor”, a relevat liderul sindical.

Fiodor Botnari a menționat că activitatea Federaţiei, în ultimă perioadă, a fost grav afectată de situaţia epidemiologică legată de Covid-19, dar și de ororile provocate de războiul din Ucraina.

 

Doar printr-un parteneriat social strâns pot fi promovate eficient interesele salariaţilor

 

El a adăugat că experienţa anilor a de­monstrat faptul că printr-un parteneriat social strâns pot fi promovate eficient in­teresele sociale şi economice ale salariaţi­lor. „Convenţia Colectivă (nivel ramural) pe anii 2019-2022, încheiată la 12 aprilie 2019, între Agenţiia „Moldsilva” şi Federaţia „Sindsilva”, este un rezultat al dialogului social şi poate servi ca exemplu de cola­borare a salariaţilor şi angajatorilor prin consultări și negocieri ajungându-se la acorduri în probleme de interes comun. Dialogul social la nivel de ramură îşi păstrea­ză dinamica pozitivă, însă mai există rezerve la anumite capitole”.

Totodată, liderul sindical a atras atenția asupra faptului că Hotărârea Consiliului economic de pe lângă directorul Agenţiei „Moldsilva” din 12.08.2020, precum şi dis­poziţia nr.97 din 23.12.2020, contravin Con­venţiei Colective (nivel ramural), înrăutăţind considerabil condiţiile de salarizare a per­sonalului angajat. Au fost comise încălcări la calcularea salariului, la anularea neargu­mentată a plăţilor şi la termenul de achitare. „Nu în toate întreprinderile se efectuează plata pentru vechimea în muncă, contrar Convenţiei Colective, care stipulează că suma sporului ca parte componentă a sa­lariului tarifar nu poate fi micşorată, redusă sau anulată”.

Fiodor Botnari a relevat că problemele din ramura silvică au apărut cu mult înain­te de a fi instituită starea de urgenţă, de­terminată de situaţia epidemiologică gravă din ţară, în actualele condiţii critice aceasta doar s-a aprofundat.

„Sectorul forestier, dar şi întregul sistem de protecţie a mediului, necesită o refor­mare, încercările din ultima vreme nu şi-au atins scopul. Gradul scăzut de împădurire a teritoriului denotă insuficienţa resurselor forestiere pentru satisfacerea necesităţi­lor economice, sociale la nivelul economiei naţionale şi al populaţiei. Din cauza insufi­cienţei suprafeţelor cu vegetaţie forestieră, sporește vulnerabilitatea teritoriului ţării la riscurile unor factori cum ar fi: secete, inun­daţii, alunecări de teren, degradarea soluri­lor, extinderea zonelor de deşertificare etc. Una din cauzele principale care frânează dezvoltarea sectorului forestier este şi or­ganizarea actuală a întreprinderilor silvice, care au activităţi complexe şi foarte variate, lipseşte specializarea pe domenii, concen­trarea şi optimizarea cheltuielilor, activitatea în condiţii de competitivitate şi performan­ţă, dotarea cu tehnologii şi tehnici moder­ne etc.”, a subliniat președintele Federației „Sindsilva”.

Liderul sindical a subliniat că obiectivul general al reformării ar fi adaptarea sec­torului forestier la noile relaţii din econo­mia naţională şi societate prin promovarea unui management forestier eficient, bazat pe gestionarea durabilă a pădurii şi a altor terenuri cu vegetaţie forestieră şi prin creşterea aportului sectorului la dezvoltarea rurală şi ameliorarea condiţiilor de lucru şi trai.

El s-a arătat însă îngrijorat de tactica și metodele de reformare a ramurii silvice, promovate de Ministerul Mediului: lipsește informația și transparența, există doar un concept care nu este discutat detaliat; se încearcă a promova reforma instituțională a ramurii fără a avea specialiști silvici. În plus, în cadrul Ministerului Mediului nu există o Direcție pentru silvicultură, în care să active­ze specialiști în domeniu.

Avansarea economiei de piață, a refor­melor tehnologice, inclusiv în ramura sil­vică, atrage după sine neapărat schimbări în caracterul raporturilor de muncă din cadrul întreprinderilor silvice. Această reali­tate solicită un nou tip de activitate sindi­cală, modificarea în permanență a formelor și metodelor de protecție a drepturilor și intereselor social-economice ale angajaților silvici. Toate acestea denotă necesitatea modernizării activității Federaţiei „Sind-silva”, aducerea acesteia în corespundere cu noile cerințe ale timpului, a subliniat Fiodor Botnari.

În context, pentru a face față noilor condiții, Federaţia „Sindsilva”, urmează să   devină un organ sindical modern, puternic, capabil să acționeze operativ și eficient. Prin implementarea noilor reforme, a noilor stra­tegii, tactici, forme de activitate care, puse în aplicare, ar permite Federației „Sindsil­va” să modernizeze activitatea sindicatului, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de salarizare, de trai și de odihnă ale membrilor de sindicat.

Liderul sindical a mai relevat că, în pe­rioada de referință, Comitetul Executiv al Federației s-a întrunit în 22 de ședințe, la opt din acestea fiind prezenți președinții organizațiilor sindicale primare. La ședința Comitetului Executiv au fost puse în discuție diverse probleme ce țin de activitatea sin­dicală. Printre acestea sunt prioritare, de pildă: nivelul de salarizare în ramură și mă­suri direcționate spre redresarea situației financiare critice; monitorizarea îndeplinirii cerințelor Convenției Colective (nivel ramu­ral); menţinerea relaţiilor internaţionale, prin participarea la şedinţele comune cu Biroul Executiv al Federației „Silva” din România, conform Protocolului de colaborare; reparti­zarea biletelor de tratament şi pentru odih­na  de vară a copiilor; examinarea petiţiilor; organizarea Concursului „Cel mai bun pă­durar”, susţinut şi sponsorizat de Federaţia „Sindsilva” ș. a.

Fiodor Botnari a mai menționat că, odată cu reînființarea Ministerului Mediului, Agenția „Moldsilva” urmează să-și reva­dă unele activități, aliniindu-le la politica Uniunii Europene de protecție a mediului, conform capitolului „Mediu” din Acordul de Asociere, care prevede angajamente și activități concrete, care urmează să fie reali­zate în domeniul protecției mediului.

Drept răspuns ar servi Proiectul de împă­durire a 100 mii de ha în următorii 10 ani, obținut de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Summit-ul de la Glasgow asupra schimbărilor climatice. Implementa­rea acestui proiect va demonstra aspirațiile silvicultorilor noștri la valorile europene.

„Avem ferma convingere că numai legă­turile directe cu membrii de sindicat, cu lide­rii organizațiilor sindicale și cu conducătorii întreprinderilor, prin stabilirea unor relații constructive, poate reîntoarce încrederea multor salariați în mișcarea sindicală, pen­tru ca Federația să devină un centru sindical ramural credibil, transparent, solidar și con­structiv”, a conchis liderul sindical.

După dezbateri pe marginea raportului, delegații au aprobat o serie de hotărâri. Prin vot secret, în funcția de președinte al Federației „Sindsilva” a fost ales Ghenadie Grubîi, specialist la Agenția „Moldsilva”,

președinte al Comitetului sindical al apa­ratului central al acesteia. În calitate de vicepreședinte a fost ales Vitalie Minciună, șeful ocolului silvic Vadul lui Vodă din ca­drul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Chișinău.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor