21 iulie 2024
Chisinau
Social

Ţara noastră şi-a identificat obiectivele de dezvoltare durabilă

Loading
Social Ţara noastră şi-a identificat obiectivele de dezvoltare durabilă
dezvoltare-durabila

Foto: un.md

 

Consultările publice, desfăşurate de Guvern în scopul identificării obiec­tivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 relevante pentru ţara noastră şi a necesităţilor de ajustare a cadrului de politici, instituţional şi statistic pentru realizarea lor, au fost finalizate de curând. 

 

Patru grupuri de lucru au fost create în acest scop şi s-au întrunit pentru a identi­fica şi definitiva obiectivele relevante din Agenda 2030. Obiectivele respective au fost incluse în patru domenii principale: econo­mic, social, guvernanţă şi drepturile omului, precum şi mediu.

Potrivit Alexandrei Popa, şefă de direcţie în cadrul Cancelariei de Stat, unul dintre scopurile acestor ateliere a fost de a creşte nivelul de informare şi înţelegere a obiecti­velor de dezvoltare durabilă în rândul anga­jaţilor din instituţiile statului şi din organi­zaţiile societăţii civile.

 

Angajament de implementare

 

Guvernul ţării noastre şi-a asumat an­gajamentul de a adapta la nivel naţional, integra şi implementa obiectivele de dez­voltare durabilă din Agenda 2030, adoptată la Summit-ul Organizației Națiunilor Unite desfăşurat la New York  pe 25 septembrie 2015. În acest scop, a fost instituit Consi­liul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă şi a fost aprobat regulamentul și componența nominală a acestei structuri.

Agenda 2030 include 17 obiective de dezvoltare durabilă și are scopul de a con­solida pacea universală. Eradicarea sărăciei și a foametei, asigurarea securității alimen­tare, îmbunătățirea nutriției, moderniza­rea educației, asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii energetice, creșterea economică, îmbunătățirea infrastructurii, precum și dezvoltarea agriculturii se numă­ră printre ţintele acestei agende.

Ţintele stabilite de ţara noastră urmează a fi realizate prin intermediul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă. Acesta întruneşte miniștri, rectori, șefi de agenții, reprezentanți ai societății civile, precum şi ai echipei Organizației Națiunilor Unite la Chişinău.

 

Responsabilitate colectivă

 

Ţara noastră s-a alăturat astfel celor 193 de state membre ale ONU, care au adoptat Agenda 2030, un program de acţiune glo­bală în domeniul dezvoltării durabile prin asigurarea unui echilibru între politicile din domeniile economic, social şi de mediu. Pentru prima dată, acţiunile vizează în ega­lă măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.

Potrivit reprezentanţilor PNUD Moldova, noua agendă se bazează pe

experienţa acu­mulată în procesul anterior de implementa­re a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. În consecinţă, Agenda 2030 porneşte de la legătura de interdependenţă între dezvolta­rea umană şi evoluţiile din domeniile econo­mic, social şi de mediu, precum şi contextul politic în care au loc toate acestea.

Conceptul obiectivelor de dezvoltare du­rabilă presupune existenţa unor abordări diferenţiate, adaptate la nivel naţional în ceea ce priveşte implementarea lor, care este văzută ca o responsabilitate colectivă.

 

Proceduri ulterioare

 

Potrivit experţilor naţionali implicaţi în acest proces, în urma finalizării primei eta­pe de consultări publice, tuturor părţilor interesate le va fi remis un chestionar pri­vind modalităţile optime de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

O nouă rundă de consultări publice va fi desfăşurată la finele lunii septembrie a acestui an şi se va axa pe elaborarea indica­torilor de măsurare a progresului în realiza­rea obiectivelor şi a ţintelor stabilite.

Ulterior, un grup de experţi naţionali va elabora un raport privind gradul de reflec­tare a obiectivelor şi a ţintelor de dezvol-tare durabilă în documentele de politici na­ţionale, precum şi necesităţile de ajustare a acestora. Raportul în cauză urmează a fi întocmit până la finele lunii noiembrie 2016.

 

Opinia sindicatelor

 

Toate cele 17 obiective de dezvoltare du­rabilă conţinute în Agenda 2030 sunt rele­vante pentru comunitatea globală, inclusiv pentru ţara noastră, susţine Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Cei patru piloni ai Agendei privind Mun­ca Decentă a OIM şi a Programului de Ţară privind Munca Decentă 2016-2020 – pro­movarea locurilor de muncă şi a între­prinderilor, garantarea drepturilor la locul de muncă, extinderea protecţiei sociale şi promovarea dialogului social – sunt de o importanţă crucială. Reprezentanţii CNSM sunt conştienţi de faptul că aceştia sunt de natură să contribuie la avansarea întregii agende de dezvoltare durabilă.

În opinia lui Sergiu Sainciuc, munca de­centă pentru toţi şi un dialog social eficient vor servi drept premise pentru construirea şi menţinerea păcii sociale şi vor facilita tranziţia spre o economie durabilă.

Pacea socială poate fi atinsă prin inter­mediul dialogului social, care urmează a fi dezvoltat. Parteneri sociali puternici în­seamnă participare activă a acestora în pro­cesele social-economice naţionale şi, nu în ultimul rând, un angajament conştientizat privind provocările, riscurile şi oportunită­ţile ce decurg din obiectivul de dezvoltare durabilă.

Promovarea creşterii economice, dezvol­tarea şi susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii care vor duce la crearea locurilor de muncă şi afirmarea principiilor muncii decente pentru toţi, interconectată cu efor­turile de consolidare a capacităţilor parte­nerilor sociali ar putea spori coerenţa acţiu­nilor în cadrul Agendei 2030 şi va contribui la eradicarea sărăciei, a concluzionat Sergiu Sainciuc.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand