16 august 2022
Chisinau
Social

Standarde europene, implementate în domeniul ocupării forţei de muncă

Loading
Social Standarde europene, implementate în domeniul ocupării forţei de muncă
Standarde europene, implementate în domeniul ocupării forţei de muncă

tirg-de-munca

 

Un proiect de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă a fost elaborat şi făcut public, recent, cu scopul de a fi supus unui proces amplu de consultare publică şi avizare de către instituţiile interesate. Potrivit autorilor, documentul urmăreşte revizuirea măsuri­lor active de ocupare a forței de muncă în sensul moderni­zării, diversificării și adaptării lor la necesitățile individua­le ale șomerilor, precum și la circumstanțele pieței muncii.

 

Proiectul de lege stabilește scopul, sarcinile politicii de ocu­pare a forței de muncă, servicii­le de pe piața muncii și măsurile de ocupare a forței de muncă, competențele instituțiilor impli­cate în elaborarea și implementa­rea politicii de ocupare a forței de muncă, modul de stabilire și de plată a ajutorului de șomaj.

Astfel, Legea privind ocuparea forței de muncă și protecția socia­lă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă este depășită și necesită a fi revizuită şi ajustată la normele internaționale, precum și la circumstanțele pieței muncii din ţara noastră.

 

Măsuri ineficiente

 

Conform specialiştilor de la Ministerul Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei, majoritatea mă­surilor active de ocupare prevă­zute de actuala lege, cum ar fi: subvenționarea costurilor forței de muncă sau susținerea finan­ciară în vederea creării locurilor de muncă nu mai sunt realizate. Totodată, în calitatea lor de be­neficiari, șomerii şi angajatorii consideră aceste măsuri ca fiind birocratice și ineficiente.

În aceste condiţii, situația de pe piața muncii din ţara noastră este tot mai dificilă. Rata de ocu­pare și de activitate a populației înregistrează valori scăzute, de aproape 41 şi, respectiv, 43 la sută, ceea ce demonstrează fap­tul că piaţa autohtonă a muncii nu este atractivă.

În același timp, pe piața mun­cii este înregistrat 

un decalaj esențial între cerere și ofertă pe piața muncii, iar aceasta duce la un deficit de forță de muncă în anumite sectoare. O altă proble­mă este lipsa oportunităților de ocupare în mediul rural, unde este dificilă plasarea în câmpul muncii a șomerilor.

În consecință, Republica Mol­dova se confruntă cu o creștere continuă a datelor legate de emi­grarea forței de muncă și de re­ducerea populației active.

Aceiaşi specialişti consideră că politica de ocupare a forței de muncă, prin aplicarea unor măsuri active, are un rol impor­tant în creşterea indicilor legaţi de angajare la serviciu. Acest rol constă în încurajarea participării active pe piața muncii și reduce­rea, drept urmare, a dependenței de asistența socială.

Promovarea pe piața forței de muncă a unor măsuri active și a unor servicii eficiente de ocupare a forței de muncă, în sensul mo­dernizării și adaptării la necesită-țile pieței muncii, constituie şi una dintre prioritățile Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

 

Măsuri noi

 

Noul proiect de lege prevede măsuri active de ocupare a forței de muncă totalmente noi. Ele ţin de angajarea subvenționată a ca­tegoriilor de persoane vulnerabile pe piața muncii şi sprijinirea creă­rii și adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Alte acţiuni se referă la organi­zarea de stagii şi instruiri la locul de muncă, susţinerea ocupaţii­lor individuale; a proiectelor de inițiative locale, care au ca scop crearea locurilor de muncă în me­diul rural.

Spre deosebire de reglementă­rile existente în prezent, proiectul de lege stabilește categoriile de șomeri ce necesită suport supli­mentar pe piața muncii, modali­tatea și responsabilii de monito­rizarea pieței muncii, evaluarea impactului măsurilor de ocupare a forței de muncă. Documentul specifică şi modul de abordare a unor categorii de șomeri speciali cum ar fi deținătorii de terenuri agricole, șomerii care se anga­jează în muncă pe perioade de­terminate, diversifică formele de instruire a șomerilor şi prevede instruirea la locul de muncă și efectuarea unor stagii.

 

Fundamentarea economico-financiară

 

Implementarea acestui pro­iect de lege va necesita mijloace financiare din bugetul de stat şi din cel al asigurărilor sociale de stat. Costurile estimate constituie aproximativ 100 mln. de lei și, re­spectiv, de 30 mln. de lei.

Mijloacele financiare estima­te au fost planificate și propuse pentru a fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pe ter­men mediu 2018-2020. În pre­zent, măsurile active de ocupare a forței de muncă sunt finanțate, de asemenea, din bugetul de stat, iar alocaţiile prevăzute în acest scop constituie aproximativ 20 mln. de lei anual. În acelaşi timp, banii pentru măsurile pasive sunt din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se cifrează la 32 mln. de lei anual.

Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul realizării Planului de acțiuni pentru imple­mentarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, a Programului de activita­te al Guvernului pentru perioada 2016-2018, Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru 2017-2021.

Reprezentanţii sindicatelor ur­mează să-şi formuleze poziţia pe marginea acestui proiect de lege.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor