16 august 2022
Chisinau
Social

Aurel Popovici, reales în funcția de președinte al Federației Sindicale „Sănătatea”

Loading
Social Aurel Popovici, reales în funcția de președinte al Federației Sindicale „Sănătatea”
Aurel Popovici, reales în funcția de președinte al Federației Sindicale „Sănătatea”
Vocea poporului

Pe data de 23 octombrie curent, s-au desfășurat lucrările Con­gresului VII al Federației Sindicale „Sănătatea” din Republica Moldova. În contextul pandemiei de Covid-19, evenimentul a avut loc pe parcursul întregii zile, pentru evitarea aglomerației și respectarea normelor sanitaro-epidemiologice.

La Congres au participat delegați din toată țara, sindicaliști de la instituțiile din ramură, precum și Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Congresul a fost precedat de o campa­nie de alegeri la toate nivelurile, pe par­cursul anului 2020. Organizațiile sindicale primare din instituțiile medicale au făcut bilanțul activității pentru ultimii cinci ani și și-au ales liderii pentru următorul mandat.

În cadrul Congresului a fost prezentat Raportul de activitate al FSSM pentru anii 2015-2019, au fost alese organele de con­ducere și s-au trasat obiectivele strategice pentru perioada următoare.

În raportul de activitate, Aurel Popo­vici, președintele FSSM, a relevat că, pe parcursul celor cinci ani‚ datorită colabo­rării strânse cu partenerii sociali, au fost întreprinse acțiuni în vederea îmbunătățirii situației lucrătorilor medicali, precum și apărării drepturilor și intereselor membri­lor de sindicat în instanțele de judecată.

„Activitatea Federației Sindicale „Sănă­tatea” din Moldova, în anii de după Con­gresul VI, din 29 mai 2015, a fost orienta­tă spre realizarea prevederilor Strategiei Federației pe anii 2015-2020, care au avut drept scop principal dezvoltarea sistemu­lui de sănătate, asigurarea calității servi­ciilor medicale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, majorarea veniturilor salaria­le ale angajaților, indemnizațiilor socia­le, neadmiterea disponibilizării în masă a salariaților, încheierea și monitorizarea realizării prevederilor Convențiilor și Con­tractelor colective de muncă, sporirea pro­fesionalismului și responsabilității liderilor și activului sindical etc.”, a menționat Aurel Popovici.

În urma procedurii de vot, în calitate de președinte al FSSM a fost reales Aurel Popovici, iar vicepreședinte – Igor Zubcu. De asemenea, au fost aleși membrii Consi­liului General și ai Comisiei de cenzori.

Totodată, Congresul a aprobat Statu­tul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova în redacție nouă, Programul Federației Sindicale „Sănătatea” pe anii 2020-2025, precum și Revendicările Con­gresului VII al FSSM  către organele de conducere ale Republicii Moldova.

 

Obiective trasate la Congresul VI

Analiza activității Biroului Executiv și a organizațiilor membre ale Federației Sin­dicale „Sănătatea” atestă că obiectivele propuse de către Congresul VI, în marea lor majoritate, au fost realizate. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 452 din 15 apri­lie 2016, a fost adoptată Strategia de dez­voltare a resurselor umane din domeniul sănătății pentru anii 2016-2025, prin care s-a atenţionat că resursele umane din să­nătate constituie una din compartimentele fundamentale ale sistemului, fără de care acordarea asistenței medicale și accesul la servicii de calitate, funcționarea instituțiilor medico-sanitare și a sistemului în ansam­blu, nu pot fi realizate.

Menționăm că Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a contribuit la elaborarea proiectului Strategiei prin Avocatul Poporului, defi­nirea problemelor care afectează domeniul resurselor umane din sectorul sănătății și a înaintat propuneri de soluționare a acesto­ra prin stabilirea etapelor de implementare etc.

Au fost majorate indemnizațiile uni­ce acordate tinerilor specialiști, medicilor și farmaciștilor – de la 30 de mii de lei la 120 de mii de lei, precum și personalului medical și farmaceutic mediu – de la 24 de mii de lei la 96 de mii de lei.

Structura sindicală de ramură a inițiat Campania „Federația Sindicală „Sănăta­tea” din Moldova alături de tine” cu ge­nericul „Nu agresați cadrele medicale”. Scopul Campaniei a fost sensibilizarea factorilor de decizie pentru realizarea Re­vendicării nr.11 vizând completarea Co­dului contravențional în vederea instituirii sancțiunilor care atentează la onoarea, demnitatea, integritatea psihică și fizică a lucrătorilor medicali, aprobată de Congre­sul VI al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

Pentru realizarea acestei opțiuni, Fe-derația Sindicală „Sănătatea” din Moldo­va a organizat diverse activități, inclusiv flashmob-uri și spoturi publicitare. Con­comitent, conducerea Federației Sindi­cale „Sănătatea” din Moldova a dialogat cu deputații medici, solicitând susținerea acestora în completarea Codului con-travențional. Drept rezultat, Parlamentul Republicii Moldova a completat Codul contravențional cu un nou articol, şi anu­me art. 772 „Ultragierea lucrătorului me­dical”.

Datorită conlucrării active a adminis-trației unităților medicale și a comitetelor sindicale cu administrația publică loca­lă vizând utilizarea prevederilor Legilor nr. 436/2006 „Privind administrația publi­că locală și nr. 397/2003 „Privind finan-țele publice locale”, care permit admi-nistrației publice locale stimularea mate­rială a angajaților din instituțiile medico-sanitare publice. În anii de referință, pentru aceste scopuri, au fost cheltuite 8755,2 mii de lei sau cu 6876,6 mii de lei mai mult decât în perioada precedentă.

 

Continuă exodul lucrătorilor din sistemul de sănătate

 

În Raportul de activitate pentru anii 2015-2019, prezentat la Congresul Fede-rației Sindicale „Sănătatea”, s-a făcut o analiză detaliată a realizărilor și probleme­lor din sistem.

Potrivit documentului, la 1 ianuarie 2020, în Republica Moldova (conform datelor deținute de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) activau 10345 de medici și 19758 personal medical mediu. Asigura­rea instituțiilor medicale cu cadre medicale la 10 mii de locuitori constituie 29,2 medici și 55,8 personal medical mediu. Avem un indice de descreștere a cotei de asigurare cu medici și personal medical mediu, com­parativ cu anii precedenți.

Migrația angajaţilor din sistemul de să­nătate este un fenomen care continuă să afecteze negativ ramura sănătății. Nivelul de salarizare şi condițiile de muncă exis­tente determină exodul lucrătorilor din sis­temul de sănătate.

În anii de referință, Biroul Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” și-a orien­tat activitatea, astfel încât, împreună cu par­tenerii sociali, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, administrația unităților și administrația publică locală, să depună eforturi conjugate pentru identifi­carea mecanismelor de reținere a persona­lului angajat în instituțiile medico-sanitare publice.

„Recunoaștem că, în situaţia social-eco­nomică din Republicii Moldova, este dificil de creat condiții atractive de muncă și de salarizare decentă a personalului pentru a asigura instituțiile medicale cu specialiști calificați și a menține performanța înaltă a instituției. Ne-am convins cu toții că deci­zia de a obliga tânărul specialist să activeze în sectorul public fără a-i asigura un loc de muncă cu o remunerare decentă nu este o cale eficientă”, se menționează în raport.

Modelul existent de acordare a faci-lităților tinerilor specialiști, prevăzut doar pentru cei care se angajează în câmpul muncii în mediul rural, este ineficient și ne­atractiv, în opinia beneficiarilor, cu toate că sumele alocațiilor financiare au crescut.

Anumite acțiuni au întreprins și admi-nistrațiile publice locale (se oferă spațiu locativ, terenuri pentru construcția caselor etc.). Cu toate acestea, exodul continuă.

Din informațiile parvenite din colectivele de muncă, în anii de referință, din diferite motive, au fost încetate relațiile de muncă: în anul 2015 – 6191; 2016 – 5962; 2017 – 4901; 2018 – 5595; 2019 – 4047. Majori­tatea absolută a angajaților (92,7 la sută) au plecat din funcție din proprie inițiativă. Aceste cifre ar trebui să îngrijoreze facto­rii de decizie, care trebuie să ia măsuri de urgență, ca să nu ajungem să nu aibă cine să ne acorde asistență în caz de boală.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor