24 iulie 2024
Chisinau
Auto

Trusa de supravieţuire, ce trebuie să conțină

Loading
Auto Trusa de supravieţuire, ce trebuie să conțină
Trusa de supravieţuire, ce trebuie să conțină

 

 

trusa-auto

Foto: nmn.kz

Fiecare automobilist, după câţiva ani de practică la volan, adu­nă în propria maşină sumedenie de acceso­rii, piese de schimb şi consumabile pe care le consideră absolut ne­cesare în caz de nevoie. Pe multe dintre acestea le-a folosit poate o sin­gură dată, iar pe altele niciodată.

 

În ţara noastră, regu­lamentul prevede obliga­tivitatea pentru condu­cătorii de automobile de a avea în maşină o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflec­torizante şi un stingător de incendiu. Nerespecta­rea acestei prevederi este considerată contravenţie şi poate fi sancţionată cu avertisment sau amendă.

Astfel, specialiştii în securitate rutieră reco­mandă automobiliştilor, pe lângă cele trei acceso­rii obligatorii prin lege, să aibă la bord şi următoa­rele:

 

• lanternă cu baterii electrice. Aceasta se do­vedeşte foarte necesară pe timp de noapte dacă trebuie iluminată roata ce trebuie înlocuită sau dacă veţi căuta un loc de staţi­onare sau un drum de ac­ces lăuntric, neiluminat;

• o pereche de mănuşi de protecţie care vă pot proteja mâinile şi pot ţine cald pe timpul interven­ţiei la maşină dacă afară este frig;

• vestă de semnalizare prevăzută cu benzi reflec­torizante care pot fi vizi­bile de la o distanţă de cel puţin 300 metri. Specia­liştii consideră că această vestă poate fi utilă orică­rei persoane care coboară din maşină în caz de ne­cesitate, mai ales dacă se află pe o autostradă sau drum naţional de mare circulaţie. Specialiştii re­comandă această vestă arătând că durata medie de viaţă a unei persoane ce coboară noaptea din­tr-o maşină pe autostradă (dacă nu este echipată cu vestă) este de numai 20 de minute;

• un cablu de remorca­re despre a cărui utilitate nu mai este cazul să vor­bim;

• un set de cabluri de pornire. Dacă vă va lăsa bateria de acumulatori pe neaşteptate numai împrumutând curent de la altă maşină veţi putea pleca mai departe;

• un spray de umflare rapidă a anvelopei;

• un set de becuri de rezervă şi un set de sigu­ranţe electrice.

 

Trusa poate fi dispusă într-o cutie separată. În funcţie de magazinele de unde aţi cumpărat acce­soriile respective, costul total al trusei de securi­tate menţionate este cu­prins între 200-400 lei. Comparativ, în Franţa, o astfel de trusă, care cu­prinde accesoriile menţi­onate mai sus (mai puţin cablurile de remorcare şi de pornire) costă în jur de 100 de euro.

 

 

Что должно входить в набор для выживания?

 

Каждый автомобилист после нескольких лет за рулем собирает в своей машине множес­тво аксессуаров, зап-частей и предметов, которые он считает со­вершенно необходи­мыми в случае чего. В итоге, многое из все­го этого используется всего однажды, а кое-что и вовсе остается лежать мертвым гру­зом.

 

В нашей стране Прави­ла дорожного движения предусматривают, что во­дители обязаны иметь в машине медицинскую ап­течку для оказания сроч­ной помощи, два светоот­ражающих треугольника и огнетушитель. Несоблю­дение этой нормы счита­ется правонарушением и карается предупреждени­ем либо штрафом.

Специалисты в облас­ти дорожной безопаснос­ти советуют автомобилис­там запастись, кроме этих трех аксессуаров, которые предусмотрены законом в обязательном порядке, еще и следующими пред­метами:

 

• электрический фо­нарь на батарейках. Он окажется весьма полез­ным в ночное время, если нужен свет для замены ко­леса, в случае если придет­ся искать место, чтобы ос­тановиться, либо неосве­щенную окольную подъез­дную дорогу;

• пара защитных пер­чаток – они защитят руки и уберегут от холода, если придется чинить машину в морозную погоду;

• сигнальный жилет с отражающими полоска­ми, которые видны с рас­стояния не менее 300 м. Специалисты считают, что данный жилет полезен любому человеку, кото­рый выходит из машины в случае необходимости, особенно при нахождении на оживленной автотрас­се или дороге националь­ного значения. По подсче­там французских специа­листов, которые настойчи­во рекомендуют использо­вать данный жилет, сред­няя продолжительность жизни человека, который выходит ночью из маши­ны на автотрассу состав­ляет всего 20 минут;

• буксирный трос, о пользе которого не стоит напоминать;

• комплект пусковых проводов. Если ваш акку­мулятор неожиданно ся­дет, вы сможете тронуть­ся с места только «одол­жив» электричество у дру­гой машины;

• шинонаполнитель для быстрого ремонта и накач­ки проколотых шин;

• набор запасных ламп и предохранителей.

 

Все это можно раз­местить в отдельную коробку из пластика или картона. В зависи­мости от магазина, где вы купили соответству­ющие аксессуары, об­щая стоимость набо­ра составляет 200-400 леев. Для сравнения во Франции подобный на­бор со всеми перечис­ленными аксессуарами (кроме троса и пуско­вых проводов) достига­ет примерно 100 евро.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand