23 septembrie 2023
Chisinau
Social

Sporire a cazurilor de accidente de muncă în construcţii

Loading
Social Sporire a cazurilor de accidente de muncă în construcţii
Sporire a cazurilor de accidente de muncă în construcţii
securitatea-in-munca

Foto: sindicate.md 

Intensitatea cu care s-au produs în 2013 accidente de muncă în industria con­strucţiilor şi a materialelor de construcţii a crescut considerabil. Astfel, dacă în 2010 la întreprinderile din domeniu care dispun de organizaţii sindicale au fost înregistrate trei incidente de acest fel, în 2011 – cinci, iar în 2012 – şase, apoi în 2013 numărul cazurilor respective s-a ridicat la nouă. Accidentele de muncă pro­duse în anul trecut s-au soldat cu decesul a patru oameni şi traumatisme grave în cazul altor şase. Situaţia actuală la acest capitol, comparativ cu anii precedenţi, este caracterizată de specialiştii Federaţiei „Sindicons” drept una critică.

 

Reprezentanţii sindicatului ramural sunt de părere că, în aceste condiţii, preşedinţii co­mitetelor sindicale din cadrul întreprinderilor trebuie să fie mai insistenţi în raport cu anga­jatorii în crearea unor condiţii de muncă mai puţin periculoa­se şi conforme bazei normative şi legislative în vigoare. Conco­mitent, sindicaliştilor li se reco­mandă să contribuie împreună cu angajatorii la menţinerea unui nivel mai înalt al discipli­nei de muncă în cadrul unităţi­lor economice.

 

Instruire şi consultanţă

 

În acest context, Federaţia „Sindicons” a acordat pe par­cursul anului 2013 o atenţie sporită instruirii preşedinţilor şi membrilor comitetelor pen­tru securitate şi sănătate în muncă create la întreprinderi. Totodată, comitetelor sindicale şi membrilor acestora le-au fost acordate consultaţii şi ajutor practic la elaborarea instrucţi­unilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a soluţii­lor necesare pentru eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare a salariaţilor.

 

g_social

Constructorii au dreptul să nu îndeplinească lucrările care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lor

 

În acelaşi timp, un şir de vizite au fost efectuate la în­treprinderile din ramură în scopul verificării nivelului de respectare de către angajator a standardelor generale şi speci­fice de securitate şi sănătate în muncă, de exploatare a utila­jului tehnologic şi a normelor sanitaro-epidemiologice. În ca­drul vizitelor s-a insistat asupra asigurării angajaţilor cu garde­robe, duşuri, încăperi pentru alimentaţie şi pentru încălzire în perioada rece a anului etc. Pe durata caniculei din 2013, Federaţia „Sindicons” în co­mun cu organizaţiile sindicale au întreprins măsuri orientate spre asigurarea cu apă a sala­riaţilor din contul angajtorilor, conform legislaţiei în vigoare.

 

Securitatea muncii

 

Situaţia alarmantă legată de accidentele soldate cu tra­umatisme grave şi mortale din ramură a fost examinată la şe­dinţele din mai şi noiembrie 2013 a Comitetului Executiv al Federaţiei „Sindicons”. În acest sens, membrii comitetului au solicitat organizaţiilor sindi­cale să întreprindă măsuri de ameliorare a situaţiei repective. Totodată, liderii sindicali de la întreprinderi urmează să pre­zinte informaţii privind activi­tatea comitetelor pentru secu­ritate şi sănătate în muncă, iar acolo unde acestea nu există, să contribuie la constituirea lor.

Eforturile concentrate, în 2013, de Federaţia „Sindicons” în această direcţie au dus la crearea de comitete pentru se­curitate şi sănătate în muncă la 28 de întreprinderi din ramură şi organizarea a cinci semina­re pentru instruirea membri­lor acestora. Totodată, au fost efectuate vizite la şantierele de construcţie pentru a fi evaluat modul de respectare a regulilor de protecţie a muncii şi a bazei normativ-legislative în vigoare. În cadrul acestor vizite au fost distribuite materiale informa­tive în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

O atenţie desebită a fost acordată cercetării accidente­lor de muncă grave şi soldate cu decese, controlului stării ce ţine de securitatea şi sănătatea în muncă, apărării drepturilor şi intereselor salariaţilor mem­bri de sindicat.

 

Măsuri postcriză

 

Preşedintele Federaţiei „Sindicons”, Victor Tamaci, a pre­cizat pentru Vocea poporului că atunci când domeniul con­strucţiilor din Moldova era afectat profund de criză, erau înregistrate mai puţine acci­dente de muncă. „Atunci, mul­te întreprinderi nu activau şi, respectiv, nu aveau cum să se producă astfel de incidente. În ultimii ani, activitatea în do­meniu se intensifică şi odată cu aceasta se fac resimţite şi unele fenomene nedorite”, a menţio­nat preşedintele „Sindicons”.

 

constructori

Foto: sindicons

 

În opinia lui Victor Talmaci, cauza principală a acestei stări de lucruri este că se acordă pu­ţină atenţie aspectelor legate de protecţia securităţii şi sănătăţii în muncă din partea conducă­torilor şi a persoanelor respon­sabile nemijlocit de protecţia muncii.

„Noi, sindicatele, atenţionăm membrii comitetelor pentru se­curitate şi sănătate în muncă ce activează pe lângă întreprinderi despre aceste lucruri. Le solici­tăm ca să nu întocmească doar planuri de protecţie a muncii sau măsuri speciale de diminu­are a riscurilor de accidentare, dar şi să discute cât mai des aceste lucruri şi să întreprindă măsuri concrete. E mai bine ca accidentele să fie prevenite decât, după ce se produc, să fie elaborate instrucţiuni noi, să se facă instructaj”, a accentuat preşedintele Federaţiei „Sindi­cons”.

 

Soluţii permanente

 

În opinia sa, factorii de risc de accidentare se diminuează atunci când aceste probleme sunt analizate, şi sunt imple­mentate permanent tot felul de măsuri şi soluţii.

Un rol important în acest proces revine comitetelor pen­tru securitate şi sănătate în muncă. În competenţa mem­brilor acestor comitete intră lucruri destul de simple, dar ei trebuie să-şi rezerve timp pentru problemele respective, să meargă pe şantier şi să in­specteze activitatea lucrătorilor pentru a depista situaţiile ce pot genera pericole de acciden­tare.

Ulterior, ei trebuie să infor­meze persoanele responsabile de protecţia muncii despre ris­curile de accidentare identifica­te şi să solicite întreprinderea unor măsuri de excludere sau diminuare a acestora.

Din păcate, în Republica Moldova standardele noi şi di­rectivele europene sunt întâm­pinate cu mari rezerve şi chiar respingere din partea angaja­torilor din construcţii. De mute ori, când le este atrasă atenţia asupra acestor aspecte, condu­cătorii de întreprinderi se ara­tă deranjaţi, deşi reacţia lor ar trebui să fie imediată şi îndrep­tată nu împotriva celui care cere să fie respectate cerinţele în domeniul securităţii şi sănă­tăţii în muncă, ci în favoarea identificării şi implementării soluţiilor necesare, a accentuat Victor Talmaci.

Este cunoscut faptul că atunci când angajaţii nu se simt în siguranţă la locul de lucru, nici productivitatea lor nu este la nivelul necesar, iar acciden­tele au impact nu doar asupra capacităţii salariaţilor de mun­că şi de a-şi întreţine familiile, ci şi asupra stării financiare a unităţilor economice.

Din acest considerent, legis­laţia în vigoare prevede că anga­jatul care constată că la locul de muncă există un anumit pericol pentru viaţa şi sănătatea sa are dreptul să nu îndeplinească ac­tivitatea respectivă până când va fi eliminat factorul de risc, a conchis preşedintele Federaţiei „Sindicons”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand