20 iunie 2021
Chisinau
Social

Sindicatele cer Guvernului acordarea premiului anual salariaților bugetari

Loading
Social Sindicatele cer Guvernului acordarea premiului anual salariaților bugetari
Sindicatele cer Guvernului acordarea premiului anual salariaților bugetari
Vocea poporului

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este îngrijorată în legătură cu incertitudinea privind plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020.

Într-o scrisoare adresată pre­mierului interimar Aureliu Ciocoi, semnată de conducerea CNSM și președinții a cinci Federații sindicale din sectorul bugetar, Confederația solicită implicarea șefului interimar al Executivului în soluționarea problemei enunțate pentru urgentarea rectificării Le­gii bugetului de stat pentru anul 2021, asigurând alocarea mijloa­celor financiare necesare pen­tru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar pentru rezultatele anilor 2020 și 2021.

Potrivit sindicaliștilor, art. 211 din Legea 270/2018 privind siste­mul unitar de salarizare în secto­rul bugetar stabilește, în alin. (1), că „Personalul din unitățile buge­tare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul de gestiune, proporțional timpului efectiv lucrat în anul re­spectiv”. Cu toate acestea, în anul 2020, prin Hotărârea de Guvern nr. 811/2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezul­tatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, a fost acordat premiul anual doar pentru rezul­tatele activității în anul 2019, iar pentru anul 2020, premiul în cau­ză nu a fost achitat.

În scrisoarea adresată de CNSM, de comun acord cu Fe-derația Sindicală a Educației și Științei, cu Federația Sindicală „SĂNĂTATEA”, Federația Sindica­telor Angajaților din Serviciile Pu­blice, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cul­tură, se arată că, la 19 aprilie anul curent, Confederația a expediat pe adresa Ministerului Finanțelor un demers prin care a solicitat să se ofere salariaților-membri de sindicat din sectorul buge­tar explicațiile de rigoare vizând achitarea premiului anual pen­tru rezultatele activității în anul 2020.

În răspunsul oferit de Ministe­rul Finanțelor, se arată că prin Le­gea nr.257/2020 cu privire la mo­dificarea unor acte normative au fost introduse modificări în actele normative care țin de politica sa­larială pentru anul 2021, inclusiv a fost amendat art. 211 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul uni­tar de salarizare în sectorul buge­tar. Prin urmare, legea, în redacția modificată, nu prevede dreptul de a beneficia de premiu anual pentru rezultatele anului 2020.

Noile condiții de acordare a premiului anual, stabilite prin Ho­tărârea Guvernului nr. 984/2020 cu privire la modificarea și abro­garea unor hotărâri ale Guver­nului, însă, se pun în aplicare în­cepând cu 1 ianuarie 2021. Asta, deși anterior, printr-un aviz, sin­dicatele au propus modificări la Regulamentul privind modul de plată a premiului anual persona­lului din unitățile bugetare, astfel încât premiul anual pentru rezul­tatul activității anului 2020 să se acorde în luna februarie 2021, iar premiul anual pentru rezulta­tul anului 2021 și ulterior, pentru anii următori, să se acorde în luna decembrie a anului de gestiune. Pornind de la explicațiile oferite, salariații-membri de sindicat din sectorul bugetar se află în incer­titudine cu privire la acordarea premiului anual, inclusiv pentru rezultatele anului 2021.

Totodată, în răspunsul oferit s-a remarcat faptul că la elabora­rea proiectului bugetului de stat pentru anul 2021 nu au putut fi identificate mijloacele financiare necesare pentru acordarea pre­miului anual conform rezultate­lor activității desfășurate în anul 2021 și, respectiv, în angajamen­tele de politici salariale ale buge­tului de stat pentru anul 2021 nu se regăsesc mijloace ce ar ține de achitarea acestuia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și