25 iunie 2024
Chisinau
Cultura

Transferul angajatului: condițiile prevăzute de lege

Loading
Cultura Transferul angajatului: condițiile prevăzute de lege
Transferul angajatului: condițiile prevăzute de lege
avocat.ro

Prin ordinul angajatorului am fost transferat în altă secție a unității fără acordul meu și fără modificarea contractului individual de muncă. Deși eu nu am accep­tat această mutare, pe care o consider că ea contravine legislației muncii, conducerea unității susține că tran­sferul dat ține de competența angajatorului și se înca­drează pe deplin în condițiile legii. Vă rog să-mi explicați ce prevede legislația muncii în asemenea cazuri și dacă angajatorul poate emite ordinul de transfer al salariatu­lui fără acordul acestuia?

Boris Cheptene, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Condițiile în care salariatul poate fi transferat la o altă muncă și modificarea contractului individual de muncă constituie, preponde­rent, obiectul reglementărilor legale care au un caracter imperativ și de protejare a drepturilor și intereselor angajaților.

Codul muncii (CM) conține o definiție legală a noțiunii de mo­dificare a contractului individual de muncă. Astfel, potrivit art. 68 alin. (2) din CM, se consideră modificare a contractului individual de muncă orice modificare sau completare care vizează cel puțin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1) din CM (durata con­tractului, atribuțiile funcției, condițiile de retribuire a muncii, inclu­siv salariul funcției sau cel tarifar, suplimentele, premiile și ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unității), locul de muncă, regimul de muncă și de odihnă, inclusiv durata zilei și a săptămânii de muncă a salariatului și altele).

Contractul individual de muncă poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de părți, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate. Acordul suplimentar este parte inte­grantă a contractului individual de muncă.

 

Transferul salariatului la o altă muncă permanentă este posibil numai cu acordul scris al părților

 

Modificarea contractului individual de muncă prin acordul de voință a părților nu cunoaște restricții. În acest caz, părților con­tractante le revine numai obligația de a respecta dispoziția art. 49 alin. (3) din CM, potrivit căreia este interzisă stabilirea pentru sala­riat, prin contractul individual de muncă, a unor condiții sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convențiile colec­tive și de contractul individual de muncă.

Locul de muncă al salariatului, potrivit art.69 alin. (1) din CM, poate fi schimbat temporar de către angajator, fără efectuarea modificărilor în contractul individual de muncă, în cazul deplasării sau detașării, conform art. 70 și 71 din CM.

Pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detașării la alt loc de muncă, salariatul își menține funcția, salariul mediu și alte drepturi prevăzute de contractul colectiv și de cel individual de muncă.

Transferul salariatului la o altă muncă permanentă constituie o modalitate de modificare cu caracter permanent a locului muncii, realizat fie în interesul serviciului, fie la cererea salariatului, prin trece­rea la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiași unități, cu modifi­carea contractului individual de muncă conform art. 68 din CM.

Transferul salariatului la o altă muncă permanentă este posibil nu­mai în temeiul unui acord scris al părților. În cazul în care ordinul angajatorului privitor la un asemenea transfer a fost emis fără acor­dul scris al celui transferat, acesta (ordinul) va fi ilegal sau contrar cerințelor imperative ale legislației (art. 68 și 74 din CM).

Salariatul transferat nelegitim poate contesta ordinul angajatoru­lui prin depunerea unei petiții scrise la Inspectoratul de Stat al Mun­cii sau prin înaintarea unei acțiuni în instanța de judecată conform art. 353-355 din CM.

În fine, este relevant de remarcat: norma art. 89 alin. (1) din CM prevede că salariatul transferat nelegitim la o altă muncă poate fi restabilit la locul de muncă precedent prin negocieri directe cu anga­jatorul, iar în caz de litigiu – prin hotărâre a instanței de judecată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand