1 decembrie 2021
Chisinau
Social

Sindicatele din Moldova consolidează relațiile internaționale prin proiecte durabile

Loading
Social Sindicatele din Moldova consolidează relațiile internaționale prin proiecte durabile
Sindicatele din Moldova consolidează relațiile internaționale prin proiecte durabile
sindicate.md

Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM), pe de o parte, și Confederația Generală a Muncii din Italia (CGIL), Confederația Sindicatelor Muncitorilor din Ita­lia (CISL), Uniunea Muncii din Italia (UIL), pe de altă parte, au semnat, la 20 octombrie, la Roma, Italia, un Acord de Colaborare.

Documentul prevede sporirea protecției lucrătorilor moldoveni aflați în Italia cu statut reglementat și a lucrătorilor italieni care activează în R. Moldova cu statut similar.

Semnatarii Acordului de Colabo­rare se arată convinși că beneficiile migrației de muncă pentru ambele state, inclusiv pentru înșiși lucrăto­rii migranți, pot fi sporite prin pro­movarea eficientă a drepturilor universale ale omului, a drepturilor în domeniul muncii, consfințite în actele de drept adoptate la nivel internațional, prin promovarea prin­cipiilor muncii decente pentru toți.

Conform prevederilor Acordu­lui, părțile vor coopera și desfășura activități pentru promovarea și im­plementarea prevederilor și, după caz, pentru ratificarea Convențiilor, adoptarea standardelor și a altor instrumente internaționale ce vi­zează drepturile migranților prin susținerea reciprocă în asigurarea respectării principiilor stipulate în Convențiile, standardele și alte in­strumente internaționale cu privire la protecția drepturilor omului și a celor în domeniul muncii.

De asemenea, părțile să angajea­ză să întreprindă acțiuni în direcția realizării dialogului bilateral cu pri­vire la asigurarea drepturilor ce țin de muncă și alte subiecte relevan­te, inclusiv la nivel de ramură sau sector de activitate; întreprinderea măsurilor de protejare a drepturilor lucrătorilor migranți prevăzute în documentele de drept internațional; împărtășirea experienței și a practi­cilor pozitive în domeniul dreptului național și internațional la subiectul migrației; contribuirea la comba­terea migrației ilegale de muncă, a muncii nedeclarate și a traficului de ființe umane.

În același timp, Acordul de Co­laborare mai prevede intensificarea comunicării și a informării privind drepturile migranților, acordarea asistenței lucrătorilor migranți, ofe­rirea suportului în îmbunătățirea condițiilor de muncă și în combate­rea exploatării prin muncă.

 

Semnarea Acordului de Colaborare cu cele mai mari sindicate din Italia, un suport substanțial pentru migranții moldoveni

 

Potrivit lui Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Italia este una din cele mai im­portante ţări de destinaţie a migranţilor moldoveni, iar documentul în cauză repre­zintă un pas important în gestionarea mi­graţiei, pentru a oferi un sprijin mai mare muncitorilor moldoveni din Italia, fiind un instrument de protecţie şi promovare a drepturilor migranţilor în ţările de desti­naţie.

Acordul de Colaborare dintre sindicate­le din Republica Moldova și din Italia a fost semnat în cadrul vizitei de lucru care a avut loc, în perioada 17-21 octombrie curent, a reprezentanților instituțiilor din Republica Moldova, responsabile de domeniul mun­cii, protecției sociale și relației cu diaspora, inclusiv ai CNSM, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, BRD, PNUD Moldo­va și Organizației Internaționale pentru Migrație.

Tatiana Marian, șefa Departamentului relații internaționale și mass-media din cadrul CNSM, consideră că cooperarea cu partenerii externi contribuie enorm la apă­rarea lucrătorilor, inclusiv migranți.  Aceas­tă colaborare trebuie să fie fundamentată pe solidaritatea internațională a sindicate­lor, a justiției sociale, a tratamentului egal și oportunităților egale.

În cadrul acestei vizite, au avut loc mai multe întrevederi cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor din Italia, ai organizațiilor societății civile specializa­te în protejarea drepturilor de muncă ale migranților și cu reprezentanții misiunii din Roma a Organizației Internaționale pentru Migrație.

Astfel, delegația din Republica Moldo­va a participat la discuții cu reprezentanții diasporei din Italia. Subiectele abordate de reprezentanții diasporei în cadrul întreve­derilor s-au referit la modalitățile de prote­jare a drepturilor de muncă ale migranților moldoveni, în special, ale celor care îngri­jesc persoane în vârstă la domiciliu, asigu­rarea în cazul accidentelor de muncă pe teritoriul statului italian, susținerea antre­prenorilor moldoveni din alte state în pe­rioada pandemiei de Covid-19, asigurarea locurilor de muncă pentru cei care vor să revină acasă, în Republica Moldova.

Prezent la aceste discuții, Marcel Spa­tari, ministrul Muncii și Protecției Socia­le, membru al delegației moldovenești, a menționat că își propune să intensifice relațiile de colaborare dintre Republica Moldova și alte țări în care cetățenii mol­doveni migrează în scop de muncă, prin încheierea unor acorduri bilaterale, care să asigure respectarea drepturilor lor de muncă și un nivel sporit de protecție so­cială.

Totodată, la 19 octombrie, participanții la această vizită de lucru au avut o întreve­dere cu birouri sindicale din Italia (Patro­nato Inca Cgil, Inas Cisl și ITAL UIL), unde s-a discutat despre modalitățile de conlu­crare vizând acordarea asistenței lucrăto­rilor migranți din Italia și perspectivele de colaborare pe subiectul migrației forței de muncă.

Precizăm că scopul vizitei de lucru în Italia este de a consolida parteneriate­le dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Italiei și partenerii sociali, pentru a sprijini dreptul la o muncă echitabilă și de­centă și de a spori capacitățile sistemelor de protecție socială pentru migranții din Republica Moldova și Italia. Vizita de lucru a delegației moldovenești a fost organi­zată în cadrul proiectului PNUD Moldova „Migrație și Dezvoltare Locală”, implemen­tat cu sprijinul OIM Moldova (Organizația Internațională pentru Migrație).

Potrivit datelor oficiale, prezentate de Ministerul Muncii și al Politicilor Sociale din Republica Italia, în anul 2020, 119.603 moldoveni dețineau un permis de ședere pe teritoriul statului italian, Italia fiind una dintre destinațiile principale ale migranților moldoveni în scop de muncă.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și